Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2019

datum: 06.02.2019
kategorija: Javni razpisi

Razpis je zaključen.

Zahtevek za izplačilo sredstev iz razpisa 

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg), 10. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 92/2015, 82/2016) ter Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2019, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v  občini Ajdovščina za leto 2019. 

 I. Občina Ajdovščina bo v letu 2019 sofinancirala naslednje športne programe, oz. področja/podpodročja športa:

A) ŠPORTNI PROGRAMI

1.    Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in pouka prostih dneh.

2.    Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami:

-       celoletni športni programi,

-       programi med počitnicami in na pouka proste dni.

3.    Obštudijske športne dejavnosti:

-       celoletni športni programi.

4.    Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:

-       programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

-       tehnične športne panoge in miselne igre.

5.    Kakovostni šport:

-       uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.

6.    Vrhunski šport:

-       programi športnih društev na področju vrhunskega športa.

7.    Šport invalidov:

-       celoletni športni programi invalidov;

-       programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov. 

8.    Športna rekreacija:

-       celoletni ciljni športno rekreativni programi. 

9.    Šport starejših:

-       skupinska gibalna vadba starejših.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti v okviru točke 1 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.  Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov se vrednotijo v okviru točke 6 – Vrhunski šport.

B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1. izpopolnjevanje (licenciranje) strokovnih kadrov v športu.

C) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1. Delovanje občinske športne zveze.

II. Sredstva razpisa: 

Višina sredstev za sofinanciranje področij/podporočij: za izvedbo javnega razpisa pod točkama A) in B) so predvidena sredstva v višini 250.000 €, pod točko C) pa 20.000 €.  Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2019.

III. Merila za vrednotenje vlog: 

Vloge, prejete na javni razpis, bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina ter v skladu z Merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/2015, 82/2016).

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani na dopolnitev. V kolikor vloga vlagatelja ne bodo dopolnjena v roku, bo le-ta zavržena v celoti, oziroma v delu, v katerem ne bo dopolnjena.

IV. Pogoji za prijavo na razpis:

Splošni pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo:

1.    športna društva, ki imajo urejeno ustrezno registracijo,

2.    zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Ajdovščina,

3.    zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

4.    zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,

5.    ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

1.    so registrirani najmanj eno leto in na dan objave javnega razpisa izvajajo športne programe najmanj eno leto,

2.    imajo sedež v občini in v njej pretežno opravljajo športno dejavnost za prebivalce občine (upošteva se dejavnost društva kot celota, za posamezna področja/podpodročja pa se upošteva posebne pogoje iz pravilnika in meril),

3.    imajo za prijavljene dejavnosti:

-       zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,

-       izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,

-       urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

V. Rok in način oddaje vlog: 

Rok za oddajo vlog je sreda, 27. 2. 2019. Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj - RAZPIS ŠPORT 2019«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina v času uradnih ur (8.00 - 12.00 ter 13.00 - 16.30),  oziroma, če je  bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po roku, bodo s sklepom zavržene.

Občina Ajdovščina si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko 'Javna naročila, objave, razpisi', zavihek 'Javni razpisi'.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič – (05) 364 47 21.

VI. Informacije javnega značaja: 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

VII. Odpiranje prejetih vlog: 

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala 1. 3. 2019 in 4. 3. 2019, po vrstnem redu, po katerem bodo prejete. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina 

Obrazci: 

Obrazec 1 - podatki o prijavitelju 

Obrazec 2 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - celoletni programi 

Obrazec 3 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - programi med počitnicami in na pouka proste dni 

Obrazec 4 - Obštudijske športne dejavnosti 

Obrazec 5 - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Obrazec 6 - Tehnične športne panoge in miselna igra 

Obrazec 7 - Kakovostni šport 

Obrazec 8 - Vrhunski šport 

Obrazec 9 - Šport invalidov 

Obrazec 10 - Športna rekreacija 

Obrazec 11 - Šport starejših 

Obrazec 12 - Izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

Obrazec 13 - Organiziranost v športu - delovanje občinske športne zveze