Drugi Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih neprofitnih organizacij v letu 2018

datum: 03.07.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, 80/09 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o začetku postopka št. 41031-10/2018-161 z dne 3. 7. 2018 objavlja Drugi Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih neprofitnih organizacij v letu 2018.

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Občina Ajdovščina bo v letu 2018 sofinancirala programe in/ali projekte drugih neprofitnih organizacij, ki niso organizacije iz sklopa A ali B iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij. V sklopu programov drugih neprofitnih organizacij se sofinancira neprofitne oziroma nekomercialne programe in/ali projekte, ki pomenijo dodatno ponudbo programov v Občini Ajdovščina organizacijam, ki niso organizacije iz sklopa A ali B.

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

Na javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov drugih neprofitnih organizacij se lahko prijavijo izvajalci programov in/ali projektov, ki so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov in/ali projektov na razpisanem področju ter katerih delovanje v razpisanem letu ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela.

Zgoraj našteti izvajalci programov in/ali projektov morajo za prijavo na razpis izpolnjevati še naslednje pogoje:

-       imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina ali

-       so organizirani za več občin, katerih program in/ali projekt se izvaja tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ali

-       gre za organizacije, katerih program in/ali projekt se ne izvaja na območju občine Ajdovščina, vendar samo pod pogojem, da so vanj vključeni tudi občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina;

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov in

-       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in/ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov

-       so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

3. OCENJEVANJE IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER VIŠINA SREDSTEV:

Komisija oceni prispele vloge na podlagi meril za dodelitev točk iz 10. člena Pravilnika. Višina sredstev za posamezne izvajalce programov in/ali projektov se določi na podlagi doseženega števila točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi tako, da se višina razpisanih sredstev deli s seštevkom vseh doseženih točk posameznih izvajalcev programov in/ali projektov.

Okvirna višina sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 38/17, 55/17, 74/17) namenjenih za sofinanciranje programov in/ali projektov drugih neprofitnih organizacij znaša 3.500 €.

4. KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE:

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod rubriko javni razpisi, dne 3. 7. 2018. Razpisna dokumentacija je od 3. 7. 2018 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Zainteresirane organizacije vloge oddajo osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis druga neprofitna organizacija«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja.

Rok za oddajo vlog je petek 13. 7. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 12. ure, oziroma, če je zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno. Nepravočasno prispele prijave bodo s sklepom zavržene.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur organa.

5. ODPIRANJE VLOG IN IZID RAZPISA:

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala predvidoma dva dni po roku za oddajo vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

 

Številka: 41031-10/2018-162

Datum:   3. 7. 2018

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Razpisna dokumentacija