Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021

datum: 23.04.2021
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/2019 in št. 152/2020), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017), Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001-5879914-2015) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije z dne, 15. 4. 2021, objavlja Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2021.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje oblikovanja inovativnih turističnih produktov in storitev.

2. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih produktov in storitev s področja turizma. Sredstva se namenja za sofinanciranje stroškov izdelave začetnega prototipa.

3. CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cij javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov ali storitev za območje občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina.

4. OBLIKA IN VIŠINA DRŽAVNE POMOČI

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (številka priglasitve: M001-5879914-2015). Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči. Maksimalna višina dodeljene državne pomoči na posamezni vlogo je 10.000,00 €.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

5. PREDMET DODELITVE DRŽAVNE POMOČI

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov in storitev s področja turizma in s tem krepitev konkurenčnosti in kakovosti destinacije Vipavska dolina. Inovativni produkt ali storitev je po tem razpisu produkt ali storitev, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviguje kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije Vipavska dolina. Turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Državna pomoč se dodeli za izdelavo začetnega prototipa produktne ali trženjske inovacije. Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti turističnega produkta ali storitve. Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov, turistične ponudbe ali cen.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

-        inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

-        inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

-        inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

-        inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

6. UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki želijo izdelati začetni prototip z namenom krepitve oziroma oblikovanja novih turističnih produktov oziroma storitev.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a.       podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b.      podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c.       podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d.      podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev:

-        ribištva in akvakulture,

-        primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

-        predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev prav tako niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki:

-        nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

-        so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

-        so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

-        so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Do sredstev prav tako niso upravičene fizične osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen in iste upravičene stroške niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov. Posamezen upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo.

Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti, oziroma raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti prototipa.

7. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga za dodelitev državne pomoči mora vsebovati:

-        potrdilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti;

-        predstavitev predlagatelja;

-        predstavitev projekta;

-        finančno konstrukcijo projekta z viri financiranja;

-        izjavo, da za prijavljeni projekt v zadnjih treh (3) letih predlagatelj ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov;

-        izjavo o soglašanju s pogoji in prevzemanju odgovornosti;

-        izjavo za povezana podjetja oziroma povezane subjekte;

-        za fizične osebe je potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice;

-        za zaposlene v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina je potrebno predložiti potrdilo o zaposlitvi;

-        predstavitev tehnične rešitve ter predstavitev prototipa.

8. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Pri razvrščanju predlogov projektov bodo upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:

 

Zap. št.

Ocenjevalni kriteriji

Najvišje možno št. točk

1.

Vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile

25

2.

Doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti

25

3.

Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta

20

4.

Večja varnost in racionalnost

10

5.

Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij

10

6.

Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje raziskovalne oziroma izobraževalne institucije

10

 

Prejete vloge bo ocenila strokovna komisija na podlagi predstavitve prijavljenega projekta. Sofinancirani bodo le inovativni in hkrati najboljši projekti. Izbrani upravičenec mora svoj inovativni projekt na zahtevo Občine Ajdovščina javno predstaviti.

9. VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovativnih turističnih produktov in storitev v letu 2021 je 15.000 EUR.

10. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:

-           stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,

-           materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,

-           stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,

DDV ni upravičen strošek.

11. ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 20.11.2021.

12. RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki (05) 365 9126 (Janez Furlan) in  (05) 365 9159 (Janja Lazar).

13. ROK ZA ODDAJO VLOG:

Javni razpis je odprt do vključno 28. 5. 2021.

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE TURIZEM 2021« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina pozvoniti pri vhodnih vratih. Obravnavane bodo zgolj vloge, ki bodo oddane na naslov Občine Ajdovščina v času uradnih ur ali poslane po pošti do vključno petka, 28. 5. 2021.

Upošteva se datum poštnega žiga. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina do 12. ure.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Predlagatelji vlog bodo o izidu obveščeni s sklepom najkasneje v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.

14. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član poslovodstva, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

Številka: 41031-20/2021

Datum: 23. 4. 2021

 

Tadej Beočanin, župan

Besedilo javnega razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Razpisna dokumentacija

Zahtevek za izplačilo sredstev 

 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA  SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ S PODROČJA RAZVOJA TURISTIČNIH PRODUKTOV IN STORIETV V LETU 2021