Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

datum: 04.02.2019
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št.82/16), in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 7/19) Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem.

Namen javnega razpisa je pridobiti ustrezen program na področju preprečevanja zasvojenosti in pomoči odvisnikom od kemičnih in nekemičnih odvisnosti, program dela s starši in svojci zasvojenih, reintegracija za zazdravljene odvisnike in informiranje javnosti, medinstitucionalno sodelovanje, priprava in izvedba delavnic in strokovnih posvetov ter sistematična preventiva in raziskovanje področja, ki ga bo Občina Ajdovščina sofinancirala v obdobju 2019-2020.


I. Predmet javnega razpisa:

1. Program, ki se izvajajo v prostorih izvajalca-svetovalna pisarna

- program namenjen odvisnikom: priprava na urejanje odvisnosti v specializiranih programih in socialno urejanje (svetovanje, motiviranje informiranje in opolnomočenje); samopomočne skupine in individualno svetovanje, telefonsko svetovanje, reševanje urgentnih stisk;

- reintegracija in podporne skupine za zazdravljene odvisnike;

- skupine za svojce, z namenom nudenja pomoči in premagovanju osebnih stisk. Program temelji na principu samopomoči, za aktivno udeležbo posameznikov.

2. Terensko delo, vzpostavitev stika s potencialnimi uporabniki prepovedanih drog in drugimi odvisniki, nudenje ustreznih informacij, svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim in svojcem, aktivnosti povezane z zdravljenjem odvisnosti, promocija programa, informiranje javnosti, medinstitucionalno sodelovanje, priprava in izvedba delavnic in strokovnih posvetov

3. Sistematična preventiva v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in pomoč pri obravnavi posameznikov s težavami, ki bodo napoteni na izvajalca.  Raziskovanje področja  in novih trendov z namenom posodabljanja in doseganja boljših rezultatov preventive.

Izvajalec je dolžan izvajati program na območju občine Ajdovščina najmanj dvakrat tedensko.

Orientacijska vrednost razpisa za programe znaša 8.710 evrov leto.

II. Pogoji in merila za izbor izvajalca:

Na razpis se lahko prijavi:

-       prijavitelj, ki je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva na razpisanem področju oz. je navedena dejavnost opredeljena in razvidna v ustanovitvenih aktih,

-       prijavitelj, ki bo izvajal program v pretežni meri na območju Občine Ajdovščina in ima zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,

-    prijavitelj, ki izkazuje pozitivno poslovanje.

Drugi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati:

-       da ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, pričakovan delež razpisa in delež sredstev iz drugih virov,

-   da je strokovni vodja programa strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva,

-       da vodi mesečno evidenco dela ter dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov,

-       da ima ustrezne reference za izvajanje tovrstnih programov, minimalno 2 leti,

-       da zoper prijavitelja ni uveden postopek na podlagi katerega bi prenehal s poslovanjem.

V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:

- prijavitelji, ki imajo status samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oz. je njihova

 -  temeljna dejavnost že sofinancirana iz sredstev proračuna Občine  Ajdovščina.

Merila za izbor programa:

1. program ima postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa,

2. izvajalec ima zagotovljen strokovni kader za izvajanje programa (število, usposobljenost in reference strokovnega kadra, število prostovoljcev),

3. program ima pokrito finančno konstrukcijo za izvedbo programa,

4. reference za izvajanje tovrstnih programov.

Posamezni program bo ocenjen v skladu s kriteriji določenimi v razpisni dokumentaciji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Občina Ajdovščina bo na razpisu izbrala izvajalca, ki bo dosegel najvišje število točk.

III. Način in roki za oddajo vlog

Rok za prijavo programa je 15. 2. 2019. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Program – pomoč odvisnikom in njihovim svojcem - ne odpiraj in naziv prijavitelja«, se pošlje po pošti ali odda na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15. ure. Nepravočasno prispele ponudbe bodo s sklepom zavržene. 

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh do največ 5 dni pred zaključkom razpisa.

Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na tel. (05) 365 91 123 – Gordana Krkoč.

Komisija bo pravočasno prispele vloge odprla dne 18. 2. 2019. Odpiranje ne bo javno.

IV. Izbira izvajalca 

Sklep o izbiri programa bo izvajalec prejel predvidoma v 15 dneh po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

V. Informacije javnega značaja 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija