Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2019

datum: 06.02.2019
kategorija: Javni razpisi

Javni razpis je zaključen.

Zahtevki za izplačilo: 

Zahtevek kulturna dediščina fizične osebe 

Zahtevek kulturna dediščina pravne osebe 

Zahtevek ciklične prireditve 

Zahtevek program kultura 

Zahtevek projekt društva 

Zahtevek projekt fizične osebe 

Zahtevek projekt pravne osebe in zasebniki 

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15 in 82/16) in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina v letu 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2019. 

1. Predmet javnega razpisa:

-       javni kulturni programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, fotografske, recitacijske, literarne, filmske in video dejavnosti ter založništva;

-       varstvo nepremične kulturne dediščine;

-       delovanje zvez društev.

Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da jih občina financira na primerljiv način kot javne zavode. Po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto. Kot javni kulturni program se sofinancirajo tudi abonmajske ter druge ciklične gledališke in glasbene predstave.

Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje nepremične kulturne dediščine.

2. Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov so:

-       društva in zveze društev, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, oziroma imajo v statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture;

-       posamezniki, samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami;

-       zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti;

-       pravne in fizične osebe, lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine, oziroma nosilci kulturno varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

-       da imajo sedež oziroma stalno bivališče v občini Ajdovščina;

-       da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa ali projekta;

-       da imajo društva in zveze društev urejeno evidenco o članstvu ter ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

-       da delujejo na področju kulture več kot eno leto;

-       da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine;

-       da so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Izvajalci morajo izpolnjevati naštete pogoje na dan objave javnega razpisa.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci, našteti v prvi alineji 2. točke tega razpisa.

Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne Primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.

Izvajalci javnih kulturnih programov, ki so registrirani manj kot eno leto, prejmejo pavšalni znesek 200 evrov.

Ne sofinancira se izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

V sofinanciranje se ne sprejme programov oziroma projektov društev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, šport, promocija ali ostale neprofitne dejavnosti, razen v primeru, da so programi oziroma projekti, ki jih prijavljajo na ta razpis, izključno kulturnega značaja in po vsebini ne sodijo v njihovo osnovno dejavnost.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

4. Financiranje:

Javni kulturni programi, delovanje kulturnih zvez, kulturni projekti ter obnova nepremične kulturne dediščine bodo sofinancirani po kriterijih in merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina.

Kulturni projekt mora za uvrstitev v sofinanciranje doseči najmanj 100 točk. Sprememba prijavljenega kulturnega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.

5. Višina sredstev znaša:

-       za javne kulturne programe: 125.100 evrov,  

-       za delovanje kulturnih zvez: 4.559 evrov,

-       za kulturne projekte: 35.150 evrov,

-       za obnovo kulturne dediščine: 10.760 evrov.

6. Rok izvedbe:

Javni kulturni programi in projekti morajo biti izvedeni v letu 2019. Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2019.

7. Vsebina prijave:

Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni strani, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Takšna prijava bo obravnavana kot popolna.

8. Kraj, način in rok prijave:

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »JAVNI RAZPIS – KULTURA« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov predlagatelja kulturnega programa ali projekta.

Rok za posredovanje vlog je do petka, 8. 3. 2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali prinesena osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 12. ure.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur.

9. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma v roku treh dni po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

10. Informacije javnega značaja 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-6/2019

 OBČINA AJDOVŠČINA

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisij 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Obrazci: 

Prijava za sofinanciranje javnih kulturnih programov, abonmajev in cikličnih predstav ter delovanja zvez 

Prijava za sofinanciranje kulturnih projektov 

Prijava za sofinanciranje obnove kulturne dediščine 

Vzorci pogodb: 

Vzorec pogodbe za sofinanciranje javnih kulturnih programov 

Vzorec pogodbe za sofinanciranje kulturnih projektov 

Vzorec pogodbe za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine