Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2020

datum: 22.05.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je:

dodelitev subvencije - nepovratnih finančnih sredstev - za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: MKČN), ki so bile/bodo izgrajene  od 1. 1. 2017  do 31. 9. 2020.

Predmet podpore: izgradnja MKČN za enostanovanjsko stavbo ali skupna MKČN za več stanovanjskih objektov  v velikosti do 50 PE.

Namen razpisa:

• spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;

• pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije;

• urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Rok za prijavo na javni razpis je 1. 10. 2020.

Vsebina vloge:

A) Vloga samostojnega vlagatelja, ki je že zgradil samostojno MKČN, mora obsegati: prilogo 1, prilogo 2, prilogo 3, priloga 4, priloga 5,  prilogo 6, prilogo 7, priloga 9 (obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe ali je več solastnikov, ki niso sovlagatelji), 

B) Vlagatelji, ki so  gradili skupno MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo priložiti prilogo 1, prilogo 2, priloga 3, priloga 4, priloga 5, priloga 6, prilogo 7, prilogo 8, prilogo 9 (če je potrebna), ter priloga 10

Vloga, ki ni vložena na predpisanih obrazcih, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Seznam prilog:

priloga 1: osnovni podatki: ime in priimek vlagatelja, naslov, davčno številko vlagatelja in podatke o stanovanjskem objektu;

priloga 2: soglasje izvajalca javne službe KSD d.o.o. h lokaciji MKČN

priloga 3: podatki o stanovanjski stavbi/stanovanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala;

priloga 4: izjava o sprejemanju pogojev;

priloga 5: kopija izjave o lastnostih  izdelka oziroma druga dokazila da ustreza standardom in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov

priloga 6: originalni račun oziroma kopjo izvajalca del vgradnje in dobave MKČN skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala;

priloga 7: parafiran osnutek pogodbe;

priloga 8: podatki o sovlagateljih v MKČN;

priloga 9: dovoljenje lastnika/ce oz. solastnika/ce nepremičnine (obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe ali je več solastnikov, ki niso sovlagatelji);

priloga 10: poročilo o prvih meritvah za MKČN, izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo 11. 8. 2020 in 2. 10. 2020.

O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Kontaktne osebe: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, kontaktna oseba Peter Kete, tel. (05) 365-91-31 ali Alenka Čadež Kobol, tel. (05) 365-91-29, v času uradnih ur.

 

Tadej Beočanin,

župan

 

Številka: 41031-0016/2020

Datum: 21. 5. 2020

Razpisna dokumentacija JR MKNČ