Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2017

datum: 09.05.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2017.

 Sklep o pričetku postopka, imenovanju komisije in pogojih iz 2. odstavka 13. člena Pravilnika 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 22/17 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-1/2017-1 z dne 8. 5. 2017, objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IN STROŠKOV NAJETIH STANOVANJSKIH KREDITOV OBČANOV OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017

1.    PREDMET RAZPISA

Subvencije se pod pogoji iz pravilnika in tega javnega razpisa dodelijo v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov. Subvencijo za poplačilo že odobrenega stanovanjskega kredita je mogoče pridobiti le za nezapadle obveznosti tega kredita, vendar le, če je bila pogodba za kredit sklenjena po zaključenem javnem razpisu iz preteklega leta.

2.    UPRAVIČENCI

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina in ki na območju občine Ajdovščina rešujejo svoj stanovanjski problem.

Med mlade upravičence se uvrščajo:

-       mladi: osebe, ki v koledarskem letu razpisa dopolnijo največ 34 let in so samski oz. so pari brez otrok.

-       mlade družine: družine z vsaj enim otrokom, v kateri oba starša v letu razpisa dopolnita največ 34 let, ne glede na starost otrok.

Med ostale upravičence se uvrščajo tisti upravičenci, ki ne sodijo med upravičence določene v prejšnjem odstavku.

Kot družine se štejejo življenjske skupnosti, kot jih opredeljuje zakon.

Kreditojemalec je lahko samo upravičenec so subvencije, ki je naveden v sklepu o dodelitvi sredstev.

3.    RAZPISNI POGOJI

Upravičenci do subvencije morajo izpolnjevati vsaj enega od splošnih pogojev in vse posebne pogoje, določene v pravilniku. Prijavitelj mora v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Splošni pogoji so:

-       da si z gradnjo ali nakupom ali prenovo stanovanja, stanovanjske hiše rešujejo stanovanjsko vprašanje,

-       da prenavljajo stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je starejša od 15 let,

-       da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno.

Neprimerno stanovanje je stanovanje, ki po normativih ne ustreza določbam 10. člena Stanovanjskega zakona. Smiselno enako se obravnava primernost stanovanjske hiše.

Posebni pogoji so:

-       da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ter otroci, ki so jih starši dolžni po zakonu preživljati, niso lastniki primernega stanovanja po 10. členu Stanovanjskega zakona, razen v primeru prenove ali poplačila stanovanjskega kredita,

-       da ima sam ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma drugo ustrezno dokumentacijo v primeru prenove, oziroma sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo, če gre za nakup stanovanja, oziroma sklenjeno pogodbo o najemu stanovanjskega kredita po zaključenem javnem razpisu iz preteklega leta v primeru poplačila drugega stanovanjskega kredita,

-       da skupni bruto dohodki vseh članov gospodinjstva upravičenca ne presegajo spodaj določenih procentov zadnje objavljene povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki znaša 1.581,37€: 

Velikost gospodinjstva

Dohodek ne presega naslednjih % od povprečne bruto plače

1-člansko

100%

2-člansko

200%

3-člansko

215%

4-člansko

230%

5-člansko

245%

6- člansko in več

260%

-       da niti sam niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner še ni koristil subvencije Občine Ajdovščina za reševanje stanovanjskega problema.

Izpolnjevanje navedenih pogojev se dokazuje na zadnji dan roka za prijavo na javni razpis.

Za izkazovanje zunajzakonske skupnosti morata imeti upravičenec in zunajzakonski partner urejeno vsaj začasno bivališče na istem naslovu in sicer najmanj 6 mesecev pred objavo javnega razpisa.

4.    VIŠINA SUBVENCIJE IN KREDITA

Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16) so za subvencije zagotovljena sredstva v višini 90.000 €. Navedena sredstva se med oba sklopa upravičencev razdelijo tako, da se zagotovi:

-       za mlade upravičence - okvirno 50.000 €

-       za ostale upravičence - okvirno 40.000 €.

Rok za koriščenje subvencije je do 30. 11. 2017.

A.   Mladi upravičenci

Subvencija se dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita z ročnostjo najmanj 10 do največ 25 let. Višina dodeljene subvencije znaša 10 % glavnice najetega kredita, ne sme biti večja od skupnih stroškov najetega kredita, oziroma ne sme presegati 10.000 €.

B.   Ostali upravičenci

Subvencija se dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita, z ročnostjo najmanj 10 do največ 15 let. Višina dodeljene subvencije  znaša 10 % glavnice najetega kredita, vendar ne sme biti večja od skupnih stroškov najetega kredita, oziroma ne sme presegati 4.000 €.

5.    MERILA ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNIH VRSTNIH REDOV UPRAVIČENCEV

Merila za ocenjevanje vlog upravičencev in sestavo prednostnih vrstnih redov so:

-       status družine,

-       socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,

-       stanovanjske razmere prosilca in njegove družine in način reševanja stanovanjskega vprašanja.

Točkovno vrednotenje meril je opredeljeno v 10. členu pravilnika. Točke se seštevajo na naslednji način:

-       za prednostni vrstni red sklopa mladih upravičencev: točke splošnih kriterijev in točke mladih upravičencev

-       za prednostni vrstni red sklopa ostalih upravičencev: točke splošnih kriterijev in točke ostalih upravičencev.

Splošni kriteriji, ki veljajo za vse upravičence:

a)    število otrok:

–      za vsakega mladoletnega otroka in otroka, za katerega velja dolžnost preživljanja ter zdravniško izkazana nosečnost - 50 točk,

Kot mladoleten se šteje otrok, ki v koledarskem letu razpisa dopolni največ 18 let.

b)    družine z manjšim številom zaposlenih članov – 30 točk

Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo en član.

c)    invalidi in družine z invalidnim članom – 80 točk

Točke se dodelijo, kolikor ni zagotovljeno institucionalno varstvo: -       družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali težko duševno ali težko telesno motnjo ugotovljeno po pristojni komisiji -       družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je invalid -       družini, katere družinski član ima podaljšano roditeljsko pravico.

d)    stanovanjske razmere in način reševanja stanovanjskega vprašanja:

-       prosilci, ki so najemniki ali podnajemniki – 30 točk

-       prosilci, ki imajo za nedoločen čas sklenjeno najemno pogodbo za stanovanje v lasti Občine Ajdovščina in bodo po končani gradnji stanovanjske hiše ali nakupa lastnega stanovanja izpraznili občinsko stanovanje – 80 točk

-       prosilci, ki gradijo, kupujejo ali prenavljajo stanovanjsko hišo, stanovanje na vasi – 50 točk

Mladi upravičenci:

a)    mlade družine – 100 točk

b)    mladi – samske osebe oz. pari brez otrok  – 50 točk

Ostali upravičenci:

a)    družine z mladoletnimi otroki in otroki, za katere velja dolžnost preživljanja – 100 točk

b)    družine s polnoletnimi otroki za katere ne velja več dolžnost preživljanja po zakonu – 60 točk

c)    samske osebe oz. pari brez otrok – 50 točk

Prednostni vrstni red upravičencev se oblikuje za vsak sklop upravičencev posebej. Na posameznem vrstnem redu upravičencev se višje uvrsti tisti upravičenec, ki na podlagi točkovnika iz 10. člena pravilnika doseže višje število točk. V primerih, ko imata dva ali več upravičencev enako število točk, se višje uvrsti tisti izmed njih, ki izkazuje nižji bruto dohodek.

Dodelitev subvencij poteka po zaporedju na posameznem prednostnem vrstnem redu do porabe sredstev, predvidenih za posamezen prednostni vrstni red.

Prejemniki subvencije so dolžni v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi subvencije Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobreno subvencijo ter pri kateri banki bodo sklenili kreditno pogodbo, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bodo koristili in se ta lahko dodeli naslednjemu upravičencu na posameznem prednostnem vrstnem redu.

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno obvestilo o sklenitvi kreditne pogodbe in koriščenju odobrene subvencije, župan sklene pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja v zvezi s subvencijo.

6.    KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE

Razpisna dokumentacija bo od 8. 5. 2017 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si pod rubriko: javna naročila, objave, razpisi; zavihek: javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj - subvencija stanovanjskega kredita«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je sreda 31. 5. 2017. Šteje se, da je prijava pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 16.30.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št. (05) 365 91 37, v času uradnih ur organa.

7.    IZID RAZPISA

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala predvidoma dva dni po roku za prijavo. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni v roku 5 dni. Občinska uprava izda sklepe o uvrstitvi na prednostna vrstna reda in o dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Številka: 3527-1/2017-2

Datum: 8. 5. 2017

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija