Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2018 - II

datum: 26.10.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015 in 08/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/2016, 38/2017, 55/2017 in 74/2017), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001-5879914-2015), objavlja Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2018 - II.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje novih investicj za ustvarjanje novih delovnih mest na območju občine Ajdovščina.

Državna pomoč se dodeli za nakup stvabnega zemljišča v conah »PC Pod železnico«, na katerih podjetja načrtujejo zgraditi poslovno-proizvodne objekte in ustvariti nova delovna mesta na območju občine Ajdovščina.

Državna pomoč se ne dodeli za investicijske projekte v naslednje dejavnosti:

1.      pomoč, dodeljena v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje;

2.      pomoč, dodeljena v sektorju ribištva in akvakulture, kakršno zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 z dne 11. 12. 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1);

3.      predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dalo na trg zadevno podjetje, ali kadar je državna pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,

Državna pomoč se ne dodeli za zemljišče, na katerih se gradi skladišče, logistični center, parkirišče, trgovina ali objekt, v katerih se ne odvija proizvodni proces oziorma se ne opravljaja dejavnst storitev.

Državna pomoč se tudi ne dodeli za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se ne dodeli, če bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.

Državna pomoč se ne dodeli podjetju, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je to pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom Evropske unije.

Državna pomoč se ne dodeli podjetjem, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države, so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije, so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah ali so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Državna pomoč se ne dodeli podjetju, ki je zaprlo enako ali podobno dejavnost v Evropskem gospodarskem prostoru v dveh letih pred zahtevkom za pomoč za naložbe, ali ki ima v trenutku zahtevka za pomoč (t.j. prijave na javni razpis) konkretne načrte za zaprtje take dejavnosti do dveh let po dokončanju začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA  

Namen javnega razpisa je privabiti nova podjetja na območje občine Ajdovščina, z investicijski projekti, ki bodo

-       zagotavljali nova delovna mesta oz. zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo in

-       prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

Državna pomoč se ne dodeli za investicijske projekte, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov.

CILJI JAVNEGA RAZPISA  

Cilja razpisa sta:

-       podpreti najmanj eno podjetje, ki bo investiralo na območju poslovne cone »Pod železnico«;

-       odpreti najmanj 10 novih delovnih mest na območju občine Ajdovščina.

OBLIKA POMOČI – DRŽAVNA POMOČ

Dodeljena sredstva po tem povabilu za upravičena podjetja predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).

Dodeljena sredstva po tem razpisu ne smejo preseči dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Dovoljena intenzivnost državne pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacije.

Občina bo v okviru obravnave vlog pred dodelitvijo državne pomoči preverila pogoje, kot so opredeljeni v tem javnem razpisu. V primeru, da podjetje ne bo izpolnjevalo navedenih pogojev, mu Občina državne pomoči ne bo dodelila.

Sredstva po tem javnem razpisu se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije EU 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 evrov v katerem koli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov). Državna pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

UPRAVIČENCI

Upravičenci do državne pomoči po tem pozivu so: mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja) ter investirajo na območju občine Ajdovščina.

POVEZANOST DRUŽB

Povezanost družb se presoja v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Posamezno podjetje lahko na ta javni razpis odda samo eno vlogo. Podjetje mora z investicijskim projektom (gradnjo) pričeti najkasneje 30. 3. 2019. Vlogo na javni razpis lahko odda podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.    je registrirano za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni register Slovenije;

2.    je najmanj eno leto registrirano za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

3.    ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo vloge;

4.    poda izjavo, da je v zadnjih šestih mesecih zaposlenim izplačevalo plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih;

5.    poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem povabilu;

6.    ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2, 81/2013 Odl.US: U-I-81/11-12);

7.    ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;

8.    skupna vrednost že prejetih (ali zaprošenih) de minimis pomoči podjetja ne presega zgornje meje de minimis pomoči;

9.    za iste upravičene stroške ni prejelo ali zaprosilo za državno pomoč.

VRSTE INVESTICIJ IN OSNOVNI POGOJI ZA DODELITEV DRŽAVNE POMOČI 

Za dodelitev državne pomoči se lahko kandidira:

-       z investicijskimi projekti v proizvodno–storitvene dejavnosti, ki se pričnejo izvajati najkasneje 30. 3. 2019,

-       z investicijskimi projekti v proizvodno–storitvene dejavnosti, na podlagi katerih bo najkasneje v dveh letih po zaključku investicije, nakasneje pa do 30. 11. 2020, zagotovljeno odprtje najmanj 10 novih zaposlitev na območju občine Ajdovščina;

-       z investicijski projekti, ki so predmet prijave, morajo zagotavljati najmanj 50 delovnih mest /ha zemljišča, na katerega se investicijski projekt umešča.

Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni povečanje neto števila zaposlenih (v nadaljevanju: neto nove zaposlitve) na območju občine Ajdovščina. Kot izhodiščna vrednost se upošteva število zaposlenih pri podjetju na dan 31. 12. 2017, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom. Za podjetja, ki se v občino Ajdovščina selijo, se kot izhodiščno vrednost upošteva število zaposlenih podjetja v občini Ajdovščina na dan 31. 12. 2017.

Neto nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkasneje v dveh letih od datuma vsebinskega in finančnega zaključka investicije, vendar najkasneje do 30. 11. 2020.

Neto nove zaposlitve se morajo ohranjati v občini najmanj pet let po dnevu, ko je bila investicija zaključena in neto nove zaposlitve dosežene.

Državna pomoč se ne dodeli, če je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje sestavine državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU-proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja, ki jo določajo pravila o državni pomoči.

Kumulacija državnih pomoči ni dovoljena.

 UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičen strošek, za katerega se dodeli državna pomoč, je kupnina za stavbno zemljišče. DDV in davek na promet nepremičnin nista upravičen strošek. Upravičeni stroški niso tudi stroški notarjev, odvetnikov in posrednikov pri nakupu stavbnega zemljišča.

FORMALNA POPOLNOST PRIJAVE 

Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, vse pravilno izpolnjene obrazce ter vse obvezne priloge.

DOPOLNITEV PRIJAVE 

V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave komisija v skladu s smiselno uporabo Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije v roku osmih (8) dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, naj v roku petnajst (15) dni od prejema poziva za dopolnitev prijavo dopolni. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku petnajst (15) dni ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

Komisija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbora, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz prijave in/ali pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi, o katerih se pri državnih organih ne vodijo uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu oziroma posredovanju dokazil, mora le-te posredovati v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če prijavitelj v roku pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, komisija sprejme odločitev na podlagi razpoložljive dokumentacije.

MERILA ZA OCENJEVANJE 

Vse formalno popolne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani župana Občine Ajdovščina, na podlagi naslednjih meril:

 

1.

Položaj podjetja na trgu in raziskovalno-razvojna ter inovacijska aktivnost podjetja

27

2.

Delež domačih dobaviteljev pri podjetjih v predelovalni dejavnosti / Stopnja izobrazbe zaposlenih v podjetjih storitvene dejavnosti

9

3.

Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv novega investicijskega projekta na produktivnost ostalih domačih podjetij

9

4.

Dolgoročna vpetost podjetja v slovensko in lokalno okolje

5

5.

Tehnološka zahtevnost končnega izdelka/storitve

15

6.

Vpliv nove investicije na človeški kapital

10

7.

Predvidena bruto dodana vrednost na zaposlenega v podjetju

5

8.

Vpliv novega investicijskega projekat na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost / Obseg prihodkov od prodaje storitev, ustvarjene izven Slovenije v okviru investicijskih projektov v storitveni dejavnosti, ki se mednarodno trži, in trgi, na katerih se storitve tržijo

15

SKUPAJ

95

 

Občina bo sofinancirala investicijske projekte tistih podjetij, katerih prijave bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 50 točk, in sicer v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v točki III. razpisne dokumentacije.

VIŠINA SREDSTEV 

Višina razpisanih sredstev je do 100.000,00 evrov v letu 2018. V primeru spremembe proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni.

Sredstva bodo dodeljena za investicijske projekte podjetij, katerih prijave bodo v postopku ocenjevanja dosegle minimalni prag števila točk za sofinanciranje, do višine razpoložljivih sredstev, in sicer po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk projektov od najbolje ocenjenega projekta navzdol.

Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stroškov investicijskih projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti z višjim številom točk.

Če je več projektov z enako oceno, ima prednost projekt, ki predvideva večje število ustvarjenih novih zaposlitev; če bi ti projekti imeli enako število ustvarjenih novih zaposlitev, ima prednost projekt, ki prejme v fazi ocenjevanja pri merilu št. 5. tehnološka zahtevnost v končnem izdelku/storitvi, večje število točk.

Če vrednost predvidene dodeljene državne pomoči po oceni projekta presega višino razpoložljivih sredstev, Občina s podjetjem ne sklene pogodbe, razen če se podjetje strinja, da se podjetju ob nespremenjeni vsebini investicijskega projekta – dispoziciji iz obrazca 8 (zaposlitveni, finančni, časovni in vsi ostali elementi investicijskega projekta) dodeli nižji znesek državne pomoči, kot bi mu pripadala glede na oceno projekta. 

OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

Podjetje mora izdati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 30. 11. 2018. V zahtevku za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2018 do datuma predložitve zahtevka za sofinanciranje. Vrednost zahtevka pa ne sme presegati v sklepu o dodelitvi državne pomoči navedenega zneska.

NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI 

Javni razpis je odprt do 12. 11. 2018. Prijava mora prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – prijava na javni razpis - spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina« ter s polnim naslovom prijavitelja. Prijavitelji morajo izpolnjeno prijavo oddati v papirni obliki, v celoti v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Posameznim zahtevanim dokumentom, ki v originalu niso v slovenščini, morajo biti priloženi uradni prevodi v slovenski jezik.

Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Kot poslovna skrivnost se ne morejo šteti podatki, ki so javnosti dostopni na podlagi prve alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, kot so npr. podatki iz predloženih vlog, ki odražajo in dokazujejo izpolnjevanje pogojev in meril, podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev vloge glede na postavljena merila, itd.

ODPIRANJE PRIJAV 

Odpiranje prijav ne bo javno. Odpiranje bo predvidoma potekalo naslednji delovni dan po roku za prispetje prijav, s pričetkom ob 9.00 uri.

Pri odpiranju prijav se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno Občine Ajdovščina, Cesta 5 maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ne glede na način dostave, najkasneje na dan, kot je določen rok za prispetje prijav, in sicer najkasneje do 12.00 ure.

Rok za prispetje prijav je 12. 11. 2018 do 12.00 ure.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za prispetje vlog, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo in vrnejo pošiljatelju.

SKLEP O DODELITVI OZIROMA NEDODELITVI DRŽAVNE POMOČI

Na podlagi ocene ocenjevalne komisije bodo prijavitelji s sklepom obveščeni o dodelitvi oz. nedodelitvi državne pomoči najpozneje v roku 60 dni od odpiranja prijav.

Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh od prejema. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pri­tožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča župan.

Občina lahko v primeru, ko se po izdaji sklepa o sofinanciranju ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, pogodbe ne podpiše, sklep o dodelitvi državne pomoči pa razveljavi.

Občina lahko po izdaji sklepa o dodelitvi državne pomoči za investicijske projekte zahteva izdelano ter s strani podjetja potrjeno investicijsko dokumentacijo, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.ajdovscina.si.

 DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so zainteresiranim podjetjem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si (s pripisom: javni razpis - spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščain), in sicer najkasneje pet dni pred rokom, določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih podjetjem in odgovori Občine bodo najkasneje tri dni pred rokom, določenim za prispetje prijav, objavljeni na spletnem naslovu www.ajdovscina.si. Odgovori in pojasnila Občine postanejo del razpisne dokumentacije.

 

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki +386 5 365 91 26 pri kontaktni osebi Janez Furlan. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si.

 

Številka: 41031-22/2018

Datum: 25. 10. 2018                                                             

 

Občina Ajdovščina

Župan Tadej BEOČANIN

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija 

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija