Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v občini Ajdovščina v letu 2017

datum: 10.07.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15 in 82/16) in sklepa o ponovitvi postopka št. 41031-36/2016-156 z dne 10. 7. 2017 objavlja Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v občini Ajdovščina v letu 2017.

1. Predmet javnega razpisa je varstvo nepremične kulturne dediščine.

Obnova in restavriranje nepremične kulturne dediščine se šteje za projekt s področja kulture. Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. 

2. Izvajalci javnih kulturnih projektov so:

-       pravne in fizične osebe, lastniki oz. upravljavci nepremične kulturne dediščine oz. nosilci kulturno varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

-       da imajo sedež oz. stalno bivališče v Občini Ajdovščina,

-       da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega projekta,

-       da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine.

Izvajalci morajo izpolnjevati naštete pogoje na dan objave javnega razpisa.

Ne sofinancira se izvajalcev javnih kulturnih projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

4. Financiranje: Obnova nepremične kulturne dediščine bo sofinancirana po kriterijih in merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina.

5. Okvirna višina sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine znaša:

-       za fizične osebe 2.200 €

-       za pravne osebe 6.600 €.

6. Rok izvedbe: Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2017.

7. Vsebina prijave: Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni strani, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8. Kraj, način in rok prijave:

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »JAVNI RAZPIS – KULTURNA DEDIŠČINA« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov predlagatelja kulturnega projekta.

Rok za posredovanje vlog je sreda, 9. 8. 2017. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina, do 16.30.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur organa.

9. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa: Odpiranje vlog bo predvidoma dva dni po roku za oddajo vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 

Številka: 41031-36/2016

OBČINA AJDOVŠČINA

Sklep o pričetku postopka 

Besedilo razpisa 

Razpisni obrazec