Javni razpis za štipendije in nagrade za izjemne dosežke

datum: 15.09.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom vključenim v srednješolsko izobraževanje, študentom vključenim v programe višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov (Uradni list RS, št. 70/14 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 2015 z dne 12.3.2015, objavlja

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom vključenim v srednješolsko izobraževanje, študentom vključenim v programe višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov

 I.        PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je:

-          štipendiranje dijakov in študentov z namenom spodbujanja izobraževanja dijakov in študentov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje in

-          podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Občina Ajdovščina v letu 2015 razpisuje:

1.)    2 štipendiji za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer:

-         1 štipendijo za poklic logopeda (klinični logoped, logoped za individualno govorno terapijo),

-         1 štipendijo za poklic zdravnika (specialist družinske medicine) ali zobozdravnika.

V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendij po prvi oz. drugi alineji, se lahko štipendiji podelita za katerikoli poklic naveden v tej točki.

2.)    10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin

Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa. Občinske štipendije se dodelijo za šolsko leto 2015/2016. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

3.)    nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Ob zadostnem številu prijav vlagateljev se praviloma podeli enako število nagrad za:

-          izjemne dosežke na državnem oz. mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in

-          izjemne dosežke oz. uspehe na kulturno/umetniškem področju.

II.      UPRAVIČENCI:

Splošni pogoji za upravičenost do štipendije in nagrade:

Na podlagi 5. člena Pravilnika so do štipendiranja in nagrad za izjemne dosežke upravičeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

-          so državljani Republike Slovenije z bivališčem v občini Ajdovščina,

-          imajo status dijaka in so pred 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali

-          imajo status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

Posebni pogoji za upravičenost do štipendije:

-          Do štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice je upravičen dijak oziroma študent, ki se izobražuje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice opredeljene v tem razpisu. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za šolsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

-          Do občinske štipendije je upravičen dijak oziroma študent, ki ima pridobljeno pravico do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi občinske štipendije kandidati z ugotovljenim nižjim dohodkom na družinskega člana. Upošteva se podatek o dohodku na družinskega člana iz trenutno veljavne odločbe o pridobitvi pravice do državne štipendije. Ob enakem dohodku na družinskega člana se upošteva doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za šolsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

Štipendije ni možno dodeliti:

-          za vpis v letnik, v katerega je dijak oziroma študent ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa,

-          za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja ravni, ki jo je dijak oziroma študent že dosegel,

-          osebam, ki prejemajo eno izmed štipendij iz Pravilnika,

-          osebam, ki prejemajo drugo kadrovsko štipendijo,

-          osebam, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost,

-          osebam, vpisanim v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,

-          poslovodnim osebam gospodarske družbe.

Posebni pogoji za upravičenost do nagrade:

-          Do nagrade za izjemne dosežke na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti je upravičen dijak oziroma študent, ki je dosegel izjemen dosežek na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, pod pogojem, da ima organizator tekmovanja javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja, da so tekmovanja organizirana najmanj v dveh stopnjah (regijsko - državno oziroma državno -mednarodno) in da je uvrstitev tekmovalcev na višji nivo tekmovanja možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji.

-          Do nagrade za izjemne dosežke na kulturno/umetniškem področju je upravičen dijak oziroma študent, ki je dosegel izjemen dosežek na oziroma uspeh na kulturno/umetniškem področju, pod pogojem da je izvedel 5 avtorskih razstav, nastopov, oziroma predstavitev, da sta bili o dosežku oziroma uspehu objavljeni najmanj dve pisni pozitivni strokovni kritiki v tiskani ali elektronski publikaciji.

Za dokazovanje dosežkov za upravičenost do nagrad za izjemne dosežke se upošteva obdobje zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let. V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih sredstev, se denarna nagrada za izjemne dosežke dodeli kandidatom z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za šolsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

III.    VIŠINA ŠTIPENDIJ IN NAGRAD

Višina štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice mesečno znaša:

-          za dijaka 12 % minimalne plače, to je 94,89 €

-          za študenta 25 % minimalne plače, to je 197,68 €.

Višina občinske štipendije mesečno znaša:

-          za dijaka 3,5 % minimalne plače, to je 27,68 €

-          za študenta 7 % minimalne plače, to je 55,35 €.

Štipendist je upravičen tudi do dodatka za dosežen uspeh, v kolikor izpolnjuje pogoje, določene v 13. členu Pravilnika, in sicer:

-          10 €/mesečno za povprečno oceno dijaka od vključno 4,0 do vključno 4,25 oziroma povprečno oceno študenta od vključno 8,0 do vključno 8,5;

-          15 €/mesečno za povprečno oceno dijaka nad 4,25 do vključno 4,5 oziroma povprečno oceno študenta nad 8,5 do vključno 9,0;

-          20 €/mesečno za povprečno oceno dijaka nad 4,5 oziroma povprečno oceno študenta nad 9,0.

Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za šolsko leto za katero se upošteva povprečna ocena. Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v 1. letniku izobraževalnega programa.

Višina letne nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov znaša od 50 % do 60 % minimalne plače in se izplača v enkratnem znesku.

IV.   PRIJAVA NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Prijava na javni razpis mora biti oddana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot nepopolna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Razpisno dokumentacijo se lahko v razpisnem roku prevzame tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

K prijavi za štipendijo je potrebno priložiti:

1.      dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,

2.      dokazilo o učnem uspehu oziroma študijskem uspehu zadnjega leta izobraževanja,

3.      dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih (velja samo za študente),

4.      življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev (priložijo kandidati, ki se prijavljajo na razpis za štipendijo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice),

5.      potrdilo o oddaji vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije (priložijo kandidati, ki se prijavljajo na razpis za občinsko štipendijo)

6.      odločbo o pridobljeni državni štipendiji (priložijo kandidati, ki se prijavljajo na razpis za občinsko štipendijo).

Odločbo o pridobljeni pravici do državne štipendije je potrebno dostaviti v roku 21. dni od dneva odpreme odločbe, ki je odtisnjen na odločbi. Pridržujemo si pravico do določitve skrajnega roka za dostavo odločb o pravici do državne štipendije. Vlagatelji bodo o tem obveščeni na spletni strani občine.

K prijavi za nagrado za izjemne dosežke na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti je potrebno priložiti:

1.      dokazilo o objavi akta o organizaciji ali izvedbi tekmovanja,

2.      dokazilo/potrdilo, da je tekmovanje organizirano najmanj v dveh stopnjah (regijsko – državno, državno – mednarodno),

3.      dokazilo o doseženem rezultatu na obeh stopnjah tekmovanja,

4.      dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,

5.      dokazilo o učnem uspehu oziroma študijskem uspehu zadnjega leta izobraževanja,

6.      dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih (velja samo za študente).

K prijavi za nagrado za izjemne dosežke na kulturno/umetniškem področju je potrebno priložiti:

1.      dokazila o avtorskih razstavah, nastopih oziroma predstavitvah (najmanj 5)

2.      dokazila o objavljenih pisnih pozitivnih strokovnih kritikah (najmanj 2),

3.      dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,

4.      dokazilo o učnem uspehu oziroma študijskem uspehu zadnjega leta izobraževanja,

5.      dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih (velja samo za študente).

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene z ustreznim pripisom:

- »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJA ZA LOKALNO POMEMBNE OZIROMA DEFICITARNE POKLICE«, ali

- »JAVNI RAZPIS – OBČINSKA ŠTIPENDIJA«, ali

- »JAVNI RAZPIS – NAGRADA ZA IZJEMNI DOSEŽEK«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov vlagatelja.

Rok za oddajo vlog je torek, 20.10.2015. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina, do 15.00 ure.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365-91-37, v času uradnih ur organa, ali po elektronski pošti jerica.stibilj@ajdovscina.si.

V.     IZBIRNI POSTOPEK

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni.

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo. Občina in štipendist oziroma nagrajenec medsebojna razmerja glede prejemanja štipendije oziroma nagrade uredita s pogodbo.
 

Številka: 41031-7/2015

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa

Vloga za štipendije

Vloga za nagrade za izjemne dosežke