Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, projektov LAS, šifra DM: J017051

datum: 05.05.2021
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas: KOORDINATOR VII/2, projektov LAS, šifra DM: J017051, Projektov »Kolesarska veriga na podeželju« in »Prenova mestne tržnice Ajdovščina« v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje najmanj:

-Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203);

-3 leta delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta »koordinator VII/2, projektov LAS, za projekta »Kolesarska veriga na podeželju« in »Prenova mestne tržnice Ajdovščina« , so naslednje:

- koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog projektov »Kolesarska veriga na podeželju« in »Prenova mestne tržnice Ajdovščina«

- izdelovanje najzahtevnejših poročil 

- administrativna dela projekta

- arhiviranje dokumentarnega gradiva navedenega projekta

- druge naloge po navodilih nadrejenega, povezane s področjem dela.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.Dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2.opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta)

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na evropskih projektih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, do 30. 4. 2022.

Kandidati lahko pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 13. 5. 2021. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Ajdovščine, prijave se pošlje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 123 (Gordana Krkoč), o vsebini del in nalog razpisanega delovnega mesta Polonca Vodopivec 05/36 59 144.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Številka: 110-8/2021

Datum: 5. 5. 2021     

 

Občina Ajdovščina

Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, projektov LAS, šifra DM: J017051

 

Operacijo »Prenova mestne tržnice Ajdovščina« in operacijo sodelovanja LAS »Kolesarska veriga na podeželju« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2. in podukrep 19.3

Logo evropski kmetijski sklad Logotip Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina