Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018

datum: 22.12.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018. Prijava na razpis poteka preko spletne aplikacije, ki bo dostopna od 29. 12. do izteka roka na razpis. Več informacij in navodil se nahaja v VI. poglavju razpisne dokumentacije.

Spletna aplikacija za prijavo: https://ajdovscina.e-razpisi.si.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS št. 82/16 in št. 38/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a)    turističnih prireditev, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Ajdovščina in

b)    športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na območju občine Ajdovščina.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

 b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini Ajdovščina, ki organizirajo športne prireditve izven občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA 

Občina Ajdovščina bo zagotovila sofinanciranje prireditev, po posameznih sklopih, kot sledi:

SKLOP 1: TURISTIČNE PRIREDITVE

1.1 Pohod po Vertovčevih poteh, do 4.000 €

1.2 Zven grajskih sten, do 4.000 €

1.3 Kresovanje, do 3.500 €

1.4 Osrednje Martinovanje, do 5.000 €

1.5 Prireditev v Vipavskem Križu, do 4.000 €

1.6 Kulinarična prireditev, do 4.000 €

1.7 Prvomajsko srečanje, do 6.000

1.8 Mednarodni pevski festival, do 3.000 €

1.9 Silvestrovanje, do 12.000 €

1.10 Božično-novoletni sejem, do 4.000 €

1.11 Drsanje s spremljevalnim programom, do 22.000 €

1.12 Druge turistične prireditve, do 20.000 €

SKLOP 2: ŠPORTNE PRIREDITVE

2.1  Gorsko kolesarski festival Ajdovščina, do 6.000 €

2.2  Ultra-trail Vipavska dolina, do 4.000 €

2.3  Wajdušna obstacle trail run (WOTR) do 4.000 €

2.4  100 ob Mrzli reki, do 2.000 €

2.5  Triatlon preizkušnja Vipavske doline, do 5.000 €

2.6  Rally Vipavska dolina, do 7.000 €

2.7  Kolesarska tekma Enduro Ajdovščina, do 4.000 €

2.8  Nogometni turnir mesta Ajdovščina, do 10.000 €

2.9  Adventure race Slovenija, do 6.000 €

2.10 Druge športne prireditve, do 9.000 €

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa. Izjema sta sklopa 1.12 (Druge turistične prireditev) in 2.10 (Druge športne prireditev), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopoma 1.12 (Druge turistične prireditev) in 2.10 (Druge športne prireditev) je 3.000 €.

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V kolikor za posamezno prireditev ne bo nobene prijave ali bodo sredstva ostala nerazdeljena, se ta sredstva lahko prenesejo v sklop 1.12 (Druge turistične prireditve) in/ali sklop 2.10 (Druge športne prireditve). V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev« v višini 158.500 eur. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100% so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov in podobno.

V sklopih 1.12 (Druge turistične prireditve) in 2.10 (Druge športne prireditve) bo upravičene stroške najema stojnic ter stroške postavitve cestnih zapor dodatno sofinancirala Občina Ajdovščina. Občina Ajdovščina bo dodatno sofinancirala te upravičene stroške v deležu do 100%. Dodatno sofinanciranje najema stojnic in cestne zapore je upravičeno samo v primeru, da organizacija prireditve zahteva najem stojnic in/ali cestne zapore. Organizator mora te upravičene stroške dokazati z ustreznim računom/dokazilom. Dodatna sredstva za sofinanciranje najema stojnic in cestnih zapor so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev«, v višini 10.000 eur.

Neupravičeni stroški: povračljiv davek na dodano vrednost; stroški, ki so delno ali v celoti sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna ali drugih javnih virov; stroški ki so vezani na dejavnosti pridobitnih aktivnosti (npr. izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi).

Rok  porabe sredstev:  dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, razen za izvedbo prireditev Silvestrovanje in Drsanje s spremljevalnim programom.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega ter vsebinskega zaključnega poročila.

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)    Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina.

Prireditev mora biti odprta in dostopna širšemu krogu obiskovalcev.

Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja, itd.). Organizator prireditve mora TIC‑u  Ajdovščina,  predložiti natančen program prireditve najmanj 1 mesec pred pričetkom prireditve.

Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objavili logotip Občine Ajdovščina; logotip (grb) mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe Občine Ajdovščina.

Prijavitelji prireditev v sklopih od 1.1 do 1.11 ter od 2.1. do 2.9 morajo na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip destinacijske znamke Vipavska doline; znak mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina. Soglasje k ustreznosti umestitve znaka podaja Razvojna agencija ROD Ajdovščina. 

Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotovijo vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenja za izvedbo prireditve.

Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Priporočilo: Prijaviteljem večji prireditev Občina Ajdovščina svetuje, da pri organizaciji prireditev zagotavljajo javni prevoz iz drugih krajev na lokacijo prireditve.

b)    Posebni pogoji

SKLOP 1 - TURISTIČNE PRIREDITVE

Poleg splošnih pogojev morajo turistične prireditve oziroma prireditelji le teh za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

1.1 POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH

Prireditev Pohod po Vertovčevih poteh mora potekati novembra 2018, biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati pester program tekom celotnega pohoda. Izbran prijavitelj prireditve »Pohod po Vetrovčevih poteh« mora poskrbeti za pregled in urejanje trase pohoda pred prireditvijo, za ureditev oznak na trasi pohoda ter da se da se v organizacijo prireditve vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.2 ZVEN GRAJSKIH STEN

Prireditev Zven grajskih sten mora vključevati koncertni cikel nastopov več glasbenih skupin/izvajalcev ter potekati v poletnih mesecih v Vipavskem Križu. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

1.3 KRESOVANJE

Prireditev Kresovanje mora potekati 30. aprila 2018 v centru mesta Ajdovščina.

Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati tako postavitev in prižig kresa kot tudi zabavni večerni program po prižigu kresa. Organizator prireditve Kresovanje mora poskrbeti za povrnitev prireditvenega prostora v stanje, kakršno je bilo pred prireditvijo. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.4  OSREDNJE MARTINOVANJE 

Prireditev Martinovanje mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter slediti tradiciji martinovanj v Vipavski dolini. Prireditev mora vključevati tako izobraževalni, zabavni in kulinarično-vinski program. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni. Večina dogodkov na prireditvi Martinovanje mora biti obiskovalcem dostopnih brez vstopnine.

1.5 PRIREDITEV V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora imeti izvirno ime in izdelan vsebinski koncept prireditve. Potekati mora v Vipavskem Križu in trajati vsaj 2 dni. Prireditev mora biti namenjena promociji Vipavskega Križa in širšega območja, ter privabljati različne ciljne skupine obiskovalcev. Program prireditve mora sloneti na značilnostih in posebnostih Vipavskega Križa in/ali Vipavske doline ter vključevati sodelovanje lokalnih ponudnikov, društev in organizacij.

1.6 KULINARIČNA PRIREDITEV

Kulinarična prireditev je namenjena promociji značilne kulinarike, sadja, vina in ostalih lokalnih produktov Vipavske doline. Prireditev mora potekati v centru mesta Ajdovščina, trajati najmanj 2 dni ter privabiti večje število obiskovalcev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine. 

1.7 PRVOMAJSKO SREČANJE

Prireditev Prvomajsko srečanje mora potekati 1.5.2018 na Predmeji, biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vsebovati zabavno-glasbeni program. Organizator prireditve mora poskrbeti za brezplačni javni prevoz iz drugih krajev Vipavske doline na lokacijo prireditve (Predmejo). Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.8 MEDNARODNI PEVSKI FESTIVAL

Prireditev Mednarodni pevski festival mora trajati najmanj 2 dni in zajemati nastope tujih in domačih pevskih zborov. Festival mora potekati na lokacijah primernih za zborovsko petje ter privabiti čim večje število poslušalcev.

1.9 SILVESTROVANJE

Prireditev Silvestrovanje mora potekati 31. decembra 2018 v centru mesta Ajdovščina. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program ter privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Izbrani prijavitelj mora poskrbeti, da bo na odru vidno odštevanjem časa do novega leta, vsaj v zadnjih minutah leta 2018. Prireditve mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.10 BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Božično-novoletni sejem mora potekati v mesecu decembru 2018 v centru mesta Ajdovščina. Sejem mora potekati najmanj 2 dni in zajemati: ponudbo lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov; prodajo unikatnih izdelkov; otroški program; prihod Božička oziroma Dedka mraza ter spremljevalni animacijski program; večerni zabavni program z glasbo v živo ter prodajo toplih napitkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.11 DRSANJE S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

Drsališče mora biti postavljeno v centru mesta Ajdovščina. Drsanje in spremljevalni program morata biti zagotovljena najmanj 30 dni v času med 1.12.2018 in 30.01.2019. Prijavitelj mora poskrbeti za postavitev drsališča, obratovanje in vzdrževanje drsališča, najem opreme ter za spremljevalni animacijski program za otroke (in odrasle). Drsališče mora biti v času pouka brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina (vključno z izposojo opreme za drsanje). Občina Ajdovščina bo izbranemu prijavitelju na izbrani lokaciji zagotovila električno energijo ter po potrebi ustrezen pod.

1.12 DRUGE TURISTIČNE PRIREDITVE

Druga turistična prireditev mora izpolnjevati najmanj pet od navedenih pogojev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na osnovi opisa prireditve. Prireditev:

-       pripomore k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina,

-       je tradicionalna prireditev (izvedena vsaj dvakrat zaporedoma),

-       je okolju prijazna in poudarja naravne vrednote občine Ajdovščina,

-       je sestavni del celovite turistične ponudbe občine Ajdovščina

-       je tradicionalni pohod, ki ima urejene in vzdrževane tematske poti in privablja obiskovalce izven meja občine Ajdovščina,

-       vključuje glasbene in/ali kulturne vsebine, 

-       vključuje sejme domačih pridelkov in izdelkov ali umetniških izdelkov,

-       oživlja mestno ali vaška jedra,

-       ohranja kulturno dediščino in oživlja ljudske običaje,

-       je namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve

-       ima jasno finančno konstrukcijo.

 

 SKLOP - 2 ŠPORTNE PRIREDITVE

Poleg splošnih pogojev morajo športne prireditve oziroma prireditelji le teh, za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

2.1 GORSKO KOLESARSKI FESTIVAL AJDOVŠČINA

Prireditev Gorsko kolesarski festival Ajdovščina mora potekati v mestu Ajdovščina. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.2 WAJDUŠNA OBSTACLE TRAIL RUN (WOTR)

Prireditev Wajdušna obstacle trail run (WOTR) mora potekati v Ajdovščina. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev ter s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.3 ULTRA-TRAIL VIPAVSKA DOLINA  - GORSKI TEK

Prireditev Ultra-trail Vipavskla dolina mora potekati na območju Vipavske doline. Start ali cilj prireditve mora biti v Ajdovščini. Namen prireditve je privabiti  večje število tekmovalcev in gledalcev na gorski tek Ultra-trail Vipavskla dolina in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in celotne destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.4 100 OB MRZLI REKI

Tekaška prireditve 100 ob Mrzli reki mora potekati v mestu Ajdovščina v mesecu decembru 2018. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev na prireditev in s tem povečati prepoznavnost mesta Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.5 TRIATLON PREIZKUŠNJA VIPAVSKE DOLINE

Prireditev Triatlon preizkušnja Vipavske doline mora biti sestavljena iz dveh sklopov prireditev in sicer iz Triatlon preizkušnje ob akumulacijskem jezeru Vogršček v mesecu juniju 2018 in Triatlon preizkušnje v mestu Ajdovščina v mesecu septembru 2018.

Namen prireditve Triatlon preizkušnja Vipavske doline je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in celotne destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.6 RALLY VIPAVSKA DOLINA

Rally Vipavska dolina mora potekati na območju Vipavske doline. Namen prireditve je privabiti  večje število tekmovalcev in gledalcev na prireditev Rally Vipavska dolina in s tem povečati prepoznavnost mesta Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.7 KOLESARSKA TEKMA ENDURO AJDOVŠČINA

Kolesarska tekma Enduro Ajdovščina mora potekati na območju občine Ajdovščina in potekati 2 dni. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev na prireditev Kolesarska tekma Enduro Ajdovščina in s tem povečati prepoznavnost mesta Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.8 NOGOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev Nogometni turnir mesta Ajdovščina mora potekati 4 dni v mesecu maju 2018 v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati mednarodne ekipe, starostnih skupin od 7 do 13 let. 

2.8 ADVENTURE RACE SLOVENIJA

Prireditev Adventure race Slovenija se mora pričeti in zaključiti v občini Ajdovščina v mesecu juniju 2018. Prireditev mora vsebovati več športnih disciplin (kolesarjenje, tek, orientacija,…) ter poleg tekmovalnega vsebovati še spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev v Ajdovščino in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in celotne destinacije Vipavska dolina.

2.9 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Druga športna prireditve mora izpolnjevati najmanj pet od navedenih pogojev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na osnovi opisa prireditve. Prireditev:

-       pripomore k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina,

-       je tradicionalna prireditev (izvedena vsaj dvakrat zaporedno),

-       je okolju prijazna in poudarja naravne vrednote občine Ajdovščina,

-       pospešuje motivacijo za šport in športne aktivnosti v občini Ajdovščina,

-       vključuje tudi glasbene in/ali kulturne vsebine

-       je tradicionalni pohod, ki ima urejene in vzdrževane tematske poti in privablja obiskovalce izven meja občine Ajdovščina,

-       oživlja mestno ali vaška jedra,

-       je namenjene različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve

-       ima jasno finančno konstrukcijo.

 

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

50

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve.

0-40

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja.

0-10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

30

Do 100 obiskovalcev

5

Od 100 do 500 obiskovalcev

15

Od 500 do 1000 obiskovalcev

25

Več kot 1000 obiskovalcev

30

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

5

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 50% sofinanciranja prireditve

5

Prijavitelj, ki pričakuje nad 50% sofinanciranja prireditve

0

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

5

Nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

Vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

5

 

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.  Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50% vseh možnih točk. Komisija bo posebej ocenjevala prireditve iz sklopa 1 (Turistične prireditve) in sklopa 2 (Športne prireditve).

VI. PRIJAVA NA RAZPIS IN ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Prijavitelj mora vlogo za vsako prireditev posebej (če prijavlja več prireditev) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 29. 12. 2017 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://ajdovscina.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj oddati osebno v glavni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina ali poslati priporočeno po pošti na naslov:  Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do najkasneje 31.01.2018 (velja datum poštnega žiga).

Izjema so prireditve Silvestrovanje, Božično-novoletni sejem ter Drsanje s spremljevalnim programom, za katere je rok za oddajo natisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti ali osebno na Občino Ajdovščina 31.5.2018. 

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo izpolnjene v elektronski aplikaciji, natisnjene in  priporočeno po pošti ali osebno v roku oddane na Občino Ajdovščina.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2018 (Turistične prireditve / Športne prireditve)«.

Na hrbtni srani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.

Prijava  vsebuje  naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila:

Podatki o prijavitelju Podatki o prireditvi Opis programa prireditve Reference prijavitelja Promocija in oglaševanje Finančna konstrukcija projekta Izjava prijavitelja Izjava za podjetja ali s.p., ki oblikujejo »enotno podjetje« (izpolnijo le podjetja ali s.p., ki tvorijo »enotno podjetje«)

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju prireditve.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku razen, če še pred izvedbo prireditve pridobi soglasje Občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)    poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),

b)    finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb, itd.) ter

c)    zahtevek za izplačilo sredstev.

VIII. OBRAVNAVA VLOG:

a)    Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.

b)    Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)    Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

d)    Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)    Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu, vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)     Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XI. INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel.št.: 05/365-91-59 (Janja Jazbar) ali pišejo na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanja vlog bodo podana na Informativnem dnevu, ki ga bo Občina Ajdovščina organizirala januarja 2018 (točen datum bo objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina).

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

 

Številka: 41031-0033/2017

Datum: 22.12.2017                                                         

 

Občina Ajdovščina 

Tadej Beočanin 

Razpisna dokumentacija 

Vzorec pogodbe