Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2020

datum: 18.06.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/2019), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001 5879914-2015), objavlja Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2020.

1.      Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

2.      Namen javnega razpisa

Javni razpis je namenjen spodbujanju sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah za izboljšanje promocije svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem upravičenih stroškov individualnih nastopov na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini podjetjem s sedežem v občini Ajdovščina povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev domači in mednarodni poslovni javnosti, dvigniti nivo poslovnega sodelovanja podjetij z domačimi in tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije domačih podjetij.

3.      Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti posamezna podjetja pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

4.      Oblika pomoči – državna pomoč 

Dodeljena sredstva po tem povabilu za upravičence predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015).

Dodeljena sredstva po tem povabilu ne smejo preseči dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Dovoljena intenzivnost državne pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov, oziroma največ 2.000 € na posamezen sejem oziroma razstavo. Višina dodeljenih sredstev na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupnih razpisanih sredstev. Državna pomoč se dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki dotacije.

Občina bo v okviru obravnave vlog pred dodelitvijo državne pomoči preverila pogoje, kot so opredeljeni v tem javnem razpisu. V primeru, da upravičenec ne bo izpolnjeval navedenih pogojev, mu občina državne pomoči ne bo dodelila.

Sredstva po tem javnem povabilu se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis, v skladu z Uredbo Komisije EU 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €). Državna pomoč ne sme biti namenjena izvozu, oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

5.      Upravičenci

Upravičenci do državne pomoči po tem pozivu so: mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja).

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a)      podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b)     podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c)      podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d)     podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

-      če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

-      če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države;  

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah;

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;

f) nimajo sedeža v občini Ajdovščina.

6.      Pogoji za prijavo na javni razpis

Vlogo na javni razpis lahko odda podjetje, ki poleg pogojev iz 5. poglavja izpolnjuje še naslednje pogoje:

1.          je registrirano za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni register Slovenije;

2.          je najmanj eno leto registrirano za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

3.          ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe;

4.          poda izjavo, da je v zadnjih šestih mesecih zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih;

5.          poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem povabilu;

6.          ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2, 81/2013 Odl.US: U-I-81/11-12);

7.          ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;

8.          skupna vrednost že prejetih (ali zaprošenih) de minimis pomoči podjetja ne presega zgornje meje de minimis pomoči;

9.          za iste upravičene stroške ni prejel ali zaprosil za državno pomoč;

10.       v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, pri čemer se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa (več v Obrazcu št. 1: Prijava, točka 3);

11.       zagotavlja vodenje stroškov udeležbe na sejmu oziroma razstavi, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance);

12.       je v finančnem načrtu projekta upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov, oziroma največ 2.000 €;

13.       podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis;

14.       podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2020, objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija;

15.       podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.

Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo, s katero lahko prijavi udeležbo na največ dveh (2) sejmih ali razstavah.

7.      Omejitve sodelovanja

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in katerih vloge niso skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov.

8.      Merila in način izbora prejemnikov

Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:

vloga, ki prispe pravočasno na naslov Občine Ajdovščina v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je navedeno v 13. poglavju tega javnega razpisa; vloga, ki vsebuje obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa in druge obrazce, navedene v tem javnem razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:

 

Zap. št.

Merilo

Največje št. točk

1

Stabilnost podjetja

6

2

Reprezentativnost sejma oziroma razstave

5

3

Izvozni potencial podjetja - izvozno poslovanje

2

 

Način uporabe meril je opredeljen v točki II. razpisne dokumentacije.

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 13 točk. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli 6 ali več točk.

V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 6 ali več točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo vloge izbrane glede na čas oddaje popolne vloge. Izbrane bodo vloge, ki so bile oddane prej.

Če sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, opredeljenega v finančnem načrtu vloge, ki je naslednja upravičena do sofinanciranja, se sredstva ne dodeli in ostanejo nerazporejena.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

9.      Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev je 10.000 €. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020.

10.  Intenzivnost pomoči

Prejemnik pomoči poda Občini Ajdovščina pisno izjavo o:

-      že prejetih (ali zaprošenih) de minimis pomočeh,

-      drugih že prejetih ali zaprošenih državnih pomočeh za iste upravičene stroške.

Kumulacija državne pomoči ni dovoljena.

Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Prijavitelj mora upoštevati mejni znesek pomoči, prejme lahko največ 2.000 .

11.  Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški najema razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora, oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, ter stroški, ki jih zaračunava organizator sejma skupaj z najemom razstavnega prostora (npr. objava v katalogu razstavljavcev, prispevek za čiščenje in drugi skupni stroški razstavnega prostora, ipd.)

12.  Obdobje za izvedbo projektov in posredovanje zahtevkov za sofinanciranje upravičenih stroškov

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih in razstavah, ki bodo izvedeni od 30. 11. 2019 do 30. 11. 2020.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na Občino Ajdovščina najkasneje v roku petnajst (15) dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta, oziroma najkasneje do vključno 30. 11. 2020. V primeru izvedbe projekta udeležbe na sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajočimi obveznostmi prispeti na Občino Ajdovščina najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:

-          fotokopije računov,

-          dokazila o plačilu računov,

-          dokazna gradiva o udeležbi na sejmu oziroma razstavi (kopija uradnega seznama/kataloga razstavljavcev, fotografija razstavnega prostora podjetja, drugo).

13.  Način in rok prijave

Javni razpis je odprt do vključno 15. 9. 2020.

Vloga mora biti poslana po pošti ali dostavljena osebno, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/A, 5270 Ajdovščina.

Obravnavane bodo zgolj vloge, ki bodo oddane na naslov Občine Ajdovščina osebno v času uradnih ur ali poslane po pošti do vključno torka, 15. 9. 2020.

Upošteva se datum poštnega žiga. Šteje se, da je prijava pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 12. ure. Vloge, ki bodo oddane kasneje, se kot prepozne s sklepom zavržejo.

14.  Odpiranje vlog in izbor podjetij - prejemnikov sredstev

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Ajdovščina, bo odpiranje vlog izvedla 21. 9. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osmih (8) dni ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

Občina Ajdovščina lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo Občina Ajdovščina odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se kot neustrezne zavrnejo.

15.  Obveščanje o izboru

O izboru in dodelitvi sredstev na predlog strokovne komisije s sklepom odloči direktorica Občine Ajdovščina. Prijavitelji bodo o izidu obveščeni s sklepom najkasneje v roku trideset (30) dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih (8) dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne odzove, se šteje da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na Občino Ajdovščina v roku petnajst (15) dni od prejema sklepa, o pritožbi odloči župan. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbor prejemnikov.

16.  Razpisna dokumentacija

Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina. Vlagatelji morajo vlogo predložiti na predpisanih obrazcih skupaj z vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«.

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Vlogo, zahtevke in poročila o izvajanju projekta je potrebno oddajati na obrazcih, ki so navedeni v tem javnem razpisu in so podlaga za izplačilo državne pomoči.

17.  Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba je Janez Furlan. Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: janez.furlan@ajdovscina.si. V »zadevi« sporočila mora biti jasno navedeno, da se vprašanje nanaša na javni razpis za sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah. Odgovori ter morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije in razpisnih pogojev bodo objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina, v rubriki »javni razpisi«.

18.  Obrazci za pripravo vloge

Obrazec št. 1: Prijava

Obvezni prilogi tega obrazca sta:

a.      kopija prijavnice na sejem oziroma razstavo, iz katere so razvidni podatki o sejmu (naziv sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora) in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja sejma;

b.      kopija potrditve razstavnega prostora s strani organizatorja sejma (v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice);

Priloge, na podlagi katerih bo Občina Ajdovščina ocenila vloge v skladu z merili in so hkrati tudi obvezne priloge Obrazca št. 1:

c.       kopija potrdila organizatorja sejma o deležu tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu, ali kopija izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu, upoštevajo se neposredni razstavljavci na sejmu;

d.      v primeru izvoznega poslovanja: kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo vsaj dveh (2) izvoznih poslov času od 1. 1. 2019 do datuma objave razpisa (dobavni list, ali tovorni list, ali potrdilo o prejetem plačilu, ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu).

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne osebe)

Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih državnih pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani odgovorne osebe)

Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani odgovorne osebe)

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani odgovorne osebe, en (1) izvod)

Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico

19.  Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-14/2020

Datum: 11. 6. 2020

 

Tadej Beočanin,

župan 

 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija