Prosto delovno mesto svetovalca - pripravnika za določen čas

datum: 08.01.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja prosto delovno mesto za svetovalca - pripravnika za določen čas.

 Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013 – popr.) in tretjega odstavka 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 – odl. US in 40/2012-ZUJF) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, razpisuje javno objavo za prosto uradniško delovno mesto za določen čas

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Oddelku za okolje in prostor

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

–      najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

–      državljanstvo Republike Slovenije,

–      ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–      zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge:

–      usposabljanje za opravljanje del na delovnem mestu svetovalec,

–      usposabljanje za vodenje upravnih postopkov na I. stopnji,

–      usposabljanje za samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

–      usposabljanje za zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv.

–      usposabljanje za opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Prijava mora vsebovati:

1) pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere

    mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka   

    izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2)  pisno izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

3) pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ajdovščina pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebujetudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat ne bi imenovan v naziv, se mu pa skladno s 73. členom ZJU določijo pravice in obveznosti glede na naziv svetovalec III. Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oz naziva, na katerem pripravnik delo lahko opravlja po opravljenem pripravništvu in izpitu, določenem na podlagi zakonodaje in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega DM oz naziva.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (10 mesecev) na delovnem mestu svetovalec – pripravnik, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Neizbrani kandidati bodo obveščeni po zaključku izbire.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » za prosto delovno mesto svetovalec-pripravnik« na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, in sicer v roku 7 dni po objavi na spletni strani Občine Ajdovščina in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javne objave posreduje Gordana Krkoč, telefon: 05/ 36 59 123. 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-1/2018

Datum: 5. 1. 2018

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Razpis prostega delovnega mesta svetovalec - pripravnik