Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2019

datum: 06.02.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-4/2019 z dne 4. 2. 2019 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 5. 2. 2019 objavlja Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2019.

 I. Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje zaposlitev za krajši delovni čas nevladnim organizacijam v občini Ajdovščina v letu 2019, (v nadaljevanju izvajalcem) in sicer za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019. Namen razpisa je spodbujanje razvoja zaposlitvenih programov in novih delovnih mest v sodelovanju lokalne skupnost in izvajalcev z namenom boljše/večje učinkovitosti delovanja izvajalcev in hkrati zmanjševanje brezposelnosti na območju občine Ajdovščina.

Cilji razpisa:

-       učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij, predvsem društev, krovnih zvez in neprofitnih zasebnih zavodov, delujočih na območju občine Ajdovščina,

-       zmanjšanje brezposelnosti,

-       ohranjanje ali razvijanje delovnih sposobnosti vključenih posameznikov,

-       socialna vključenost.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2019 sofinancirala zaposlitev NVO v okvirni višini 107.000,00 evrov.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

-       imajo sedež v občini Ajdovščina,

-       njihovi programi/projekti so namenjeni prvenstveno prebivalcem občine Ajdovščina,

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,

-       so registrirani za opravljanje dejavnosti in izvajanje programov, ki jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,

-       delujejo na neprofitni osnovi in

-       so kandidirali in bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje zaposlitev v NVO za leto 2018 ali so kandidirali na povabilu za izbor programov javnih del za leto 2017 in/ali 2018. Krovne zveze društev izpolnjujejo ta pogoj, če vključujejo ali povezujejo društva, ki izpolnjujejo vsaj enega od pogojev, navedenih v tej alineji.  

V primeru, da na razpisu niso porabljena vsa sredstva, so lahko izbrani tudi izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev za izbor iz zadnje alineje III. točke.

Na razpisu ne more kandidirati izvajalec, ki je kandidiral na javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2019 in je bil njegov progam zavrnjen, ali iz katerega koli razloga ni bil sprejet.

IV. Predmet sofinanciranja:

Sofinancira se tiste izvajalce, ki s pogodbo o zaposlitvi dokažejo vključitev oseb (v nadaljevanju udeleženci), ki:

-       so bile v preteklem letu že zaposlene preko občinskega razpisa za zaposlitve v NVO,

-       so bile pred to zaposlitvijo prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece,

-       ali so že bile vključene v programe javnih del v preteklih dveh letih,

-       zaposlujejo udeležence od vključno V. ravni izobrazbe dalje,

-       s pogodbo o zaposlitvi dokažejo, da bo udeleženec izvajal del redne dejavnosti izvajalca.

Pogoji, navedeni pod prvimi tremi alinejami, ne veljajo za primere, ko se zaposluje invalidno osebo.

V. Višina in deleži sofinanciranja:

Udeleženci imajo za delo, ki ga opravljajo po tem razpisu, pravico do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti, kot po programu javnega dela, do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela do dogovorjene višine, do malice, do letnega dopusta in do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Posameznemu izvajalcu se sofinancira zaposlitev enega udeleženca do največ 20 ur tedensko. Višina plače za polni delovni čas je določena v spodnji tabeli, občina Ajdovščina sofinancira sredstva do največ polovice za vsakega udeleženca. Občina krije stroške povračila prehrane med delom do maksimalne višine 76,20 evrov na mesec na udeleženca.  Prevozne stroške v višini 8 % cene bencina (95 oktanov) na kilometer, ki za december 2018 znaša 0,0981 evra, vendar skupaj maksimalno 19,60 evrov na mesec na udeleženca. Materialne stroške po dejanski višini stroškov za izvajalce, ki so jim materialni stroški posebej, s pogodbo, odobreni. 

Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, kot ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna plača od 1. 1. 2019 znaša 886,63 evrov.

 

Raven strokovne izobrazbe

VIŠINA PLAČE ZA POLNI DELOVNI ČAS V EVRIH

I. BRUTO

II. BRUTO

V.

886,63

1.029,38

VI.

975,29

1.132,31

VII.

1.063,96

1.235,26

 

VI. Merila za izbor:

število točk

1.

Izvajalec je bil v letu 2018 izbran na razpisu za NVO

3 točke

Izvajalec je v letu 2018 kandidiral in/ali izvajal javna dela

3 točke

Izvajalec je organizacija, ki deluje v javnem interesu (dokazila)

3 točke

Izvajalec, ki mu je občina vsaj v enem od zadnjih dveh let (2017, 2018) potrdila javni interes v programu javnih del, čeprav ni bil program izbran s strani Zavoda za zaposlovanje

1 točka

2.

Izvajalec bo vključeni osebi zagotavljal razliko plače do dodatnih ur zaposlitve

5 točk

Izvajalec je humanitarna organizacija

3 točke

Izvajalec je organizacija za mlade ali mladinska organizacija

3 točke

Izvajalec bo izvajal program na področju turizma

3 točke

 

3.

 

Program izvajalca je skladen s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

do 10 točk

Izvajalec bo zaposlil mladega občana Občine Ajdovščina (starost do vključno dopolnjenih 29 let v letu razpisa)

5 točk

 

Med prejetimi ponudbami se izberejo ponudbe, ki prejmejo večje število točk, do porabe sredstev. Med ponudbami z enakim številom točk bodo imele prednost ponudbe izvajalcev, ki so bile v preteklem letu izbrane na javnem razpisu za sofinanciranje zaposlitev v NVO in nato ponudbe izvajalcev, ki  bodo zagotavljale razliko plače do polne zaposlitve.

VII. Obdobje izvajanja in poraba sredstev:

Program sofinanciranja zaposlitev NVO po  tem razpisu traja največ 12 mesecev, od 1. 12. 2018 do največ 30. 11. 2019. Pogodba med izvajalci in izbranimi udeleženci se lahko sklepa za celotno razpisno obdobje, od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019, če je izvajalec izvedel postopek zaposlitve, zaposlil osebo, ki ustreza razpisnim pogojem in za čas do izvedbe razpisa sam zagotavljal sredstva za zaposlitev. Sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina za ta namen, morajo biti porabljena v letu 2019. Za obdobje od 1. 12. 2018 do podpisa pogodbe bodo izvajalcem sredstva refundirana s strani občine. Pristojnosti in odgovornosti izvajalca in občine bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju zaposlitve. Izvajalec je dolžan omogočiti administrativni in finančni nadzor. Izvajalec je dolžan zaposlitev izvesti po določbah Zakona o delovnih razmerjih. V primeru ugotovljenih kršitev zakonodaje lahko občina zahteva vračilo nakazanih sredstev. Natančen način sofinanciranja, dostave zahtevkov, dokazil in plačil bo določen v pogodbi o sofinanciranju zaposlitve.

Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izvajalec je dolžan udeleženca opozoriti na določila zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženca mora seznaniti z uporabo njegovih osebnih podatkov in namenom uporabe, kar udeleženec potrdi z izjavo.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

VIII. Način in rok za oddajo vlog:

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev nevladnim organizacijam - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi, zavihek Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 18. 2. 2018 do 15. ure. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno občine na dan roka do 15. ure. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 36 59 123 – Gordana Krkoč.

IX. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji dan po roku za prijavo na razpis. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-4/2019

Datum: 6. 2. 2019

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Obrazci