Javni razpis za izbor nosilca programa brezplačnih prevozov starejših občanov v letu 2021

datum: 04.12.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-36/2020-1 z dne 1. 12. 2020 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 3. 12. 2020 objavlja Javni razpis za izbor nosilca programa brezplačnih prevozov starejših občanov v letu 2021.

1.    Namen in predmet javnega razpisa:

Občina bo na podlagi javnega razpisa izbrala nosilca programa, ki bo v letu 2021 na območju občine Ajdovščina izvajal program brezplačnih prevozov za starejše občane.

S ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih starejših občanov Občina Ajdovščina izvaja ukrepe, ki prispevajo k podpori samostojnemu bivanju starejših v domačem okolju. Z organizacijo brezplačnih prevozov se starejšim občanom, ki so brez avtomobila, ali so iz krajev, kjer ni javnega potniškega prometa, omogoči udeležba kulturnih dogodkov, srečanj društev, obiskovanje prijateljev, odhod k zdravniku, v trgovino, frizerski salon … Razpisani program temelji na prostovoljski bazi, saj prevoze starostnikov izvajajo prostovoljci. Program se izvaja na območju občine Ajdovščina in do določenih lokacij izven občine (do Vipave, zdravstvenega doma v Novi Gorici in šempetrske bolnišnice), za občane občine Ajdovščina, ki so starejši od 60 let.

Predmet javnega razpisa je izvajanje krovne koordinacije programa, ki zajema naslednje naloge:

-          zagotovitev telefonske številke za naročanje prevozov in opremo za lokalno enoto (računalnik, tiskalnik in najmanj dva pametna telefona)

-          zagotovitev računalniške aplikacije za potrebe izvajanja programa (načrtovanje, rezervacija in statistika prevozov, baza uporabnikov, baza prostovoljcev, izdajanje potnih nalogov … )

-          zagotovitev prostovoljcev, ki bodo v programu sodelovali kot vozniki in po potrebi spremljevalci starejših, sklenitev pogodb o prostovoljstvu ter skrb za realizacijo le-teh, zagotovitev identifikacijskih izkaznic ter označevalnih majic za prostovoljce

-          zagotovitev nezgodnega zavarovanja za prostovoljce in skrb za realizacijo le-tega (zavarovanje vključuje najmanj nezgodno smrt, nezgodno invalidnost in dnevno nadomestilo)

-          zagotovitev usposabljanja koordinatorja lokalne enote in prostovoljcev v programu

-          zagotovitev oblikovanja nalepk za avtomobil, letakov in plakatov za namene izvajanja programa, zagotovitev opreme za avtomobil (držalo za telefon, napravo za prostoročno telefonijo, avto-polnilnik telefona, torbo za dokumente)

-          zagotovitev računovodstva za izvajanje programa, oblikovanja in tisk UPN obrazcev za nakazilo donacij ter pisarniškega materiala

-          skrb za lokalne donatorje malic za prostovoljce

-          skrb za nadzor nad izvajanjem programa (spremljanje in nadzor dela koordinatorja in prostovoljcev, nadzor nad porabo finančnih sredstev, nadzor nad medijskimi objavami, spoštovanje internih pravil, dogovorov o prostovoljskem delu in etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva)

-          pripravljanje trimesečnih in letnih poročil o izvajanju programa oziroma tudi druga vmesna poročila po zahtevi občine.

Občina Ajdovščina bo zagotavljala pogoje za izvajanje programa brezplačnih prevozov starejših občanov in sicer:

-          1 do 2 avtomobila za namen izvajanja prevozov

-          lokalnega partnerja (izvajalca programa na območju občine)

-          pisarno lokalne enote.

V programu izvajanja brezplačnih prevozov poleg nosilca programa sodeluje tudi lokalni partner, ki v programu nastopa kot lokalni izvajalec programa. Lokalni partner Občine Ajdovščina za izvajanje razpisanega programa je Zavod za šport Ajdovščina, notranja organizacijska enota Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, katerega ustanovitelj je Občina Ajdovščina. Lokalni partner izvaja naslednje naloge:

-       zagotavlja koordinatorja enote – osebo, ki prevzema klice starejših, skrbi za rezervacijo prevozov in koordinacijo prostovoljcev

-       je skrbnik vozila - koordinator enote skrbi za redno vzdrževanje avtomobila in menjavo pnevmatik, redno servisiranje in čiščenje vozila, redno oskrbo z gorivom (elektriko, gorivo) in tekočino za čiščenje stekel, popravila vozila, vodi evidenco škodnih dogodkov za vozilo …

-       zagotavlja delovni prostor za koordinatorja enote.

2.    Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/19, 152/20), na postavki 20026 – prevozi za starejše,  v okvirni višini 11.000 €, od tega okvirno 7.500 € za izvajanje krovne koordinacije in okvirno 3.500 € za ostale stroške, ki se povračajo nosilcu programa.

3.    Pogoji za izbor prijavitelja:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati posamezen prijavitelj:

-          je nepridobitna organizacija

-          je registriran za opravljanje razpisane dejavnosti oziroma ima izvajanje razpisanega programa opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu

-          je vpisan v bazo prostovoljskih organizacij

-          je podpisnik Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva

4.    Merilo za izbiro prejemnika sredstev:

Cena / mesec za krovno koordinacijo izvajanja programa.

Ponujena cena mora zajemati tudi morebiten DDV, v kolikor je prijavitelj davčni zavezanec za DDV.

 

Merilo: cena / mesec za krovno koordinacijo izvajanja programa

število točk

Večje število točk prejme prijavitelj, ki predvidi nižje sofinanciranje občine, po naslednji formuli:

do 10

 

Izbere se en prijavitelj, in sicer tisti, ki doseže največje število točk.

V primeru enakega števila točk dveh ali več prijaviteljev se za izvajanje razpisanega programa izbere tistega prijavitelja, ki je prvi oddal vlogo na javni razpis. Upošteva se datum in ura poštnega žiga pri priporočeno oddanih vlogah oziroma datum in ura prejemne štampiljke Občine Ajdovščina pri osebno oddanih vlogah oziroma vlogah oddanih po redni pošti.

Koordinacija izvajanja programa predstavlja krovno koordinacijo, ki vključuje tudi potne stroške krovnega koordinatorja, stroške usposabljanj in izobraževanj, računalniško aplikacijo za izvajanje programa, računovodstvo, pisarniški material, nadzor.

Izračun mesečne cene za krovno koordinacijo izvajanja programa naj temelji na izvajanju programa z dvema avtomobiloma. V kolikor bo občina v obdobju trajanja javnega razpisa, razpisani program določen čas izvajala z enim avtomobilom, bo izbranemu prijavitelju za to obdobje priznala 80 % ponujene cene za krovno koordinacijo programa.

5.    Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški:

Občina Ajdovščina bo za namen izvajanja razpisanega programa na podlagi javnega razpisa nosilcu programa zagotovila sredstva za koordinacijo izvajanja programa (krovna koordinacija, ki vključuje tudi potne stroške krovnega koordinatorja, stroške usposabljanj in izobraževanj, računalniško aplikacijo za izvajanje programa, računovodstvo, pisarniški material, nadzor) – glede na ponujeno ceno in upoštevaje število avtomobilov, s katerimi se bo program izvajal.

Občina Ajdovščina bo izvajalcu razpisanega programa za namen izvajanja programa zagotovila tudi sredstva za povračilo naslednjih upravičenih stroškov:

-          naročnino za mobilne telefone za uporabo v lokalni enoti

-          nezgodno zavarovanje prostovoljcev lokalne enote, po tarifah generalne police za kolektivno nezgodno zavarovanje oseb, ki jo je sklenila Slovenska filantropija

-          malice za prostovoljce lokalne enote, v višini po ugotovitvenem sklepu o višini regresa za prehrano med delom za javni sektor za posamezno obdobje, v kolikor malice niso zagotovljene s strani donatorjev

-          potne stroške prostovoljcev lokalne enote (prihod na delo, v višini po uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

-          druge materialne stroške izvajanja programa (bandiranje avtomobila, promocijski material, identifikacijske izkaznice in majice, oprema avtomobila …)

6.    Rok porabe sredstev

Javni razpis se objavi za obdobje za leto 2021. Odobrena sredstva morajo biti realizirana in črpana v tekočem letu, razen za meseca november in december, ki se lahko črpajo v naslednjem letu.

7.    Način in rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »javni razpis – brezplačni prevozi starejših« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za posredovanje vlog je do torka 15. 12. 2020. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali oddana osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-mail naslov jerica.stibilj@ajdovscina.si.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

8.    Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o izvajanju programa brezplačnih prevozov starejših občanov v letu 2021.

9.    Informacije javnega značaja:

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-36/2020-3

Datum:   4. 12. 2020

 

Občina Ajdovščina

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Razpisna dokumentacija