Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanja na daljavo)

datum: 20.03.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/2018), Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma št. 41031-14/2019-1 z dne 8. 3. 2019 in Sklepa o določitvi višine dohodkov in prihrankov upravičencev za subvencioniranje socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma št. 41031-14/2019-2 z dne 19. 3. 2019, objavlja Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
(varovanja na daljavo).

1.    Predmet razpisa 

Občina Ajdovščina bo subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom občine pod pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Ur. list RS št. 8/18 - v nadaljevanju: Odlok) in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev.

2.    Upravičenci

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa. 

3.    Razpisni pogoji

Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse dokumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1.    so starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let)

ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine,

2.    bivajo sami,

3.    njihovi letni dohodki ne presegajo 8.626 €, oziroma ne presegajo 6.162 € za upravičenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom.

Dohodki:

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upoštevajo dohodki, prejeti v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa. Ti dohodki so:

-       obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine

Prosilec dohodek izkaže tako, da priloži izpolnjeno izjavo o dohodkih v preteklem koledarskem letu in občini dovoli pridobitev podatkov pri FURS.

4.    Višina subvencije

Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2019 zagotovljena sredstva v višini 3.000 €.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 € mesečno, za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma). Upravičencem s slabšim socialnim statusom se dodeli subvencija v višini 25 € mesečno, za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).

Občina Ajdovščina bo zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, pri čemer bo za leti 2020 in 2021 subvencijo zagotavljala, če bodo sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetem občinskem proračunu za leto 2020 in 2021.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

5.    Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega reda upravičencev

Osebe s slabšim socialnim statusom imajo prednost pri pridobitvi subvencioniranja socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma - varovanja na daljavo.

V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke in prihranke. Dodelitev subvencij poteka po zaporedju prednostnega vrstnega reda do porabe sredstev.

6.    Ostale določbe

Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno subvencijo, ter podati ustrezna dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije odstopajo.

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno obvestilo o sklenitvi pogodbe za izvajanje storitve in koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem storitve se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, v kateri se uredijo medsebojne pravice ter obveznosti.

Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.

7.    Kraj, način in rok prijave

Razpisna dokumentacija bo od 20. marca 2019 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si pod rubriko: javna naročila, objave, razpisi; zavihek: javni razpisi, in v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Občina Ajdovščina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj - subvencija socialni servis«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je petek, 10. maj 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 12. ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št. (05) 365 91 37, v času uradnih ur organa.

8.    Izid razpisa

Prejete vloge bo komisija odpirala predvidoma dva dni po roku za prijavo. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe o dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Številka: 41031-14/2019

Datum:   20. 3. 2019

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Razpisna dokumentacija