Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, za evropske projekte

datum: 10.04.2019
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas: KOORDINATOR VII/2, za evropske projekte šifra DM: J017051, LAS Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in Crossit Safer, v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve.

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje najmanj:

-  Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203);

-   3 leta delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta koordinator VII/2 za evropske projekte so naslednje:

- koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog projektov LAS Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in Crossit Safer

- dajanje pojasnil

- izdelovanje najzahtevnejših poročil evropskih projektov LAS Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in Crossit Safer

- administrativna dela projektov LAS Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost in Crossit Safer

- arhiviranje dokumentarnega gradiva navedenih projektov

- druge naloge po navodilih nadrejenega, povezane s področjem dela

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.     Dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.     opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta). 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na evropskih projektih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, do septembra 2021. In sicer od 1.5.2019 – 30.9.2020 60% delež zaposlitve na projektu LAS Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3 in 40% delež zaposlitve na projektu Crossit Safer - Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo/Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura, sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, od 1.10.2020 – 30.9.2021 pa 100% delež zaposlitve na projektu Crossit Safer.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave ter objave na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 123 (Gordana Krkoč).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

CROSSIT SAFER_RGB1.jpg

 

Projekt Crossit Safer je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014 - 2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

 

 

 CLLD_vodoravno_CMYK-modra.png

 

logo_las_2017_bela_podlaga.jpglogo obcina.jpg

 Operacija sodelovanja LAS "Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost" je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.3.

 

Številka: 110-4/2019
Datum: 8. 4. 2019

 

Župan

Tadej BEOČANIN

Razpis za delovno mesto koordinatorja - evropski projekti 

Projektna prijavnica Crossit Safer 

Projektna prijavnica LAS