Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018

datum: 20.12.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 103/2015, 6/2016)), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/2016) ter Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. SA.44056(2016/XA) (Uradni list RS, št. 19/2016) objavlja Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018.

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:

-       posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo: nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami, postavitev novega nasada ali obnova nasada, nakup in postavitev rastlinjaka;

-       posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo: gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, nakup opreme objektov za rejo živali (goveda, konjev, drobnice ter ekološka reja govedi, perutnine, prašičev ali mesnih pasem kuncev), čebelarjenje ter rejo polžev in žab;

-       urejanje pašnikov;

-       nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo;

-       nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov;

-       nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

II. UPRAVIČENCI

Do sredstev po tem razpisu so upravičene:

-       pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma v primeru ukrepa po 17., 21., 24. in 29. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju in v primeru ukrepa po 38. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020;

-       pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo proizvodno enoto na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima proizvodno enoto na območju občine Ajdovščina, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020.

Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sredstev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca do državne pomoči, da za namen, za katerega pridobiva državno pomoč ni prejel pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodne pomoči, oziroma koliko sredstev je že prejel. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES, št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES), št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo (ES), št. 1857/2006. Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES), št. 1857/2006, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES), št. 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES), št. 1857/2006.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

III.  SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:

-       vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

-       pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo,

-       vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva,

-       vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca mikro podjetja oz. kmetijskega gospodarstva in morajo biti datirani v letu 2018;

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,

-       do pomoči niso upravičene fizične in pravne osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina, države ali do zaposlenih v podjetju,

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo ni zaprosilo za financiranje naložb iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,

-       vlagatelj mora podpisati izjavo, da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov,

-       na mikro podjetju oz. kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

-       investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,

-       najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvo lahko znaša do 10.000 EUR državne pomoči,

-       upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroškov, povezanih z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva,

-       pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči, že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči),

-       naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina,

-       investicija mora biti označena, da jo je sofinancirala Občina Ajdovščina.

IV. KREDITNA SREDSTVA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO EURIBOR + 0%

Splošni pogoji:

-       Doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita. Za kredite do vrednosti 25.000 EUR je doba odplačila 5 let, nad 25.000 EUR pa 10 let.

-       Najvišja vrednost kredita z beneficirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi, je 50.000 EUR.

-       Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija) je ne glede na višino kredita največ 5 let.

a.    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo

Cilj ukrepa je zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje proizvodnje v vrtnarstvu.

Upravičeni stroški so stroški:

-          nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);

-          postavitve novega nasada ali obnove nasada: priprava zemljišča, nakup in postavitve opor in mrež za ograjo, stroški založnega gnojila ter nakup večletnega sadilnega materiala;

-          nakupa rastlinjaka vključno s stroški postavitve, brez stroškov sajenja in namakalnih naprav.

Pomoč se ne odobri za:

-          nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila ter nakup enoletnih rastlin,

-          tekoče stroške proizvodnje in stroške sajenja,

-          že izvedena dela in investicije, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem,

-          dela in stroške v zvezi z namakanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe in/ali ponudbe ali predračuni za načrtovano naložbo;

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje Kmetijske svetovalne službe;

-          rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa minimalne površine 300 m2;

-          za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali oljčnika ali matičnjaka ali 0,1 ha jagodičevja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha drugih trajnih nasadov in sicer na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;

-          za razširitev obstoječih nasadov ali na novo posaditi mora vlagatelj imeti v lasti ali zakupu nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali 0,1 ha jagodičja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha matičnjaka ali 0,5 ha mešanega nasada;

-          minimalna letna obnova nasada znaša 0,2 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali nasadov namiznega grozdja ali 0,1 ha jagodičja ali 0,3 ha matičnjaka ali mešanega nasada;

-          za razširitev obstoječih nasadov špargljev ali artičok ali drugih nesadnih trajnih nasadov mora vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;

-          za novo postavitev nasada špargljev ali artičok ali drugega nesadnega trajnega nasada mora imeti vlagatelj zemljišče v svoji lasti ali v zakupu minimalne površine 0,1 ha.

Vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup opreme ali vzpostavitev/obnovo nasada, ki je predmet dodelitve kredita. Potrebo za nakup ter zagotovitev rabe, vlagatelj izkaže oziroma dokaže z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo.

Višina sofinanciranja: Dodeli se kredit z beneficirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.

b. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo

 

Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali v občini Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški so:

-          stroški gradnje objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;

-          stroški rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;

-          stroški nakupa opreme objektov za rejo živali (oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, molzna, prezračevalna oprema ipd.);

-          stroški nakupa opreme za izdelavo čebelnjaka ter za nakup panjev;

-          stroški nakupa ograd za rejo polžev in žab.

Pomoč se ne odobri za:

-          nadzor in inženiring,

-          že izvedena dela in investicije, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

-          nakup proizvodnih pravic, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe oziroma predračuni ali ponudbe za načrtovano naložbo;

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje Kmetijske svetovalne službe, razen za rejo polžev in žab;

-          za izgradnjo ali prenovo hlevov je najmanjši obseg investicije:

·          za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpustom;

·          za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju;

·          za rejo krav molznic in pitancev 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 15 ležišč v nižinskem območju;

·          za ekološko rejo perutnine z najmanj 30 odraslimi živalmi za razplod;

·          za ekološko rejo prašičev z najmanj 10 ležišči z omejenimi možnostmi in 15 ležišči v nižinskem območju;

·          za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih živali, primernih za razplod;

·          vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja skladno z Uredbo o navzkrižni skladnosti;

-          za čebelarjenje je najmanjši obseg investicije in pogoj za pridobitev sredstev:

·          15 čebeljih družin avtohtone kranjske čebele,

·          certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo;

-          za rejo polžev in žab je pogoj ustrezno zemljišče v svoji lasti ali zakupu, minimalne površine 1.000 m2.

Višina sofinanciranja: Dodeli se kredit z beneficirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.

c. Urejanje pašnikov

Cilj ukrepa je izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva ter izboljšanje naravnega okolja.

Upravičeni stroški so stroški:

-          nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov;

-          nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Pomoč se ne odobri za dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem in namakanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          naložba se mora izvesti na površini najmanj 1 ha,

-          dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za postavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše);

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje Kmetijske svetovalne službe;

-          ponudbe ali predračuni za načrtovano naložbo.

Višina sofinanciranja: Za nakup opreme se dodeli kredit z beneficirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.

d. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v kmetijsko mehanizacijo

Cilj ukrepa je zmanjšanje proizvodnih stroškov ter izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva.

Upravičeni stroški: stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti: škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki, traktorji, priključni stroji, ipd.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti proizvodno enoto na območju Občine Ajdovščina,

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha primerljive kmetijske površine,

-          kmetijsko gospodarstvo mora iz svoje dejavnosti ustvarjati tržne viške,

-          vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup kmetijskega stroja ali opreme z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo ter zagotoviti rabo stroja oziroma opreme,

-          vlagatelj mora predložiti ponudbe oziroma predračune za načrtovano naložbo;

-          vlagatelj mora predložiti mnenje Kmetijsko svetovalne službe.

Višina sofinanciranja: Za nakup strojev in opreme se dodeli kredit z beneficirano obrestno mero do največ 75% vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.  

e. Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva zlasti z zmanjšanjem stroškov predelave ali trženja, zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine Ajdovščina ter povečanje ponudbe in kakovosti proizvodov.

Upravičeni stroški: stroški nakupa nove ali rabljene opreme do njene tržne vrednosti za namene predelave in trženja kmetijskih proizvodov (oprema za kleti, oprema za hladilnice, oprema za predelavo pridelkov, mleka, mesa, ipd.).

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha primerljive kmetijske površine,

-          kmetijsko gospodarstvo mora iz svoje dejavnosti ustvarjati tržne viške,

-          vlagatelj mora predložiti ponudbe oziroma predračune za načrtovano naložbo;

-          vlagatelj mora predložiti mnenje Kmetijske svetovalne službe.

Višina sofinanciranja: za nakup opreme se dodeli kredit z beneficirano obrestno mero do največ 75% upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov naložb oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.

V. NEPOVRATNA SREDSTVA

a.    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo

Cilj ukrepa je zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje proizvodnje v vrtnarstvu.

Upravičeni stroški so stroški:

-          nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);

-          postavitve novega nasada ali obnove nasada: priprava zemljišča, nakup in postavitve opor in mrež za ograjo, stroški založnega gnojila ter nakup večletnega sadilnega materiala;

-          nakupa rastlinjaka vključno s stroški postavitve, brez stroškov sajenja, namakalnih naprav in lastnega dela.

Pomoč se ne odobri za:

-          nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila ter nakup enoletnih rastlin

-          tekoče stroške proizvodnje in stroške sajenja

-          že izvedena dela in investicije, razen za izdelavo projektne dokumentacije

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem,

-          dela in stroške v zvezi z namakanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe in/ali ponudbe ali predračuni za načrtovano naložbo;

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje Kmetijske svetovalne službe;

-          rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa minimalne površine 300 m2;

-          za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali oljčnika ali matičnjaka ali 0,1 ha jagodičevja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha drugih trajnih nasadov in sicer na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;

-          za razširitev obstoječih nasadov ali na novo posaditi mora vlagatelj imeti v lasti ali zakupu nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali 0,1 ha jagodičja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha matičnjaka ali 0,5 ha mešanega nasada;

-          minimalna letna obnova nasada znaša 0,2 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali nasadov namiznega grozdja ali 0,1 ha jagodičja ali 0,3 ha matičnjaka ali mešanega nasada;

-          za razširitev obstoječih nasadov špargljev ali artičok ali drugih nesadnih trajnih nasadov mora vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;

-          za novo postavitev nasada špargljev ali artičok ali drugega nesadnega trajnega nasada mora imeti vlagatelj zemljišče v svoji lasti ali v zakupu minimalne površine 0,1 ha.

-          vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup opreme ali vzpostavitev/obnovo nasada ali izgradnjo rastlinjaka, ki je predmet dodelitve nepovratnih sredstev. Potrebo za nakup ter zagotovitev rabe, vlagatelj izkaže oziroma dokaže z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala pri obstoječih nasadih ali na novo posajenih nasadih do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar ne več kot 2.000 EUR/ha pri zemljiščih z naklonom do vključno 20%, pri zemljiščih nad 20% naklona pa ne več kot 3.000 EUR/ha. Pri izgradnji rastlinjaka bo sofinancirala do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami upravičenih stroškov, vendar ne več kot 20 EUR/m² rastlinjaka.

b. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo

Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali v občini Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški so:

-          stroški gradnje objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (novogradnje in adaptacije);

-          stroški nakupa opreme objektov za rejo živali (oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, molzna, prezračevalna oprema ipd.);

-          stroški nakupa opreme za izdelavo čebelnjaka ter za nakup panjev;

-          stroški nakupa ograd za rejo polžev in žab.

Pomoč se ne odobri za:

-          nadzor in inženiring,

-          že izvedena dela in investicije, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

-          nakup proizvodnih pravic, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          gradnja in adaptacija morata biti vezani neposredno na gradnjo ali urejanje prostora za živali;

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe oziroma predračuni ali ponudbe za načrtovano naložbo;

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje Kmetijske svetovalne službe, razen za rejo polžev in žab;

-          za izgradnjo ali prenovo hlevov je najmanjši obseg investicije:

·          za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpustom;

·          za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju;

·          za rejo krav molznic in pitancev 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 15 ležišč v nižinskem območju;

·          za ekološko rejo perutnine z najmanj 30 odraslimi živalmi za razplod;

·          za ekološko rejo prašičev z najmanj 10 ležišči z omejenimi možnostmi in 15 ležišči v nižinskem območju;

·          za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih živali, primernih za razplod;

·          vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja skladno z Uredbo o navzkrižni skladnosti;

-          za čebelarjenje je najmanjši obseg investicije in pogoj za pridobitev sredstev:

·          15 čebeljih družin avtohtone kranjske čebele,

·          certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo;

-          za rejo polžev in žab je pogoj ustrezno zemljišče v svoji lasti ali zakupu, minimalne površine 1.000 m2.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar:

-          ne več kot 300 EUR/ležišče za govedo in konje pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah oziroma največ 75 EUR/ležišče za govedo in konje pri adaptacijah,

-          za novogradnje in nadomestne gradnje hlevov za drobnico ne več kot 75 EUR/ležišče oziroma 20 EUR/ ležišče pri adaptacijah hlevov za drobnico;

-          ne več kot 150 EUR/ležišče za prašiče pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah oziroma 75 EUR/ležišče za prašiče pri adaptacijah;

-          ne več kot 100 EUR/ čebeljo družino;

-          ne več kot 3.000 EUR/ hektar za rejo žab in polžev.

Pri številu ležišč se upošteva dejansko število vhlevljenih živali, ki pa ne sme biti večje od v dovoljenju navedene kapacitete hleva.

c. Urejanje pašnikov

Cilj ukrepa je izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva ter izboljšanje naravnega okolja.

Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov ter stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Pomoč se ne odobri za:

-          že izvedena dela in investicije,

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem,

-          dela in stroške v zvezi z namakanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          naložba se mora izvesti na površini najmanj 1 ha,

-          dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za postavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše),

-          ponudbe ali predračuni za načrtovano naložbo,

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega,

-          mnenje Kmetijske svetovalne službe.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar ne več kot 300 EUR/ha.

d. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v kmetijsko mehanizacijo

Cilj ukrepa zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje proizvodnje v vrtnarstvu.

Upravičeni stroški: stroški nakupa specialne mehanizacije za vrtnarstvo do njene tržne vrednosti: specialne sejalnice, sadilniki ipd. Stroji za osnovno obdelavo tal se ne štejejo za specialno mehanizacijo za vrtnarstvo.

Pomoč se ne odobri za:

-          pogonske agregate (traktor ipd.),

-          opremo in sisteme za namakanje,

-          opremo in sisteme za odvodnjavanje.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti proizvodno enoto na območju Občine Ajdovščina,

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha primerljive kmetijske površine,

-          kmetijsko gospodarstvo mora iz svoje dejavnosti ustvarjati tržne viške,

-          vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup mehanizacije z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo ter zagotoviti rabo stroja oziroma opreme,

-          vlagatelj mora predložiti ponudbe oziroma predračune za načrtovano naložbo;

-          vlagatelj mora predložiti mnenje Kmetijsko svetovalne službe.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo za nakup specialne opreme dodelila državno pomoč v višini 10% upravičenih stroškov.

VI. POMOČ DE MINIMIS

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu

Cilj ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov, širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest ter uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

Prejemniki pomoči - izključitev sektorjev:

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:

-          ribištva in akvakulture,

-          primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

-          pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

·         če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

·         če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

-          podjetja v težavah.

Upravičeni stroški:

-          stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti: posodobitev opreme, racionalnejša, energetsko varčnejša in varna tehnologija, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev (upošteva se neto vrednost brez DDV)

-          stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (nastanitveni prostori, vinotoči, prostori za izvajanje dejavnosti, drugi prostori za pridelavo kmetijskih pridelkov).

Pomoč se dodeli za naložbe v:

-          predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;

-          prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;

-          turizem na kmetiji;

-          dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;

-          predelavo gozdnih lesnih sortimentov;

-          socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

Pomoč se ne odobri za:

-          nakup telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov oziroma druga ustrezna dokumentacija;

-          poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;

-          ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;

-          dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;

-          pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;

-          vlogo predloži nosilec kmetijskega gospodarstva;

-          pisna izjava o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

-          pisna izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;

-          kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

Intenzivnost pomoči: skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Višina sofinanciranja: pomoč se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere do 50% upravičenih stroškov oziroma do 10.000,00 EUR. Dodeli se kredit z beneficirano obrestno mero EURIBOR + 0% do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% zneska upravičenih stroškov investicije.

VII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Po tem javnem razpisu je namenjenih 30.000,00 EUR za ukrepe dodelitve nepovratne državne pomoči ter 15.000,00 EUR za subvencioniranje obrestne mere.

VIII.  PRIJAVA NA RAZPIS IN ROK ZA PRIJAVO

Vloge moraj prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno v času uradnih ur ali priporočeno po pošti najkasneje do 31. 01. 2018. Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: »Ne odpiraj  - prijava na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini  Ajdovščina za leto 2018«. Na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na katerega se vloga nanaša, ter ime, priimek in naslov vlagatelja.

IX. VSEBINA VLOGE

Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:

-          izpolnjen prijavni obrazec »Prijava na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2018«

-          ustrezen Obrazec od 1 do 10,

-          obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.

Prijavni obrazec – vloga in ostala dokumentacija so na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na spletni strani http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/.

Vlagatelj lahko za isti namen kandidira ter pridobi le eno vrsto državne pomoči (nepovratna sredstva ali kredit z bonificirano obrestno mero ali pomoč de minimis), prav tako vlagatelj ne more za urejanje iste površine prejeti državne pomoči po več kot enem namenu.

X. ODPIRANJE PRAVOČASNO PRISPELIH VLOG

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Ajdovščina, bo z odpiranjem vlog začela v roku 3 dni po zaključku razpisa, v prostorih Občine Ajdovščina. Odpiranje vlog ne bo javno.

XI. OBRAVNAVANJE VLOG

Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Ajdovščina najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija vlagatelje pozvala, da v roku 15 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna. Zavržejo se prepozno prispele in neustrezno opremljene vloge. Neutemeljene vloge se zavrne.

Prejemniki sredstev bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo z Občino  Ajdovščina. S pogodbo bo natančneje urejen način in pogoji koriščenja sredstev ter izplačilo le-teh. Dodeljena sredstva po tem razpisu bodo izplačana po izvedeni investiciji, najkasneje do 23.11.2018, kar pomeni, da mora biti do takrat tudi investicija zaključena. Prejemniki kreditnih sredstev bodo na podlagi izdanega sklepa Občine Ajdovščina sklenili kreditno pogodbo z izbrano banko.

Občina Ajdovščina bo sredstva po tem razpisu dodeljevala v skladu z določili Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 - 2020. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala, bodo le-ta upravičencem dodeljena glede na skupno razpoložljivo višino sredstev sorazmerno nižja sredstva. Vlagateljem državna pomoč ne bo dodeljena, če bo komisija ugotovila, da je vlagatelj za ureditev, obnovo, ograditev, izgradnjo ali adaptacijo na prijavljenih parcelah s strani občine Ajdovščina, za katerikoli namen, že prejel državno pomoč.

XII. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA POMOČI

-          z vsemi trajnimi nasadi, pašniki, objekti ali opremo, ki so predmet dodelitve državne pomoči, morajo prejemniki ravnati po načelu dobrega gospodarja. V primeru, da se prejemniki ne bodo držali pogojev iz tega razpisa, sklepa in pogodbe ter ne bodo ravnali po načelih dobrega gospodarja, bodo morali dodeljena sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva vračila,

-     po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 10 let po izplačilu sredstev, strojev in opreme pa ne sme odtujiti še najmanj 5 let po pridobitvi državne pomoči,

-          upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega naslova, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.

XIII. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2018 je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina ter konec meseca decembra 2017 v lokalnem časopisu Latnik. Vlagatelji morajo vlogo predložiti na predpisanih obrazcih skupaj z vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.ajdovscina.si, pod rubriko Razpisi. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

XIV.  NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo sredstev, pridobljenih na podlagi Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2018, spremljajo in preverjajo Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Oddelek za finance, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020 vrniti že izplačana sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, prav tako izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

XV. INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki (05) 365 9126 (Janez Furlan).

Številka: 331-4/2017

Datum: 18. 12. 2017   

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija: 

Prijavni obrazec  

Obrazec 1 - naložbe v rastlinsko proizvodnjo - kreditna sredstva 

Obrazec 2 -. posodabljanje v živinorejsko proizvodnjo - kreditna sredstva 

Obrazec 3 - urejanje pašnikov - kreditna sredstva 

Obrazec 4 - nakup kmetijske mehanizacije - kreditna sredstva 

Obrazec 5 - nakup opreme za predelavo - kreditna sredstva 

Obrazec 6 - naložbe v rastlinsko proizvodnjo - nepovratna sredstva 

Obrazec 7 - posodabljanje v živinorejsko proizvodnjo - nepovratna sredstva 

Obrazec 8 - urejanje prašniko - nepovratna sredstva 

Obrazec 9 - nakup kmetijske mehanizacije - nepovratna sredstva 

Obrazec 10 - pomoč de minimis 

Obrazci za končno poročilo: 

Končno poročilo 2018 

Časovnica o opravljenem lastnem delu 

Zahtevek za izplačilo pomoči 

Informativni dan - predstavitev javnega razpisa 10. januarja 2017