Prosto delovno mesto koordinatorja za projekt VIPava

datum: 17.07.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja prosto delovno mesto za določen čas KOORDINATOR VII/2, za projekt VIPava, šifra operacije: OP20.01929

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas: 

KOORDINATOR VII/2, za projekt VIPava, šifra operacije: OP20.01929,  šifra DM: J017051,

v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

-       Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16204);

-       3 leta delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta koordinator VII/2 so naslednje:

-       koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog projekta VIPava,

-       komunikacija in dajanje pojasnil,

-       izdelovanje najzahtevnejših poročil projekta  VIPava,

-       administrativna dela,

-       arhiviranje dokumentarnega gradiva projekta,

-       druge naloge povezane s področjem dela na  projektu VIPava koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog.

 Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.    dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na evropskih projektih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 30. 4. 2019, s polnim delovnim časom.  

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev do petka, 27. 7. 2018, na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 144 (Polonca Vodopivec).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj VIPava OP20.01929.

Številka: 110-1/2018 - 135

Datum:  13. 7. 2018

Občina Ajdovščina

 

logoVIpava