Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina

datum: 09.04.2019
kategorija: Javni razpisi

Svet Zdravstvenega doma Ajdovščina na podlagi 10. čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Ur.l.RS št. 50/05 in 45/14) in 21. čl. Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina ter sklepov seje sveta zavoda z dne 4. 4. 2019 razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Zdravstvenega doma.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba družboslovne ali zdravstvene smeri,

- najmanj pet let delovnih izkušenj, od teh vsaj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,

- predložitev programa razvoja zavoda.

Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Predviden začetek mandata: 1. 6. 2019 in traja štiri leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/kandidatke pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa na naslov:

Zdravstveni dom Ajdovščina

Tovarniška cesta 3

5270 Ajdovščina

z oznako »Ne odpiraj - za razpis direktorja«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v zakonitem roku (30 dni).

Svet javnega zavoda ZD Ajdovščina