Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2015

datum: 17.03.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov (Uradni list RS, št. 113/09, 13/2014) objavlja  

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH PROGRAMOV, PROJEKTOV, LETOVANJ V LETU 2015 

1. Predmet javnega razpisa ter splošni pogoji za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

1.  mladinskih programov in projektov, sklop A

2. letovanj za obdobje november 2014-oktober 2015, Sklop B:

    - mednarodne mobilnosti mladih, podsklop        

Sklop A: Mladinski programi in projekti

I. področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno delovno akcijo v splošno korist

II. področje 2: programi/projekti, ki se izvajajo v naravi, z namenom obiskovanja in spoznavanja narave

III. področje 3: vsebina projekta/programa, ki obsega ali zagotavlja:

-          neformalno učenje, usposabljanje in druge oblike izobraževanj za večanje kompetenc mladih,

-          dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,

-          zagotavljanje avtonomije mladih,

-          vključevanje mladih z manj priložnostmi,

-          spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,

-      spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

-          spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

-          spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej. 

Sklop B: Letovanja

Občina Ajdovščina bo sofinancirala letovanja, ki bodo izkazovala, da gre za organizirano druženje otrok in/ali mladih do starosti vključno 18 let ali letovanja oseb s posebnimi potrebami, za katere starostna omejitev ne velja. Sofinancira se letovanja od 1. novembra 2014 do 31. oktobra 2015, ki trajajo najmanj dve nočitvi.

Sredstva za letovanje otrok in mladine bodo izvajalcem nakazana v dveh delih, prvi del po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, drugi del pa po dostavi poročila o izvedbi letovanj.

Podsklop: mednarodna mobilnost

Občina Ajdovščina bo sofinancirala mednarodno mobilnost mladih med 15. in 25. letom, ki se izvaja v tujini in je že delno sofinancirana iz programov EU.

Na razpis v okviru sklopa A – mladinski programi in projekti se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

-          pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinski sveti, zasebni zavodi ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju,

-          imajo sedež, izpostavo ali enoto v občini Ajdovščina,

-          imajo v program/projekt vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov oziroma projektov,

-          delovanja v razpisanem letu nimajo financiranega iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom,

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Na razpis v okviru sklopa B – letovanja in podsklopa mednarodne mobilnosti mladih se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

-          so pravne osebe neprofitnega značaja,

-          so registrirane za izvajanje letovanj oz. programov/projektov za mlade,

-          imajo v letovanje vključene mlade s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj,

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev udeležencev in delež sredstev iz drugih virov

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Višino sredstev za posamezne izvajalce programov, projektov oziroma letovanj iz sklopa A in B ter podsklopa mednarodne mobilnosti mladih, se določi v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju mladinskih, otroških programov in projektov ter letovanj.

2. Okvirna višina sredstev (skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015) namenjenih za sofinanciranje posameznih sklopov v letu 2015:

Sklop A: mladinski programi in projekti, 20.945,00 €

Sklop B: letovanja, 17.993,00 €

Podsklop mednarodna mobilnost mladih: 500,00 €

V kolikor sredstva za mednarodno mobilnost mladih niso izkoriščena se le-ta nameni za letovanje otrok in mladine.

3. Kraj, način in rok prijave ter drugi pogoji razpisa:

Občina Ajdovščina javni razpis objavi tudi na svoji spletni strani.

Roki za oddajo vlog:

- sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 16.4.2015

- sklop B: za sofinanciranje letovanj 7.5.2015

- podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 7.5.2015          

Prijave z zahtevano dokumentacijo, se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis MLADI« in z OBVEZNO USTREZNO OZNAKO SKLOPA, (A ali B) in PODSKLOPA (mednarodna mobilnost mladih). Na hrbtni strani kuverte se napiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15. ure oziroma, če bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine Ajdovščina in na spletnih straneh Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si/.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Erika Zavnik, tel. št. (05) 365 91 22.

Občina Ajdovščina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa kot popravek ali dopolnitev na spletni strani Občine Ajdovščina, najkasneje 15 dni pred zaključkom razpisa.

Nepravočasno prispele prijave bodo s sklepom zavržene.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni. V primeru, da prijavitelj v roku vloge ne bo dopolnil, se vlogo s sklepom zavrže.

4. Izid razpisa:

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala tri dni po izteku roka za oddajo vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov/projektov, letovanj, mednarodne mobilnosti mladih.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa - mladinski programi, projekti, letovanja v letu 2015

Razpisna dokumentacija