Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2020

datum: 31.03.2020
kategorija: Javni razpisi

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa se prijave na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2020 lahko pošlje tudi po elektronski pošti. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. april!

Kraj in način prijave na javni razpis za SKLOP A - sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov:

Prijave z zahtevano dokumentacijo, se pošlje:

1. po elektronski pošti na naslov: obcina@ajdovscina.si, z naslovom » javni razpis MLADI - SKLOP  A«.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo na spletnih straneh Občine Ajdovščina - Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2020

Obrazce je potrebno natisniti, podpisati (odgovorna oseba) in v skenirani obliki posredovati na zgoraj navedeni naslov. V primeru, da prijavitelj ne razpolaga z ustrezno tehnologijo, ki omogoča oddajo skeniranih dokumentov, bo po prenehanju izrednih razmer za preprečevanje širjenja koronavirusa Covid 19 pozvan na podpis dostavljenih obrazcev.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. 4. 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, v kolikor jo Občina Ajdovščina prejme na zadnji dan roka do 24. ure.

Kot ustrezno oddane vloge, bodo upoštevane tudi vloge, ki so bile oddane po postopku, ki je bil določen pred objavo teh sprememb.

Kraj, način prijave in rok za prijavo na sklop B letovanja in podsklop mednarodna mobilnost mladih, ostanejo nespremenjeni.

 

Občina Ajdovščina