Javni poziv za dodelitev državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre v letu 2018

datum: 11.06.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015 in 08/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/2016, 38/2017, 55/2017 in 74/2017), Pravilnika o dodelitvi državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre (Uradni list RS, št. 17/2018), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001 5879914-2015), objavlja Javni poziv za dodelitev državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre v letu 2018.

1.    PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je dodelitev državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre v letu 2018. 

2.    NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva je pomagati podjetjem, ki imajo v lasti poslovne objekte ter zunanje površine, da jih v sklopu prenove mestnega središča uredijo skladno z enotno izdelanimi projektnimi rešitvami. Projektne rešitve morajo biti potrjene s strani pooblaščenega arhitekta, ki ga je na javnem razpisu za izvedbo projektiranja prenove mestnega jedra Kastre izbrala Občina Ajdovščina.

3.    CILJ JAVNEGA POZIVA

Cilj javnega poziva je sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov ter sofinanciranje ureditve zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre, ki je predmet prenove.

4.    OBLIKA IN VIŠINA DRŽAVNE POMOČI

Dodeljena sredstva po tem javnem pozivu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).

Intenzivnost državne pomoči je do 100 % stroškov izvedbe hišnega priključka, oziroma do 100 % stroškov vgradnje omarice, pri čemer so stroški za vse objekte na ožjem območju enaki in se določijo kot povprečje stroškov za vse objekte na območju. Intenzivnost državne pomoči za prenovo zasebnih zunanjih površin je do 100 % stroškov, določenih kot razlika stroškov med prenovo zunanjih površin, skladno s projektno dokumentacijo, in prenovo v asfaltni izvedbi, upoštevaje površino, ki se prenavlja.

5.    UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so: stroški izvedbe hišnega priključka na kanalizacijsko omrežje stroški izvedbe hišnega priključka na elektro omrežje, stroški izvedbe hišnega priključka na plinsko omrežje, stroški vgradnje elektro omarice, stroški vgradnje plinske omarice ter stroški izvedbe prenove zasebnih zunanjih površin.

Pri dodelitvi državne pomoči za prenovo zasebnih zunanjih površin se upošteva podatek o površini nepremičnine iz uradne evidence GURS. V kolikor se ne prenavlja celotna površina nepremičnine, se za dodelitev državne pomoči upošteva površina, ki jo določi vodja investicije prenove mestnega jedra Kastre na podlagi vloge in izdelane projektne dokumentacije.

Pri objektih v solastnini se državna pomoč razdeli med lastnike objekta sorazmerno z lastniškim deležem. DDV ni upravičen strošek.

6.    UPRAVIČENCI

Do državne pomoči so upravičena mikro, majhna, srednja, majhna enotna in srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki so lastniki objektov in/ali zasebnih zunanjih površin na ožjem območju mestnega jedra Kastre, ki je določeno kot območje, ki se prenavlja na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve za Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini.  

Lastniki objektov na ožjem območju so upravičenci do državne pomoči, če se objekti na novo priključujejo na omrežje, ali se z izvedbo hišnega priključka spreminja način priključitve. Do državne pomoči so upravičeni tudi lastniki objektov izven ožjega območja, če se mesto priključitve na primarno omrežje nahaja znotraj ožjega območja. Lastniki zasebnih zunanjih površin na ožjem območju so upravičenci do državne pomoči, v kolikor izvedejo prenovo zunanje površine skladno z izdelano projektno dokumentacijo. Vsi lastniki objektov na ožjem območju imajo enake pogoje, ne glede na oddaljenost objekta od primarnega voda. Lastniki objektov in lastniki zasebnih zunanjih površin so upravičeni do državne pomoči v času izvajanja prenove ožjega območja.

Do državne pomoči po tem odloku niso upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

·         če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

·         če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Podjetja lahko pridobijo sredstva na podlagi tega poziva le pod pogojem, da za isti namen niso prejela sredstev iz drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov. Posamezen upravičenec lahko na podlagi tega javnega poziva kandidira samo z eno vlogo.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij (v nadaljevanju podjetje):

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru­gega podjetja;

c)  podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

d)  podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave­denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

7.    POGOJI ZA DODELITEV DRŽAVNE POMOČI

Popolne vloge na javni poziv morajo biti pripravljene v skladu s tem pozivom in razpisno dokumentacijo. 

Vloga za dodelitev državne pomoči mora vsebovati:

-          izjavo, da za prijavljeni projekt v zadnjih treh letih predlagatelj ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov;

-          izjavo o soglašanju s pogoji in prevzemanju odgovornosti;

-          izjavo za povezana podjetja oziroma povezane subjekte;

-          izjavo predlagatelja o soglašanju z izvedbo del preko njegovih zemljišč za namen izgradnje in obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, če je takšna izgradnja predvidena s projektno dokumentacijo, brez plačila odškodnine iz naslova služnosti;

-          izjavo predlagatelja, da bo po zaključku prenove ožjega območja izvedel gradbena in obrtniška dela v objektu, ki so pogoj, da se prostozračno omrežje izvede v kabelski oziroma v podzemni izvedbi;

-          pooblastilo izvajalcu del, da v imenu predlagatelja Občini Ajdovščina izstavi zahtevek za nakazilo, kateremu predloži račun za izvedena dela;

-          soglasje in pooblastilo, da Občina Ajdovščina izvrši nakazilo državne pomoči neposredno na račun izvajalca del, s katerim bo predlagatelj sklenil pogodbo.

8.    VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev za dodelitev državne pomoči po tem pozivu v letu 2018 znaša 10.000,00 evrov.

Sredstva za izvedbo ukrepa po tem pozivu se lahko poveča, v kolikor se v proračunu Občine Ajdovščina zagotovi dodatna sredstva.

9.     ROK, DO KATEREGA MORA BITI PORABLJENA DODELJENA DRŽAVNA POMOČ:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 11. 2018.

10.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve poziva objavimo kot popravek na spletni strani, največ 15 dni pred zaključkom poziva. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu, na številkah 05 365 91 26 (Janez Furlan) in 05 365 91 20 (Barbara Kranjc).

11.  ROK ZA ODDAJO VLOG

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV – HIŠNI PRIKLJUČKI KASTRA 2018« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina osebno ali s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje 20. 11. 2018, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga. Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega poziva pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma vložitve popolne vloge.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član član poslovodstva, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Številka: 41031-20/2018

Datum: 11. 6. 2018                                                                                                             

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Tadej Beočanin

Besedilo javnega poziva 

Razpisna dokumentacija