Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2020

datum: 10.01.2020
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg), 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 70/2019) ter Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2020, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2020.

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

2. Predmet javnega razpisa

Občina Ajdovščina bo v letu 2020 sofinancirala naslednje športne programe in področja športa:

a) Športni programi

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in pouka prostih dneh.

Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in na pouka prostih dneh.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

-       programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Kakovostni šport:

-       programi na področju kakovostnega športa.

Vrhunski šport:

-       programi na področju vrhunskega športa.

Šport invalidov:

-       celoletni športni programi invalidov;

Športna rekreacija:

-       celoletni ciljni športno rekreativni programi. 

Šport starejših:

-       skupinska gibalna vadba starejših.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti v okviru točke 1 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. 

b) Razvojne dejavnosti v športu

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

c) Organiziranost v športu

Delovanje športnih zvez.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in meril:

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LPŠ:

-   športna društva in športne zveze, -   zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, -   ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, -   zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, -   zasebni športni delavci.

Izvajalci LPŠ morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,

-   izvajajo športne programe in delujejo na področju športa najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, -   imajo sedež v občini Ajdovščina in izvajajo športne programe pretežno za prebivalce občine, -   imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje, -   imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov/področij,  -   imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina (izjema so javna dela in druge oblike zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom).

Vloge, prejete na javni razpis, bodo vrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 70/2019).

4. Predviden obseg javnih sredstev in porabe:

Višina sredstev za sofinanciranje programov in področij za izvedbo javnega razpisa pod točkama a) in b) znaša 240.000 €, pod točko c) pa 20.000 € (razdelitev sredstev po programih in področjih je razvidna iz Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2020, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).

Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2020.

5. Rok in način oddaje vlog

Rok za oddajo vlog je PONEDELJEK, 3. 2. 2020. Vloge morajo biti poslane in dostavljene na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali oddane v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj vloga«  - RAZPIS ŠPORT 2020. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov prijavitelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami.

Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani na dopolnitev. V kolikor vloga vlagatelja ne bo dopolnjena v roku, bo le-ta zavržena v celoti, oziroma v delu, v katerem ne bo dopolnjena.

Občina Ajdovščina si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko 'Javna naročila, objave, razpisi', zavihek 'Javni razpisi'.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič – (05) 364 47 21.

6. Datum odpiranja vlog

Prejete vloge bo strokovna komisija začela odpirati 5. 2. 2020, po vrstnem redu, po katerem bodo prejete. Odpiranje vlog ne bo javno.

7. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 60 dneh od datuma za odpiranje vlog. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

8. Dodatne informacije povezane z javnim razpisom 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Sklep o začetku postopka 

Besedilo razpisa 

Navodilo izvajalcem za pripravo in oddajo vloge 

Obrazci: 

Obrazec 1 - Osnovni podatki o prijavitelju 

Obrazec 2 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - celoletni programi 

Obrazec 3 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - počitniški programi 

Obrazec 4 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - celoletni programi 

Obrazec 5 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - počitniški programi 

Obrazec 6 - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Obrazec 7 - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - dodatne vadbene skupine 

Obrazec 8 - Kakovostni šport 

Obrazec 9 - Vrhunski šport

Obrazec 10 - Šport invalidov  

Obrazec 11 - Športna rekreacija

Obrazec 12 - Šport starejših 

Obrazec 13 - Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

Obrazec 14 - Delovanje športnih zvez 

 

Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2020 

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina 

Vzorec pogodbe 

Oprema ovojnice