JAvni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2015

datum: 17.03.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, 80/09 – v nadaljevanju Pravilnik) objavlja: 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ TER DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V LETU 2015.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Občina Ajdovščina bo v letu 2015 sofinancirala naslednje programe in/ali projekte:

A.  splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč,

B.  invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike,

C.  drugih neprofitnih organizacij, ki niso organizacije iz sklopa A ali B.

 

A. Programi in/ali projekti splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč

V sklopu splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč se sofinancira:

-          programe in/ali projekte splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč, namenjene reševanju in lajšanju socialnih, psihosocialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo ter krepitvi zdravja prebivalstva, ki preprečujejo poslabšanje ali izboljšujejo socialni položaj ali ki izvajajo dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje oziroma izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok, mladine in starejših občanov,

-          programe in/ali projekte ki so namenjeni predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali pa so namenjeni reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo.

B. Programi in/ali projekti invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike

V sklopu invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike se sofinancira:

-        programe in/ali projekte invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike, s katerimi se ugotavljajo interesi, zagovarjajo potrebe in uveljavljajo človekove pravice invalidov, načrtujejo, organizirajo in izvajajo programi, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, so namenjeni preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju ter zagotavljajo vključenost v družbo in vzpodbujanju invalidov za opiranje na lastne moči ter sposobnosti, zagotavljanju avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev, nudenju pomoči pri uveljavljanju potreb invalidov, preprečevanju in blaženju socialne ter psihične posledice invalidnosti, razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost,

-        programe in/ali projekte za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in ukrepov, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti.

C. Programi in/ali projekti drugih neprofitnih organizacij

V sklopu programov drugih neprofitnih organizacij se sofinancira programe in/ali projekte, ki pomenijo dodatno ponudbo programov v Občini Ajdovščina organizacijam, ki niso organizacije iz sklopa A ali B.

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

Na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij se lahko prijavijo izvajalci programov in/ali projektov, ki so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov in/ali projektov na razpisanem področju ter katerih delovanje v razpisanem letu ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela.

Zgoraj našteti izvajalci programov in/ali projektov morajo za prijavo na razpis izpolnjevati še naslednje pogoje:

-          imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina ali

-          so organizirani za več občin, katerih program in/ali projekt se izvaja tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ali

-          gre za organizacije, katerih program in/ali projekt se ne izvaja na območju občine Ajdovščina, vendar samo pod pogojem, da so vanj vključeni tudi občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina;

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov in

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in/ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Prijavitelj se ob prijavi na razpis opredeli, za kateri sklop razpisa daje prijavo. Prijave med sklopi se izključujejo.

3. OCENJEVANJE IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER VIŠINA SREDSTEV:

Komisija oceni prispele vloge na podlagi meril za dodelitev točk iz 8., 9. in 10. člena Pravilnika. Višina sredstev za posamezne izvajalce programov in/ali projektov se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklopa in vrednosti točke za ta sklop. 

Okvirne višine sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) namenjenih za sofinanciranje programov in/ali projektov po posameznih sklopih za leto 2015 znašajo:

A. za splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč  14.630 €

B. za invalidske organizacije in organizacije za kronične bolnike  11.710 €

C. za druge neprofitne organizacije  10.922 €.

4. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE:

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod rubriko javni razpisi, dne 17.3.2015. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Vlogi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine.

Rok za oddajo vlog je torek 14.4.2014.

Zainteresirane organizacije vloge oddajo osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis« in z OBVEZNO USTREZNO OZNAKO ORGANIZACIJE (humanitarna, invalidska ali druga neprofitna). Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15. ure, oziroma, če je zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno. Nepravočasno prispele prijave bodo s sklepom zavržene.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, se vlogo s sklepom zavrže.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št. (05) 365 91 37.

5. IZID RAZPISA:

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala 16.4.2015. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 

Datum: 17.3.2015

Številka: 41031-2/2015

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa - humanitarne, invalidske, neprofitne organizacije 2015

Razpisna dokumentacija