Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2020

datum: 30.03.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-20/2020-1 z dne 26. 3. 2020 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 30. 3. 2020 objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2020.

1. Predmet javnega razpisa:

Občina bo na podlagi javnega razpisa sofinancirala društva, ki izvajajo programe in projekte za starejše občane, in sicer njihovo redno delovanje ter programe in projekte v letu 2020.

Opredelitev pojmov:

Program je aktivnost, ki jo izvaja organizacija z namenom doseganja svojega osnovnega poslanstva, traja neprekinjeno večji del leta ter vključuje vsaj 20 srečanj udeležencev.

Projekt je posamična aktivnost izvajalca.

1.1.  Redno delovanje organizacij:

Sofinancira se delovanje prijavitelja v letu 2020. Upošteva se število članov društva s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina.

1.2.  Programi:

Sklop 1: Izvajanje programa »Starejši za starejše«

Sofinancira se stroške izvajanja programa do največ 100%, ki obsega:

-       program se izvaja v skladu s Pravilnikom o izvajanju programa »Starejši za starejše« – vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo v lastnih gospodinjstvih (ZDUS 24.10.2012).

Sklop 2: Izvajanje izobraževalnih programov

Sofinancira se stroške izvajanja programa do največ 100%, ki obsega:

-       izvajanje izobraževalnih programov za starejše občane v obsegu najmanj 20 tednov letno,

-       izvajanje najmanj 10 različnih izobraževalnih vsebin najmanj 1x tedensko.

Sklop 3: Izvajanje programov medgeneracijskih skupin za samopomoč

Sofinancira se stroške izvajanja programa do največ 100%, pod naslednjimi pogoji:

-       srečanja medgeneracijskih skupin za samopomoč najmanj 1x tedensko v obsegu najmanj 20 tednov letno

-       izvajanje programa v več krajevnih skupnostih.

1.3. Projekti:

Sofinancira se izvajanje projektov v letu razpisa. Kot projekt lahko prijavitelj prijavi organizacijo predavanj, delavnic in drugih izobraževanj ter organizacijo izletov, ekskurzij, letovanj ter različnih srečanj.

2. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena na postavki 18135 - upokojeniška društva, v višini 10.000 €, in se na razpisu okvirno razdelijo na sledeč način:

1.      za redno delovanje organizacij - do 2.250 €

2.      za izvajanje programov - do 6.500 € od tega:

a.      za izvajanje programa sklop 1. - do 2.300 €

b.      za izvajanje programa sklop 2. - do 2.900 €

c.       za izvajanje programa sklop 3. - do 1.300 €

3.      za izvedbo projektov - do 1.250 €.

3. Pogoji za izbor izvajalcev:

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

-          so registrirani za opravljanje dejavnosti društev upokojencev oziroma imajo izvajanje programov in projektov za starejše občane opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov,

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in/ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisov predhodnega leta, če so na njih sodelovali,

-          delujejo na neprofitni osnovi.

Dodaten pogoj za sofinanciranje programov in rednega delovanja:

-       prijavitelj ima sedež v Občini Ajdovščina, programi se izvajajo na območju občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina.

Dodaten pogoj za sofinanciranje projektov:

-       prijavitelj ima sedež, izpostavo ali enoto v občini Ajdovščina ali je organiziran za več občin, katerega projekt se izvaja na območju občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina.

Ne sofinancira se programov in/ali projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk proračuna Občine Ajdovščina, razen postavk iz področja 10 – trg dela in delovni pogoji.

4. Merila, po katerih se bodo ocenjevale prejete vloge:

4.1. Redno delovanje organizacij:

Merilo

število točk

Točkuje se število članov prijavitelja s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina na naslednji način: število članov prijavitelja / najvišje število članov posameznega prijavitelja na razpisu * 10

do 10

 

Višina sredstev za redno delovanje organizacije se določi na podlagi doseženega števila točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi tako, da se višina razpisanih sredstev za ta namen deli s seštevkom vseh doseženih točk posameznih prijaviteljev.

4.2.            Programi:

Merila:

2.1.

Prijavljeni program izvajalca je usklajen s sklopom programa, na katerega se vlagatelj prijavlja

da / delno / ne

2.2.

Časovna dostopnost programa in predviden obseg ur izvajanja posameznih aktivnosti na mesec sta jasno razvidna in usklajena s sklopom programa

da / delno / ne

2.3.

Vloga izvajalk/-cev v programu (usposobljenost, izkušnje) omogoča izvedbo predvidenih aktivnosti programa

da / delno / ne

2.4.

Prijavljeni program izvajalec izvaja v daljšem časovnem obdobju na območju občine

da / ne

 

Število točk:

Da = 4 točke

Delno = 2 točki

Ne = 0 točk

 

Za posamezen sklop programov se sofinancira izvajalca, ki doseže najmanj 14 točk.

4.3. Projekti:

število točk

Organizacija izletov, ekskurzij, letovanj, srečanj

2

Organizacijo predavanj, delavnic in drugih izobraževanj

1

 

Posamezen prijavitelj lahko prijavi največ 7 projektov. Višina sredstev za posamezni projekt se določi na podlagi doseženega števila točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi tako, da se višina razpisanih sredstev za ta namen deli s seštevkom vseh doseženih točk posameznih projektov.

5. Rok porabe sredstev

Prijavljeno redno delovanje organizacij, programi in projekti morajo biti izvedeni v tekočem letu razpisa. Odobrena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Način in rok za oddajo vlog

Prijave morajo biti poslane po elektronski pošti na elektronski naslov Občine Ajdovščina: obcina@ajdovscina.si, z naslovom elektronske pošte: »javni razpis - starejši 2020«. Prijava na javni razpis je sestavljena iz naslednjih obrazcev:  

-       vloga

-       izjava 1

-       izjava 2.

Izjavi, ki zahtevata podpis odgovorne osebe vlagatelja, vlagatelj natisne, podpiše in žigosa, ter skenirani (ali poslikani z mobilnim telefonom) v priponki skupaj z vlogo pošlje po elektronski pošti na zgoraj naveden elektronski naslov Občine Ajdovščina. V primeru, da vlagatelj ne razpolaga s tehnologijo za skeniranje ali slikanje podpisane izjave, lahko izjavi izpolni v računalniku in ju brez lastnoročnega podpisa in žiga posreduje v prijavi. V tem primeru bo pozvan k dopolnitvi vloge po prenehanju izrednih razmer za preprečevanje širjenja koronavirusa Covid 19.

Besedilo elektronskega sporočila naj bo naslednje:

»Posredujemo vam prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše v občini Ajdovščina za leto 2020. Prijavitelj: naziv prijavitelja in polni naslov.«

Prijava, ki ni vložena na predpisanih obrazcih, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Rok za prijavo na javni razpis je sreda, 15. 4. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če jo Občina Ajdovščina prejme na elektronski naslov občina@ajdovscina.si najkasneje zadnji dan roka do 24.00.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tako da pisno zastavijo vprašanje na elektronsko pošto: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

7. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po roku za prijavo na razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

8. Informacije javnega značaja:

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-20/2020-3

Datum:   30. 3. 2020

 

Občina Ajdovščina

Sklep o začetku postopka

Besedilo razpisa 

Vloga 

Izjava št. 1 

Izjava št. 2 

Vzorec pogodbe