Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021

datum: 26.02.2021
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS št. 80/2019 in 152/2020) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021 z dne 17. 2. 2021 objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2021.

Vlogo na razpis je potrebno oddati preko spletnega portal https://ajdovscina.e-razpisi.si, natisniti in v roku oddati ali poslati na naslov Občine Ajdovščina.

Dodatna pojasnila in navodila za prijavitelje       

DOPOLNITEV Javnega razpisa - rok za oddajo se zaradi tehničnih težav zamika 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a)    turističnih prireditev, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Ajdovščina in

b)    športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve realizirane v času med 1. 1. 2021 in 31. 12. 2020, razen prireditev iz sklopa 1.11 (Druge turistične prireditve), za katere velja, da bo Občina Ajdovščina sofinancirala tiste, ki bodo realizirane v času med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2021.

Občina Ajdovščina ne bo sofinancirala prireditev iz sklopa 1.11 (Druge turistične prireditve), ki se tradicionalno odvijajo v prvi polovici leta (januar, februar, marec, april, maj in junij).

Za datum izvedbe prireditve se šteje datum pričetka posamezne prireditve.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini Ajdovščina, ki organizirajo športne prireditve izven občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki,

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirana iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA 

Občina Ajdovščina bo zagotovila sofinanciranje prireditev po posameznih sklopih, kot sledi:

SKLOP 1: TURISTIČNE PRIREDITVE

 

1.1

Pohod po Vertovčevih poteh

do

5.000 €

1.2

Poletje v Vipavskem Križu

do

6.000 €

1.3

Martinovanje na Brjah

do

4.000 €

1.4

Mednarodni pevski festival

do

3.000 €

1.5

Poletno dogajanje na Placu

do

12.000 €

1.6

Festival filma in umetnosti Ajdovščina

do

7.000 €

1.7

Božična zgodba v Vipavskem Križu

do

2.600 €

1.8

Drsanje s spremljevalnim programom

do

31.000 €

1.9

Božično-novoletni sejem

do

3.000 €

1.10

Silvestrovanje

do

10.000 €

1.11

Druge turistične prireditve

do

14.000 €

 

SKLOP 2: ŠPORTNE PRIREDITVE

2.1

Gorsko-kolesarski festival v Ajdovščini

do

8.500 €

2.2

Ultra-trail Vipavska dolina

do

10.000 €

2.3

100 ob mrzli reki

do

4.000 €

2.4

Triatlon prireditev

do

3.000 €

2.5

Rally Vipavska dolina

do

7.000 €

2.6

Kolesarska dirka Enduro Ajdovščina

do

5.000 €

2.7

Nogometni turnir mesta Ajdovščina

do

10.000 €

2.8

Rokometni turnir mesta Ajdovščina

do

6.000 €

2.9

Futsal turnir mesta Ajdovščina

do

3.000 €

2.10

3x3 košarka

do

10.000 €

2.11

Štart etape na Kolesarski dirki po Sloveniji

do

25.000 €

2.12

Druge športne prireditve

do

12.000 €

 

Pri prireditvi 1.8 (Drsanje s spremljevalnim programom) je del stroškov vezanih na ukrepe za preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. V primeru, da ukrepi ne bodo več potrebni, bo Občina Ajdovščina prijavitelju sofinancirala sredstva v višini do 22.000 €, če pa bodo ukrepi še vedno potrebni, bo Občina Ajdovščina prijavitelju sofinancirala sredstva v višini do 31.000 €. V primeru dodatnih stroškov, vezanih na ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, mora prijavitelj ob zaključnem poročilu predložiti dokazila o dodatnih stroških vezanih na te ukrepe.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa. Izjema sta sklopa 1.11 (Druge turistične prireditve) in 2.12 (Druge športne prireditev), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopoma 1.11 (Druge turistične prireditev) in 2.12 (Druge športne prireditev) je 3.000 €.

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V kolikor za posamezno prireditev ne bo nobene prijave ali bodo sredstva ostala nerazdeljena, se ta sredstva lahko prenesejo v sklop 1.11 (Druge turistične prireditve) in/ali v sklop 2.12 (Druge športne prireditve). V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 14009 »sofinanciranje prireditev«, v višini 201.100 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov in podobno.

V sklopih 1.11 (Druge turistične prireditve) in 2.12 (Druge športne prireditve) bo Občina Ajdovščina dodatno sofinancirala upravičene stroške:

-       prevoza stojnic »Vipavska dolina«, ki so v lasti Občine Ajdovščina in

-       postavitve cestnih zapor, ki ji bo izvedel pristojni upravljalec ceste.

Dodatno sofinanciranje prevoza stojnic in postavitve cestnih zapor je upravičeno samo v primeru, da organizacija prireditve zahteva najem stojnic in/ali cestne zapore. Občina Ajdovščina bo dodatno sofinancirala te upravičene stroške v deležu do 100 %. Organizator mora te upravičene stroške dokazati z ustreznim računom/dokazilom. Dodatna sredstva za sofinanciranje najema stojnic in cestnih zapor so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev«, v višini 3.000 €. V kolikor sredstva, namenjena prevozu stojnic in zapori cest, ne bodo porabljena, se le-ta lahko prerazporedijo za sofinanciranje prireditev pod sklopoma 1.11 (Druge turistične prireditev) in/ali 2.12 (Druge športne prireditev).

Neupravičeni stroški: povračljiv davek na dodano vrednost; stroški, ki so delno ali v celoti sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna ali drugih javnih virov; stroški, ki so vezani na dejavnosti pridobitnih aktivnosti (npr. izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi), stroški nakupa pribora, krožnikov, slamic in lončkov iz plastike za enkratno uporabo. 

Rok  porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021, razen za prireditve, ki se izvajajo po 20. 12. 2021, za katere velja, da morajo bi sredstva porabljena do 15. 1. 2022. 

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega ter vsebinskega zaključnega poročila.

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)    Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

-       Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina.

-       Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

-       Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja itd.). Organizator prireditve mora TIC‑u  Ajdovščina  predložiti natančen program prireditve najmanj 1 mesec pred pričetkom prireditve.

-       Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objavili logotip Občine Ajdovščina; logotip (grb) mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe Občine Ajdovščina.

-       Prijavitelji prireditev v sklopih od 1.1 do 1.11 ter od 2.1. do 2.12 morajo na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip destinacijske znamke Vipavska dolina; znak mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina.

-       Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

-       Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

-       Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo prireditve.

-       Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

-       Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

-       Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

-       Za izvedbo prireditve mora prijavitelj poskrbeti za vse potrebne ukrepe vezane na  preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, veljavne v času izvedbe prireditve.

-       Prijavitelj mora pri serviranju jedi ter pijač ponuditi pribor, lončke, krožnike in slamice, ki niso iz plastičnih materialov za enkratno uporabo.

Priporočilo: prijaviteljem večjih prireditev Občina Ajdovščina svetuje, da pri organizaciji prireditev zagotavljajo javni prevoz iz drugih krajev na lokacijo prireditve.

 

b)    Posebni pogoji

 

SKLOP 1 – TURISTIČNE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji turističnih prireditev za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

1.1 POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH

Prireditev mora zajemati organizacijo pohoda, ki poteka po urejeni trasi »Po Vertovčevih poteh«. Prireditev mora potekati novembra 2021, biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati pester program tekom celotnega pohoda. Izbran prijavitelj prireditve mora poskrbeti za pregled in urejanje trase pohoda pred prireditvijo, za ureditev oznak na trasi pohoda ter da se v organizacijo prireditve vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.2 POLETJE V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora vsebovati sklop različnih dogodkov, ki se bodo odvijali tekom poletnih mesecev v Vipavskem Križu. Sklop prireditev mora vsebovati različne vsebine (npr. glasba, predstave, delavnice …) ter biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Večina dogodkov, kot so delavnice, morajo biti za obiskovalce dostopni brezplačno. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter prispevati k prepoznavnosti Vipavskega Križa in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.3 MARTINOVANJE  NA BRJAH

Prireditev Martinovanje na Brjah mora potekati v vasi Brje in biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Slediti mora tradiciji martinovanj v Vipavski dolini. Prireditev mora vključevati izobraževalni, zabavni in kulinarično-vinski program. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni. Večina dogodkov na prireditvi Martinovanje mora biti obiskovalcem dostopnih brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.4 MEDNARODNI PEVSKI FESTIVAL

Prireditev Mednarodni pevski festival mora trajati najmanj 2 dni in zajemati nastope več pevskih zborov. Festival mora potekati na lokacijah, primernih za zborovsko petje in prispevati k prepoznavnosti občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.5 POLETNO DOGAJANJE NA PLACU

Prireditev Poletno dogajanje na Placu mora vsebovati sklop prireditev, ki se dogajajo vsaj 3 vikende (po dva dogodka na vikend) v poletnih mesecih na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Sklop prireditev mora vsebovati različne vsebine (glasba, predstave, kulinarika,…) ter biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih. Dogodki morajo biti obiskovalcem dostopni brezplačno.

1.6 FESTIVAL FILMA IN UMETNOSTI AJDOVŠČINA

Prireditev Festival filma in umetnosti Ajdovščina mora vključevati več dnevni kulturni program namenjen otrokom in odraslim ter potekati v mesecu juliju. Program prireditve mora vsebovati lutkovne predstave, plesne predstave, glasbeni program, knjižne vsebine ter filmske projekcije. Prireditev se mora odvijati na najmanj treh lokacijah: Ajdovščina, Vipavski Križ, Gora. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.7 BOŽIČNA ZGODBA V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora potekati meseca decembra v Vipavskem Križu in trajati najmanj 2 dni. Program prireditve mora sloneti na večkratni uprizoritvi božične zgodbe ter v Vipavski Križ privabiti večje število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.8 DRSANJE S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

Prireditev Drsanje s spremljevalnim programom mora vključevati postavitev in skrb drsališča, postavljenega v centru mesta Ajdovščina. Drsanje in spremljevalni program morata biti zagotovljena najmanj 30 dni v času med 1. 12. 2021 in 30. 01. 2021. Prijavitelj mora poskrbeti za postavitev drsališča, obratovanje in vzdrževanje drsališča, najem opreme ter za spremljevalni animacijski program za otroke (in odrasle). Drsališče mora biti v času pouka brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina (vključno z izposojo opreme za drsanje). Občina Ajdovščina bo izbranemu prijavitelju na izbrani lokaciji zagotovila električno energijo ter po potrebi ustrezen pod. Pri prireditvi 1.8 (Drsanje s spremljevalnim programom) je del stroškov vezanih na ukrepe za preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. V primeru, da ukrepi ne bodo več potrebni, bo Občina Ajdovščina prijavitelju sofinancirala sredstva v višini do 22.000 €, če pa bodo ukrepi še vedno potrebni, bo Občina Ajdovščina prijavitelju sofinancirala sredstva v višini do 31.000 €. V primeru dodatnih stroškov, vezanih na ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, mora prijavitelj ob zaključnem poročilu predložiti dokazila o dodatnih stroških vezanih na te ukrepe.

1.9 BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Božično-novoletni sejem mora potekati v mesecu decembru 2021 v centru mesta Ajdovščina. Sejem mora potekati najmanj 2 dni in zajemati: vsaj en dan prodajo lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov, ki traja do najmanj 18.ure; prodajo unikatnih izdelkov; otroški program; prihod Božička oziroma Dedka Mraza ter spremljevalni animacijski program; večerni zabavni program ter prodajo toplih napitkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.10 SILVESTROVANJE

Prireditev Silvestrovanje mora potekati 31. decembra 2021 v centru mesta Ajdovščina. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program ter privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Izbrani prijavitelj mora poskrbeti, da bo na odru vidno odštevanje časa do novega leta, vsaj v zadnjih minutah leta 2021. Prireditve mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

1.11 DRUGE TURISTIČNE PRIREDITVE

Druge turistične prireditve morajo slediti naslednjim pogojem. Prireditev:

-       se izvede med 1. 7. 2021 ter 31. 12. 2021,

-       je skladna s turistično ponudbo občine Ajdovščina,

-       vključuje glasbene in/ali kulturne in/ali ustvarjalne in/ali eno gastronomske vsebine,    

-       oživlja mestna ali vaška jedra,

-       prispeva k ohranjanju in/ali oživitvi kulturne dediščine ali varovanju naravnih vrednost okolja, kjer poteka,

-       je namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

-       ni krajevni praznik, organiziran in sofinanciran iz proračuna posamezne krajevne skupnosti.

Občina Ajdovščina ne bo sofinancirala prireditev iz sklopa 1.11 Druge turistične prireditve, ki se tradicionalno odvijajo v prvi polovici leta (januar, februar, marec, april, maj in junij).

 

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji športnih prireditev za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

 

SKLOP 2 – ŠPORTNE PRIREDITVE

 

2.1. GORSKO KOLESARSKI FESTIVAL V AJDOVŠČINI

Prireditev Gorsko kolesarski festival Ajdovščina mora potekati v mestu Ajdovščina. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni ter zajemati tekmovanja v različnih kategorijah gorskega kolesarjenja, tudi v kolesarski kategoriji cross country (xt). Namen prireditve je povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.2. TEKAŠKA PRIREDITEV »ULTRA-TRAIL VIPAVSKA DOLINA«

Prireditev mora potekati na območju Vipavske doline. Start ali cilj prireditve mora potekati v občini Ajdovščina. Zajemati mora organizacijo različno dolgih gorskih in mestnih tekaških preizkušenj, med katerimi tudi gorski ultramaraton z dolžino vsaj 100 kilometrov. Del tras mora potekati v občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.3. TEKAŠKA PRIREDITEV »100 OB MRZLI REKI«

Prireditev mora potekati v mestu Ajdovščina v mesecu decembru 2021. Zajemati mora organizacijo različno dolgih tekaških preizkušenj, eno tudi v dolžini 100 kilometrov. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.4. TRIATLON PRIREDITEV

Prireditev mora zajemati izvedbo triatlon tekmovanja v občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.5. RALLY VIPAVSKA DOLINA

Prireditev mora zajemati organizacijo rally dirke, ki poteka po mestu in občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.6. KOLESARSKA TEKMA ENDURO AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo kolesarskega tekmovanja v kategoriji enduro. Izvesti se mora na območju občine Ajdovščina in potekati vsaj 2 dni. Namen prireditve je privabiti večje število gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.  Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.7. NOGOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo štiridnevnega nogometnega turnirja v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati mednarodne ekipe, starostnih skupin od 7 do 13 let. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.8. ROKOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo večdnevnega rokometnega turnirja v mesecu maju v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati ekipe različnih starostnih ekip. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.9. FUTSAL TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo futsal turnirja v mestu Ajdovščina. Turnir mora trajati najmanj 2 dni, sodelovati pa morajo lokalne ekipe ter ekipe iz drugih krajev Slovenije ali tujine. Tekmovalni del mora biti organiziran v skladu s futsal pravili Nogometne zveze Slovenije in v skladu z Medobčinsko nogometno zvezo Nova Gorica. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.10. PRVENSTVO V KOŠARKI 3X3

Prireditev mora zajemati organizacijo košarkarskega tekmovanja v kategoriji 3x3. Prireditev mora potekati v Ajdovščini. Na prvenstvu mora sodelovati več ekip, ki bodo tekmovala v košarki 3x3. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana tudi na socialnih omrežjih.

2.11 ŠTART ETAPE NA KOLESARSKI DIRKI PO SLOVENIJI

Prireditev mora biti del kolesarske prireditve Dirka po Sloveniji (Tour of Slovenia) ter vsebovati organizacijo štarta ene izmed etap. Organizator mora poskrbeti za odmevno promocijo dogodka, ki bo vključevala:

-       180 sekund oglasnega prostora destinacije Vipavska dolina na nadnacionalni televizijski mreži Eurosport (6 tv potov po 30 sekund);

-       60.000 prikazov spletnih oglasov destinacije Vipavska dolina na spletnem portalu Eurosport v 6 jezikih;

-       produkcijo televizijskih in spletnih spotov;

-       prikaz 3 edinstvenih posebnosti Ajdovščine v sliki in besedi ob neposrednem prenosu dirke na nadnacionalni televiziji Eurosport;

-       objavo predstavitve in znaka destinacije Vipavska dolina na spletni strani dirke Po Sloveniji in pristajalni strani www.slovenia.info;

-       izpostavitev kolesarskih paketov na spletnem portalu slovenia.info v času digitalne kampanje STO;

-       izpostavitev objav na družbenih medijih FEEL SLOVENIA;

-       objavo predstavitve destinacije Vipavska dolina in znaka v uradnem biltenu dirke, namenjenemu tekmovalcem in tujim medijem;

-       branding na lokaciji in uvodni govor predstavnika Ajdovščine ob štartu dirke.

2.12. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Druga športna prireditev mora slediti naslednjim pogojem. Prireditev:

-          pripomore k prepoznavnosti različnih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v občini Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina,

-       pospešuje motivacijo za šport in športne aktivnosti v občini Ajdovščina,

-       je namenjene različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

-       ni krajevni praznik, organiziran in sofinanciran iz proračuna posamezne krajevne skupnosti.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

70

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve.

0–60

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja.

0–10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

10

Do 100 obiskovalcev

0

Od 100 do 500 obiskovalcev

3

Od 500 do 1000 obiskovalcev

5

Več kot 1000 obiskovalcev

10

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

5

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 50 % sofinanciranja prireditve

5

Prijavitelj, ki pričakuje nad 50 % sofinanciranja prireditve

0

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

5

Nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

Vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

5

 

Pri merilu »obisk prireditve« bodo, zaradi pogojev vezanih na ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe a koronavirusom (omejitev zbiranja), vse prireditve ocenjene enako in sicer z desetimi točkami.

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk. Komisija bo posebej ocenjevala prireditve iz sklopa 1 (Turistične prireditve) in sklopa 2 (Športne prireditve).

VI. PRIJAVA NA RAZPIS IN ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Prijavitelj mora za vsako priredite, ki jo prijavlja na razpis, oddati svojo vlogo. Elektronske vloge je potrebno izpolniti preko spletnega portala https://ajdovscina.e-razpisi.si. Povezava do spletnega portala in elektronskih vlog je dostopna tudi na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/). Elektronske vloge je mogoče na portalu https://ajdovscina.e-razpisi.si izpolniti od 26. 2. 2021 do izteka roka za prijavo na razpis.

Rok za oddajo vlog je petek, 19. 3. 2021.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj do vključno 19. 3. 2021 poslati priporočeno po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostaviti na sedež Občine v poslovnem času občinske uprave. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge na sedežu Občine pozvoniti pri vhodnih vratih. 

Izjema so prireditve Silvestrovanje, Božično-novoletni sejem ter Drsanje s spremljevalnim programom, za katere je rok za izpolnitev in oddajo natisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti ali osebno na Občino Ajdovščina do vključno 1. 9. 2021 (velja datum poštnega žiga).   

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo izpolnjene preko spletnega portal https://ajdovscina.e-razpisi.si, natisnjene in v roku oddane ali poslane na Občino Ajdovščina.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2021 (Turistične prireditve / Športne prireditve)«.

Na hrbtni srani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.

Prijava  vsebuje  naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila:

Podatki o prijavitelju Podatki o prireditvi Opis programa prireditve Reference prijavitelja Promocija in oglaševanje Finančna konstrukcija projekta Izjava prijavitelja Izjava za podjetja ali s.p., ki oblikujejo »enotno podjetje« (izpolnijo le podjetja ali s.p., ki tvorijo »enotno podjetje«)

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju prireditve.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če se pred izvedbo prireditve pridobi soglasje Občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)      poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),

b)      finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb itd.) ter

c)      zahtevek za izplačilo sredstev.

VIII. OBRAVNAVA VLOG:

a)      Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.

b)      Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)      Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene (tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev) pa zavrnejo.

d)      Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)      Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)       Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XI. INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/365-91-59 (Janja Lazar) ali pišejo na elektronski naslov janja.lazar@ajdovscina.si.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

XII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina Ajdovščina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-11/2021

Datum: 25. 2. 2021                                            

 

Občina Ajdovščina 

Tadej Beočanin, župan   

 

Besedilo razpisa - prireditve 2021

Sklep o začetku postopka 

Dodatna pojasnila in navodila za prijavitelje