Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2018

datum: 27.02.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, 80/09 – v nadaljevanju Pravilnik) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2018.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Občina Ajdovščina bo v letu 2018 sofinancirala programe in/ali projekte:

A.  splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč,

B.  invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike,

C.  drugih neprofitnih organizacij, ki niso organizacije iz sklopa A ali B.

A. Programi in/ali projekti splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč

V sklopu splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč se sofinancira:

-       programe in/ali projekte splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč, namenjene reševanju in lajšanju socialnih, psihosocialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo ter krepitvi zdravja prebivalstva, ki preprečujejo poslabšanje ali izboljšujejo socialni položaj ali ki izvajajo dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje oziroma izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok, mladine in starejših občanov,

-       programe in/ali projekte ki so namenjeni predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali pa so namenjeni reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo.

B. Programi in/ali projekti invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike

V sklopu invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike se sofinancira:

-       programe in/ali projekte invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike, s katerimi se ugotavljajo interesi, zagovarjajo potrebe in uveljavljajo človekove pravice invalidov, načrtujejo, organizirajo in izvajajo programi, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, so namenjeni preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju ter zagotavljajo vključenost v družbo in vzpodbujanju invalidov za opiranje na lastne moči ter sposobnosti, zagotavljanju avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev, nudenju pomoči pri uveljavljanju potreb invalidov, preprečevanju in blaženju socialne ter psihične posledice invalidnosti, razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost,

-       programe in/ali projekte za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in ukrepov, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti.

C. Programi in/ali projekti drugih neprofitnih organizacij

V sklopu programov drugih neprofitnih organizacij se sofinancira programe in/ali projekte, ki pomenijo dodatno ponudbo programov v Občini Ajdovščina organizacijam, ki niso organizacije iz sklopa A ali B.

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

Na javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij se lahko prijavijo izvajalci programov in/ali projektov, ki so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov in/ali projektov na razpisanem področju ter katerih delovanje v razpisanem letu ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela.

Zgoraj našteti izvajalci programov in/ali projektov morajo za prijavo na razpis izpolnjevati še naslednje pogoje:

-       imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina ali

-       so organizirani za več občin, katerih program in/ali projekt se izvaja tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ali

-       gre za organizacije, katerih program in/ali projekt se ne izvaja na območju občine Ajdovščina, vendar samo pod pogojem, da so vanj vključeni tudi občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina;

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov in

-       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in/ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov

-       so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Prijavitelj se ob prijavi na razpis opredeli, za kateri sklop razpisa daje prijavo. Prijave med sklopi se izključujejo.

3. OCENJEVANJE IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER VIŠINA SREDSTEV:

Komisija oceni prispele vloge na podlagi meril za dodelitev točk iz 8., 9. in 10. člena Pravilnika. Višina sredstev za posamezne izvajalce programov in/ali projektov se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklopa in vrednosti točke za ta sklop.

Okvirne višine sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 38/17, 55/17, 74/17) namenjenih za sofinanciranje programov in/ali projektov po posameznih sklopih za leto 2018 znašajo:

A. za splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč  14.630 €

B. za invalidske organizacije in organizacije za kronične bolnike  11.710 €

C. za druge neprofitne organizacije  4.000 €.

4. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE:

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod rubriko javni razpisi, dne 27. 2. 2018. Razpisna dokumentacija je od 27. 2. 2018 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Zainteresirane organizacije vloge oddajo osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis« in z obvezno ustrezno oznako organizacije (humanitarna, invalidska ali druga neprofitna organizacija). Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja.

Rok za oddajo vlog je četrtek, 22. 3. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15. ure, oziroma, če je zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur organa.

5. ODPIRANJE VLOG IN IZID RAZPISA:

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala predvidoma dva dni po roku za oddajo vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 

Številka: 41031-10/2018-2

Datum: 27. 2. 2018

OBČINA AJDOVŠČINA

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija