Sprememba sklepa o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije in pogojih iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina

datum: 15.05.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja spremembo sklepa o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije in pogojih iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15) ter 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17 – v nadaljevanju Pravilnik), izdajam naslednjo

SPREMEMBO SKLEPA

o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije

in pogojih iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika

V sklepu o začetku postopka, imenovanju komisije in pogojih iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika št. 3527-1/2017-1 z dne 8. 5. 2017 se spremeni 4. točka tako, da se glasi:

 4. Dohodkovni kriteriji za upravičenost do subvencije so naslednji:

 

gospodinjstvo

cenzus - % od povprečne bruto plače

1-člansko

100%

2-člansko

200%

3-člansko

225%

4-člansko

250%

5-člansko

275%

6 in več-člansko

300%

Ostale določbe navedenega sklepa ostanejo nespremenjene in v veljavi.

Številka: 3527-1/2017-1

Datum:   15. 5. 2017

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN