Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2015

datum: 02.03.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2015.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 11. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/12, 76/12 – v nadaljevanju Pravilnik), objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA NAJETE STANOVANJSKE KREDITE V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite, za namen gradnje, prenove ali nakupa stanovanja ali stanovanjske hiše občanov na območju občine Ajdovščina ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov.

Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14) so za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite zagotovljena sredstva v višini 87.300 €.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%, odplačilna doba kredita je do 10 let.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30.11.2015. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi subvencije Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili in se ta lahko dodelijo naslednjemu upravičencu na prednostni listi. 

2.      UPRAVIČENCI

Upravičenci do subvencioniranja obrestne mere so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina in ki na območju občine Ajdovščina rešujejo svoj stanovanjski problem.

3.      RAZPISNI POGOJI

Upravičenci do subvencioniranja obrestne mere morajo izpolnjevati vsaj enega od splošnih pogojev in oba posebna pogoja, določena v Pravilniku.

Splošni pogoji so:

-   da si z gradnjo ali nakupom ali prenovo stanovanja, stanovanjske hiše rešujejo stanovanjsko vprašanje,

-   da prenavljajo stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je starejša od 15 let,

-   da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno,

-   da imajo odobren stanovanjski kredit za gradnjo, nakup ali prenovo stanovanjske hiše, stanovanja.

Neprimerno stanovanje je stanovanje, ki po normativih ne ustreza določbam 10. člena Stanovanjskega zakona. Smiselno enako se obravnava primernost stanovanjske hiše.

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere kredita v primeru prenove se po Pravilniku lahko dodeli samo za izvedbo ali prenovo fasade, toplotne izolacije, prenovo dotrajane strehe, obnovo sanitarij, elektro in vodovodnih instalacij, tlakov in stopnišč, vgradnjo ali zamenjavo oken in vrat ter vgradnjo ali zamenjavo sistema ogrevanja.

Posebni pogoji so:

-   da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ter otroci, ki so jih starši dolžni po zakonu preživljati, niso lastniki primernega stanovanja po 10. členu Stanovanjskega zakona, razen v primeru prenove stanovanja, stanovanjske hiše ali poplačila stanovanjskega kredita,

-   da ima sam ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma drugo ustrezno dokumentacijo v primeru prenove stanovanjske hiše, stanovanja oziroma sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo, če gre za nakup stanovanja, oziroma sklenjeno pogodbo o stanovanjskem kreditu v primeru poplačila drugega stanovanjskega kredita.

Ob pogoju, da proračunska sredstva za subvencioniranje obrestne mere navedena v razpisu, niso v celoti porabljena, se lahko izjemoma subvencionira obrestno mero tudi lastniku primernega stanovanja, ki rešuje stanovanjsko vprašanje na vasi, z namenom razbremenitve mesta. V tem primeru je potrebno dostaviti dokazilo, s katerim se izkazuje, da je stanovanje v mestu, v katerem trenutno prebiva, prodano.

Izpolnjevanje navedenih pogojev se dokazuje na zadnji dan roka za prijavo na javni razpis.

4.      MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRAVIČENCEV

Merila za ocenjevanje vlog upravičencev in sestavo prednostnih list so:

-   status družine,

-   materialno in premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,

-   socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,

-   stanovanjske razmere prosilca in njegove družine,

-   način reševanja stanovanjskega vprašanja.                                       

Točkovno vrednotenje meril je opredeljeno v 8. členu Pravilnika. Na podlagi točkovanja in ob upoštevanju pogojev iz Pravilnika, se oblikujejo prednostne liste upravičencev (lista A, lista B, lista C,…). Na prednostno listo A se uvrščajo prosilci, ki niti sami niti njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji v obdobju 10 let pred letom razpisa še niso bili upravičenci do subvencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite s strani Občine Ajdovščina; na prednostno listo B se uvrščajo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oz. zunajzakonski partner v obdobju 10 let pred letom razpisa že bili enkrat upravičeni do subvencioniranja obrestne mere; na prednostno listo C se uvrstijo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oz. zunajzakonski partner v obdobju 10 let pred letom razpisa že dvakrat bili upravičeni do subvencioniranja obrestne mere v skladu s Pravilnikom in enako naprej.

Dodelitev subvencij poteka po zaporedju do porabe sredstev tako, da se subvencije najprej dodeli upravičencem na listi A, potem upravičencem na listi B in tako naprej.

5.      VIŠINA KREDITA

Višina kredita je odvisna od števila družinskih članov izkazanih iz potrdila iz gospodinjske evidence, in sicer:

število družinskih članov

najvišja višina kredita v €

1-2

29.000,00

3-4

36.000,00

5 ali več

44.000,00

 

V primeru prosilcev, ki v letu razpisa dopolnijo do največ 29 let, se najvišja možna višina odobrenega kredita, odvisna od števila družinskih članov izkazanih iz potrdila iz gospodinjske evidence, poveča za 5.000 €.

Najvišji znesek kredita se za namen obnove starih hiš na vasi in v starem mestnem jedru poveča še za dodatnih 20%.

Banka ima glede na ugotovljeno kreditno sposobnost kreditojemalca pravico znižati dodeljen znesek kredita.

6. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE:

Razpisna dokumentacija je od 2.3.2015 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si pod rubriko javni razpisi. Razpisno dokumentacijo se lahko v prijavnem roku prevzame tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj - subvencija stanovanjskega kredita«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Vloge se lahko odda osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Rok za oddajo vlog je torek 31.3.2015.

Šteje se, da je prijava pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 15.00 ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št. (05) 365 91 37, v času uradnih ur organa.

7.      IZID RAZPISA

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala dne 2.4.2015. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja v šestih dneh od odpiranja pozove, da vlogo dopolni v roku 8 dni. Občinska uprava izda sklepe o uvrstitvi na prednostne liste in o dodelitvi sredstev s subvencionirano obrestno mero oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog predvidoma v roku 40 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Številka: 3527-1/2015

Datum:   2.3.2015

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa - subvencioniranje obrestne mere najetih stanovanjskih kreditov

Razpisna dokumentacija - subvencioniranje obrestne mere najetih stanovanjskih kreditov