Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2018

datum: 24.04.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-17/2018-1 z dne 5. 4. 2018 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 5. 4. 2018 objavlja Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2018.

 I. Predmet javnega razpisa:

Organizacija proslav občinskega pomena, drugih spominskih slovesnosti in delovanje veteranskih organizacij v letu 2018.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Občina Ajdovščina bo v letu 2018 sofinancirala delovanje veteranskih organizacij v okvirni višini 14.800 €.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       imajo sedež, izpostavo, enoto v Občini Ajdovščina ali so organizirani za več občin, katerih programi in/ali projekti se izvajajo tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina,

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov,

-       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in/ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-       so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali,

-       so registrirani za opravljanje dejavnosti za izvajanje programov/projektov na področju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,

-       da delujejo na neprofitni osnovi.

Ne sofinancira se programov in/ali projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

IV. Predmet sofinanciranja:

I.    Organizacija proslav občinskega pomena:

    1.       Proslava na Predmeji ob dnevu državnosti – do 3.000 €

    2.       Proslava ob dnevu suverenosti in odhodu zadnjega vojaka JA iz Severne Primorske – do 1.300 €

    3.       Pohod po poteh spominov in opominov Nanos – Triglav – do 2.300 €

Za vsako izmed navedenih proslav občinskega pomena občina sofinancira enega izvajalca, in sicer tistega, ki je glavni organizator proslave.

II.   Organizacija drugih spominskih slovesnosti – do 300 €

Izvajalec lahko prijavi do največ 10 prireditev.

Pod I. in II. točko se sofinancira:

-       stroške organizacije proslave oz. spominske slovesnosti do 100%

III. Delovanje organizacij:

merilo

število točk

1.

Razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil

Število programov in projektov (ne sofinancira se prireditev, ki so prijavljene pod točko I. oz. II)

10 točk / program 5 točk / projekt

Kontinuiteta izvajanja programov in projektov

5 točk / program 2 točki / projekt

2.

Število (evidentiranih) članov

Točkuje se število članov prijavitelja s stalnim prebivališčem na območju občine na naslednji način: število članov prijavitelja / najvišje število članov posameznega prijavitelja na razpisu * 10

do 10 točk

3.

Organiziranost na območju Občine Ajdovščina

Sedež, izpostava ali enota organizacije na območju občine Ajdovščina

10 točk

Sedež izven občine, izvedba programa na območju občine, v program so vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina

5 točk

 

 

V. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se organizacijo proslav, drugih spominskih slovesnosti in delovanja organizacij v letu 2018. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. Sredstva bodo razdeljena najprej za organizacijo proslav občinskega pomena, zatem za organizacijo drugih spominskih slovesnosti, zatem za delovanje organizacij.

VI. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis veteranske organizacije - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je ponedeljek, 14. 5. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine do 15. ure. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 137 – Jerica Stibilj.

VII. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dva dni po roku za prijavo na razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodba o sofinanciranju. 

Številka: 41031-17/2018-3

Datum: 24. 4. 2018

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Sklep o pričetku postopka