Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2020

datum: 23.01.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina na podlagi Pravilnika o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov (Ur. list 70/2019 z dne 29.11.2019) in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Ur. list RS, št. 80/2019 z dne 27.12.2019) objavlja Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2020.

1.      Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020. 

2.      Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.000 EUR.

3.      Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50% cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 18,30 EUR za kastracijo mačka in 24,40 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.

4.      Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          imajo stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina,

-          sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 1. 1. 2020 do vključno 14. 11. 2020.

5.      Vloge za prijavo na poziv so na voljo na spletni strani občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije mačk morajo lastniki priložiti dokazilo o lastništvu živali (izjava), fotokopijo računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev ter dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali.

6.      Poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 14. 11. 2020.

7.      Vloge za dodelitev sredstev morajo biti vložene na občino Ajdovščina. Zadnji rok za vložitev vlog je 14. 11. 2020. Lastniki živali vložijo vloge za dodelitev sredstev na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostavijo na vložišče občine

8.      O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pozivu bo odločeno s odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovan v 15-ih dneh po odločitvi. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe sredstev.

9.      Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na voljo na Občini Ajdovščina, v oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve na tel. št.: 05 3659 135 (Doris Grmek) in 05 3659 126 (Janez Furlan).

 

Številka: 41031-2/2020                                                                              

Datum:  23.1.2020    

                                                                                                                                                                                                                                          

 Tadej Beočanin,

 župan 

Besedilo poziva 

Razpisni obrazec