Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2020

datum: 30.03.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-19/2020-1 z dne 26. 3. 2020 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 30. 3. 2020 objavlja Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2020.

 1.      Predmet javnega razpisa:

Organizacija proslav občinskega pomena, drugih spominskih slovesnosti in delovanje veteranskih organizacij v letu 2020.

2.      Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2020 sofinancirala delovanje veteranskih organizacij v višini 11.800 €.

3.      Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       imajo sedež, izpostavo, enoto v Občini Ajdovščina ali so organizirani za več občin, katerih programi in/ali projekti se izvajajo tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina,

-       so registrirani za opravljanje dejavnosti za izvajanje programov/projektov na področju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov,

-       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in/ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-       so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali,

-       da delujejo na neprofitni osnovi.

Ne sofinancira se programov in/ali projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk proračuna Občine Ajdovščina, razen postavk iz področja 10 - trg dela in delovni pogoji.

4.      Predmet sofinanciranja:

Sofinancira se organizacijo proslav, drugih spominskih slovesnosti in delovanja organizacij v letu 2020.

I.     Organizacija proslav občinskega pomena:

      1.          Proslava ob dnevu suverenosti in odhodu zadnjega vojaka JA iz Severne Primorske - do 1.300 €

      2.          Pohod po poteh spominov in opominov Nanos - Triglav - do 2.300 €

Za vsako izmed navedenih proslav občinskega pomena občina sofinancira enega izvajalca, in sicer tistega, ki je glavni organizator proslave.

II.   Organizacija drugih spominskih slovesnosti - do 300 €

Izvajalec lahko prijavi do največ 10 prireditev.

Pod I. in II. točko se sofinancira:

-       stroške organizacije proslave oz. spominske slovesnosti do 100%

III. Delovanje organizacij:

 

merilo

število točk

1.

Razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil

Število programov in projektov (ne sofinancira se prireditev, ki so prijavljene pod točko I. oz. II)

10 točk / program 5 točk / projekt

Kontinuiteta izvajanja programov in projektov

5 točk / program 2 točki / projekt

2.

Število (evidentiranih) članov

Točkuje se število članov prijavitelja s stalnim prebivališčem na območju občine na naslednji način: število članov prijavitelja / najvišje število članov posameznega prijavitelja na razpisu * 10

do 10 točk

3.

Organiziranost na območju Občine Ajdovščina

Sedež, izpostava ali enota organizacije na območju občine Ajdovščina

10 točk

Sedež izven občine, izvedba programa na območju občine, v program so vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina

5 točk

 

5.      Rok izvedbe in poraba sredstev:

Sofinancirane aktivnosti morajo biti izvedene v letu 2020, prav tako morajo biti porabljena odobrena sredstva v letu 2020. Sredstva bodo razdeljena najprej za organizacijo proslav občinskega pomena, zatem za organizacijo drugih spominskih slovesnosti, zatem za delovanje organizacij.

6.      Način in rok za oddajo vlog:

Prijave morajo biti poslane po elektronski pošti na elektronski naslov Občine Ajdovščina: obcina@ajdovscina.si, z naslovom elektronske pošte: »javni razpis – veteranske organizacije 2020«. Prijava na javni razpis je sestavljena iz naslednjih obrazcev: 

-       vloga

-       izjava 1

-       izjava 2.

Izjavi, ki zahtevata podpis odgovorne osebe vlagatelja, vlagatelj natisne, podpiše in žigosa, ter skenirani (ali poslikani z mobilnim telefonom) v priponki skupaj z vlogo pošlje po elektronski pošti na zgoraj naveden elektronski naslov Občine Ajdovščina. V primeru, da vlagatelj ne razpolaga s tehnologijo za skeniranje ali slikanje podpisane izjave, lahko izjavi izpolni v računalniku in ju brez lastnoročnega podpisa in žiga posreduje v prijavi. V tem primeru bo pozvan k dopolnitvi vloge po prenehanju izrednih razmer za preprečevanje širjenja koronavirusa Covid 19.

Besedilo elektronskega sporočila naj bo naslednje:

»Posredujemo vam prijavo na javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v občini Ajdovščina za leto 2020. Prijavitelj: naziv prijavitelja in polni naslov.«

Prijava, ki ni vložena na predpisanih obrazcih, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Rok za prijavo na javni razpis je sreda, 15. 4. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če jo Občina Ajdovščina prejme na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si najkasneje zadnji dan roka do 24.00.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tako da pisno zastavijo vprašanje na elektronsko pošto: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

7.      Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po roku za prijavo na razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

8.      Informacije javnega značaja:

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-19/2020-3

Datum:   30. 3. 2020

 

Občina Ajdovščina

 

Sklep o začetku postopka 

Besedilo razpisa 

Vloga 

Izjava št. 1 

Izjava št. 2