Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2015

datum: 17.02.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2015.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), 9. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 97/2012, 104/2013) ter Letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2015, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI AJDOVŠČINA  ZA LETO 2015

I. Občina Ajdovščina bo v letu 2015 sofinancirala naslednje športne programe:

1.      Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

2.      Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

3.      Kakovostni šport

4.      Vrhunski šport

5.      Tehnične športne panoge in miselne igre

6.      Športno rekreacijo

7.      Šport invalidov

8.      Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

9.      Organizacijo športnih prireditev ter udeležbo na športnih prireditvah

10.  Delovanje športnih zvez  in društev

11.  Nabavo športne opreme

II. Okvirna višina sredstev: Za izvedbo javnega razpisa so predvidena naslednja sredstva: za programe od 1. do 10. točke v višini 229.130,00 € in 5.580,00 € za nabavo športne opreme-točka 11..

Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31.12.2015.

III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina in njegovimi spremembami.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala športne programe (od točke 1-8 ter 10, 11) v katere so vključeni udeleženci z bivališčem v občini Ajdovščina oz. le-ti predstavljajo večino udeležencev programa.

Na razpis pod točko 11. lahko izvajalci kandidirajo, v kolikor nabava športne opreme ni sofinancirana v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015.

IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Ajdovščina, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina posebej predvideva.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2, 81/2013 Odl.US: U-I-81/11-12) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

V. Rok za prijavo programov je torek, 10.3.2015. Prijave z zahtevano dokumentacijo, se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis ŠPORT 2015«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15. ure oziroma, če bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Občina Ajdovščina si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko Javna naročila in razpisi.

Dodatne informacije lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič, (05) 364 47 21.

VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala 12.3.2015. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa - šport 2015

Navodila - razpis šport 2015

Osnovni obrazec - podatki o prijavitelju

Obrazec - interesna športna vzgoja

Obrazec - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni vrhunski šport, kakovostni, vrhunski šport

Obrazec - športna rekreacija, šport invalidov

Obrazec - tehnične športne panoge, miselne igre

Obrazec - usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov

Obrazec - športne prireditve

Obrazec - nabave športne opreme

Obrazec - izjava o seznanitvi z Zakonom o integriteti