Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev

datum: 21.04.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij (Ur. l. RS št. 57/03, 26/04 in 15/05), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Ur. l. 34/2015, 93/2015), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. M001-5879914-2015 ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Ur. l. RS št. 82/2016) objavlja JAVNI RAZPIS za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je dodelitev državne pomoči za spodbujanje oblikovanja turističnih produktov in storitev. 

2. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih produktov in storitev s področja turizma. Sredstva se namenja za sofinanciranje stroškov izdelave začetnega prototipa. Produkti  in storitve morajo naslavljati reševanje problema zagotavljanja alternativnih nastanitev na podeželju, ki omogočajo tipsko izvedbo na večjem številu lokacij, s sočasnim oblikovanjem poslovnega modela trženja teh nastanitev.

3. CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cij javnega razpisa je sofinanciranje vsaj enega (1) inovativna projekta na območju občine Ajdovščina.

4. OBLIKA IN VIŠINA DRŽAVNE POMOČI

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).+

Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči.

5. UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki želijo izdelati začetni prototip z namenom krepitve oziroma oblikovanja novih turističnih produktov oziroma storitev.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru­gega podjetja,

c)  podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d)  podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave­denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev:

-           ribištva in akvakulture,

-           primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

-           predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev prav tako niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki:

-          nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

-          so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

-          so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

-          so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Do sredstev prav tako niso upravičene fizične osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen in iste upravičene stroške niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov. Posamezen upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo.

Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti, oziroma raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti prototipa.

6. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Vloga za dodelitev državne pomoči mora vsebovati:

-          potrdilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti;

-          predstavitev predlagatelja;

-          predstavitev projekta;

-          finančno konstrukcijo projekta z viri financiranja;

-          izjavo, da za prijavljeni projekt v zadnjih treh (3) letih predlagatelj ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov;

-          izjavo o soglašanju s pogoji in prevzemanju odgovornosti;

-          izjavo za povezana podjetja oziroma povezane subjekte;

-          za fizične osebe je potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice;

-          za zaposlene v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina je potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi;

-          predstavitev tehnične rešitve ter predstavitev prototipa.

7. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Pri razvrščanju predlogov projektov bodo upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:

 

Zap. št.

Ocenjevalni kriteriji

Najvišje možno št. točk

1.

Vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile

25

2.

Doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti

25

3.

Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta

20

4.

Večja varnost in racionalnost

10

5.

Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij

10

6.

Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje raziskovalne oz. izobraževalne institucije

10

 

Prejete vloge bo ocenila strokovna komisija na podlagi predstavitve prijavljenega projekta. Sofinancirani bodo le inovativni in hkrati najboljši projekti. Izbrani upravičenec mora svoj inovativni projekt na zahtevo Občine Ajdovščina javno predstaviti.

Najboljše izbrane inovacije bodo predstavljene na prireditvi ob občinskem prazniku ali podobni prireditvi.

8. VIŠINA SREDSTEV za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2017 je 10.000 EUR.

9. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:

-                      stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,

-                      materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,

-                      stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,

DDV ni upravičen strošek.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

10. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30.11.2017.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki (05) 365 9126 (Janez Furlan) in  (05) 365 9159 (Janja Jazbar).

12. ROK ZA ODDAJO VLOG:

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE TURIZEM« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do najkasneje 12.05.2017, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga.

Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni do 30. 6. 2017.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

Številka: 41031-0016/2017

Datum: 21. 5. 2017

 

Občina Ajdovščina

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija