Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2020

datum: 18.06.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/2019), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001 5879914-2015), objavlja Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2020.

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2020.

2. Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega prototipa produktne in procesne inovacije.

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov na območju občine Ajdovščina.

4. Oblika in višina državne pomoči

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).

Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči. Maksimalna višina dodeljene državne pomoči na posamezni vlogo je 10.000,00 €.

5. Predmet dodelitve državne pomoči

Državna pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.

Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti produkta ali storitve.

Procesna inovacija predstavlja nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in/ali programski opremi.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD, kot sledi: 

-          inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

-          inovacija zajema nov izdelek, postopek in storitev, ali bistveno izboljšan izdelek, postopek in storitev. Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

-          inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

6. Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a)      podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b)     podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c)      podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d)     podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev:

-          ribištva in akvakulture;

-          primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodba);

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev prav tako niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki:

-          nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države;

-          so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;

-          so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah;

-          so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Do sredstev prav tako niso upravičene fizične osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov. Posamezen upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno (1) vlogo.

Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.

Prijavitelj se zavezuje, da se bo na povabilo Občine Ajdovščina odzval k predstavi svoje prijavljene inovacije.

7. Pogoji za dodelitev državne pomoči

Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga za dodelitev državne pomoči mora vsebovati:

-          predstavitev predlagatelja;

-          predstavitev novosti;

-          finančno konstrukcijo projekta z viri financiranja;

-          izjavo, da za prijavljeni projekt v zadnjih 3 letih predlagatelj ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov;

-          izjavo o soglašanju s pogoji in prevzemanju odgovornosti;

-          izjavo za povezana podjetja oziroma povezane subjekte;

-          za zaposlene v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina je potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi.

8. Merila za dodelitev državne pomoči

Pri razvrščanju predlogov projektov bodo upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:

Zap. št.

Ocenjevalni kriteriji

Najvišje možno št. točk

1.

Vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile

25

2.

Doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti

25

3.

Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta

20

4.

Večja varnost in racionalnost

10

5.

Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij

10

6.

Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje raziskovalne oziroma izobraževalne institucije

10

 

Prejete vloge bo ocenila strokovna komisija na podlagi predstavitve prijavljenega projekta. Sofinancirani bodo le inovativni in hkrati najboljši projekti.

9. Višina sredstev

Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2020 je 10.000,00 €. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020.

10. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

-          stroški za pridobitev patenta,

-          stroški za zaščito izuma,

-          stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,

-          materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,

-          stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,

-          stroški instrumentov in druge opreme, ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta.

DDV ni upravičen strošek.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

11. Rok, do katerega mora biti porabljena dodeljena državna pomoč

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 11. 2020.

12. Razpisna dokumentacija

Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina. Vlagatelji morajo vlogo predložiti na predpisanih obrazcih skupaj z vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, na telefonski številki 05 365 91 26 (Janez Furlan).

13. Način in rok za oddajo vlog

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE 2020« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina osebno ali s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje do torka, 15. 9. 2020, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga.

Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni do 16. 10. 2020.

14. Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član poslovodstva, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

Številka: 41031-15/2020

Datum: 11. 6. 2020

 

Tadej Beočanin,

župan

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Zahtevek za izplačilo sredstev