Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2018

datum: 03.01.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-13/2017-1 z dne 29. 12. 2017 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 3. 1. 2018 objavlja Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2018.

I. Predmet javnega razpisa: 

Sofinanciranje zaposlitev za krajši delovni čas nevladnim organizacijam v občini Ajdovščina v letu 2018, (v nadaljevanju izvajalcem) in sicer za obdobje od 1.1,2018 do 30.11.2018. Namen razpisa je spodbujanje razvoja zaposlitvenih programov in novih delovnih mest v sodelovanju lokalne skupnost in izvajalcev z namenom boljše/večje učinkovitosti delovanja izvajalcev in hkrati zmanjševanje brezposelnosti na območju občine Ajdovščina. 

Cilji razpisa:

-       učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij, predvsem društev, krovnih zvez in neprofitnih zasebnih zavodov delujočih na območju občine Ajdovščina,

-       zmanjšanje brezposelnosti,

-       ohranjanje ali razvijanje delovnih sposobnosti vključenih posameznikov,

-       socialna vključenost.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Občina Ajdovščina bo v letu 2018 sofinancirala zaposlitev NVO v okvirni višini 68.816 evrov.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

-       imajo sedež v občini Ajdovščina

-       njihovi programi/projekti so namenjeni tudi prebivalcem občine Ajdovščina,

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,

-       so registrirani za opravljanje dejavnosti in izvajanje programov, ki jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,

-       delujejo na neprofitni osnovi in

-       so kandidirali na javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2016 ali za leto 2017. Krovne zveze društev izpolnjujejo ta pogoj, če vključujejo ali povezujejo društva, ki so kandidirala na javnem povabilu za izbor programov javnih del v zadnjih dveh letih. Pogoj iz te alineje ne velja za društva, ki v času objave javnega povabila za leto 2016 ali za leto 2017 niso izpolnjevala pogojev za prijavo na javno povabilo.

Na razpisu ne more kandidirati izvajalec, ki je kandidiral na javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2018 in je bil njegov progam zavrnjen ali iz katerega koli razloga ni bil sprejet.

IV. Predmet sofinanciranja:

Sofinancira se tiste izvajalce, ki s pogodbo o zaposlitvi dokažejo vključitev oseb (v nadaljevanju: udeleženci), ki:

-       so bile pred to zaposlitvijo prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece,

-       ali osebe, ki so že bile vključene v programe javnih del v preteklih dveh letih,

-       zaposlujejo udeležence od vključno V. ravni izobrazbe dalje,

-       s pogodbo o zaposlitvi dokažejo, da bo udeleženec izvajal del redne dejavnosti izvajalca.

Višina in deleži sofinanciranja:

Udeleženci imajo za delo, ki ga opravljajo po tem razpisu, pravico do plače izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti, ki ga opravljajo v programu javnega dela, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, letnega odpusta, regresa za letni dopust, zdravniškega pregleda in varstva pri delu.

Posameznemu izvajalcu se sofinancira zaposlitev enega udeleženca do največ 20 ur tedensko. V primeru, da NVO zagotovi še razliko do polne zaposlitve, občina krije tudi stroške povračila prehrane med delom.  

 

Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna plača od 1. 1. 2018 znaša 804,96 EUR.

 

Raven strokovne izobrazbe

VIŠINA PLAČE ZA POLNI DELOVNI ČAS V EVRIH

I. BRUTO

II. BRUTO

V.

804,96

934,56

VI.

885,46

1.028,02

VII.

965,95

1.121,47

 

Prevozni stroški: 8% cene bencina (95 oktanov)/km, za december 2017 znaša 0,1032 evra.

V.            Merila za izbor:

število točk

1.

Izvajalec je v letih 2016 ali 2017 izvajal javna dela

3 točki za vsako leto

Izvajalec je organizacija, ki deluje v javnem interesu (dokazila)

3 točke

Izvajalec, ki mu je občina vsaj v enem od zadnjih dveh let potrdila javni interes v programu javnih del, čeprav ni bil program izbran s strani Zavoda za zaposlovanje

1 točka

2.

Izvajalec bo vključeni osebi zagotavljal razliko plače do polne zaposlitve

5 točk

Izvajalec je humanitarna organizacija

3 točke

Izvajalec je organizacija za mlade ali mladinske organizacije

3 točke

Izvajalec bo izvajal program na področju turizma

3 točke

 

3.

 

Program izvajalca je skladen s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

do 10 točk

 

Med prejetimi ponudbami se izberejo ponudbe, ki prejmejo večje število točk do porabe sredstev. Med ponudbami z enakim številom točk, bodo imele najprej prednost ponudbe izvajalcev, ki so več let izvajale javna dela in potem ponudbe izvajalcev, ki  bodo zagotavljale razliko plače do polne  zaposlitve.

VII. Obdobje izvajanja in poraba sredstev

Program sofinanciranje zaposlitev NVO po  tem razpisu lahko traja največ 11 mesecev, izvaja pa se lahko najdlje do 30.11.2018. Sredstva zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina za ta namen morajo biti porabljena v letu 2018. Pristojnosti in odgovornosti izvajalca in Občine bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju zaposlitve. Izvajalec je dolžan omogočiti administrativni in finančni nadzor. Izvajalec je dolžan zaposlitev izvesti po določbah Zakona o delovnih razmerjih. Točen način sofinanciranja, dostave zahtevkov, dokazil in plačil bo določen v pogodbi o sofinanciranju zaposlitve.

VIII. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev nevladnim organizacijam - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 10.1.2018 do 12:00 ure. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno občine na dan roka do 12.00 ure. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 123 – Gordana Krkoč.

IX. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji dan po roku za prijavo na razpis. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-36/2017

Datum: 3.1.2018

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Obrazci 

Vzorec pogodbe