Sprememba Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018

datum: 06.04.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 22/17 – v nadaljevanju pravilnik) in Spremembe sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-1/2018-1 z dne 6. 4. 2018, objavlja spremembo Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018.

 V javnem razpisu za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018 se spremeni 4. točka razpisa tako, da se glasi:

4. VIŠINA SUBVENCIJE IN KREDITA

Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 38/17, 55/17, 74/17) so za subvencije zagotovljena sredstva v višini 100.000 €. Navedena sredstva se med oba sklopa upravičencev razdelijo tako, da se zagotovi:

-       za mlade upravičence - okvirno 60.000 €

-       za ostale upravičence - okvirno 40.000 €.

Rok za koriščenje subvencije je do 30. 11. 2018.

Mladi upravičenci

Subvencija se dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita z ročnostjo najmanj 10 let. Višina dodeljene subvencije znaša 10 % glavnice najetega kredita, vendar ne sme biti večja od skupnih stroškov najetega kredita, oziroma ne sme presegati 10.000 €.

Ostali upravičenci

Subvencija se dodeli v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita, z ročnostjo najmanj 10 let. Višina dodeljene subvencije  znaša 10 % glavnice najetega kredita, vendar ne sme biti večja od skupnih stroškov najetega kredita, oziroma ne sme presegati 4.000 €.«

V 6. točki razpisa se v tretjem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:

 » Rok za prijavo na javni razpis je ponedeljek, 23. 4. 2018.«

Ostale določbe navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjene in v veljavi.

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018