Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nepremičnine s strani nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu

datum: 09.07.2021
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-0025/2021-1 z dne 1.7.2021 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 5.7.2021 objavlja Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nepremičnine s strani nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu.

I. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v nepremično premoženje s strani nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu. Sofinancira se prijavitelj, ki ima namen vlagati sredstva v nakup nepremičnin ali gradnjo objektov ter v večje investicijske posege v obstoječe nepremičnine (minimalna vrednost projekta 10.000,00€).

Namen razpisa: Vlaganje v nepremičnine nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu je v interesu Občine Ajdovščina, saj le-te uresničujejo oziroma zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo na nepravilnosti ter še na različne druge načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo. Strategija razvoja Občine Ajdovščina do leta 2030 je temeljni dolgoročni planski dokument in predstavlja osnovo za njen gospodarski, prostorski in družbeni razvoj. Razvojna vizija občine je: »Občina Ajdovščina bo leta 2030 prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu in na podeželju.« Vizija se skozi strategijo uresničuje preko petih prioritet, ki zajemajo vsa področja, ki krojijo življenje občanov. Prioriteta 3 strategije: »Družbeno odgovorna«, ki zasleduje cilj vključujoče, zdrave, aktivne, kulturne in na znanju temelječe družbe, v cilju 3 določa »Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin«.

Cilj razpisa je sofinanciranje vlaganj nevladnih organizacij v objekte, ki jih le-te potrebujejo za svoje delovanje in s tem omogočiti spodbudno podporno okolje za njihovo delovanje in razvoj, saj le te predstavljajo enega od bistvenih akterjev na različnih področjih vsakdanjega življenja lokalne skupnosti in kot take delujejo splošno koristno.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS št. 80/19, 152/20, 90/21), na proračunski postavki 18149. Okvirna višina predvidenih sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov nakupa, dokumentacije in vlaganj, znaša 80.000,00.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse tri pogoje:

-          je nevladna organizacija (NVO), ki ima status v javnem interesu

-          ima sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ajdovščina

-          kupuje ali investicijsko vlaga v nepremičnino, na območju občine Ajdovščina.

Pogoji se izkazujejo:

-          z odločbo ministrstva, ki je pristojno za področje, na katerem organizacija deluje ali izpisom iz Evidence nevladnih organizacij v javnem interesu (AJPES, eENO)

-          z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev

-          pogodbo ali izpiskom iz zemljiške knjige.

Pogoj iz prve alineje se presoja za glavni sedež NVO.

IV. Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški:

Predmet razpisa in s tem sofinanciranja je strošek nakupa nepremičnin, stroški izdelave dokumentacije in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja (projektna dokumentacija do vključno DGD, PZI,  investicijska dokumentacija, plačilo komunalnega prispevka, odškodnine za ustanovitev služnosti in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta) ter stroški investicijskih vlaganj v nepremičnine (strošek gradnje objekta oz. večji investicijski posegi v že zgrajene objekte) – v nadaljevanju stroški nakupa, dokumentacije in vlaganj.

Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno celoto, kot sledi:

a) projekt v fazi do gradbenega dovoljenja (upravičeni stroški: nakup nepremičnin, izdelava dokumentacije in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot so projektna in investicijska dokumentacija, plačilo komunalnega prispevka, odškodnine za služnosti in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta) ali

b) projekt v fazi od gradbenega do uporabnega dovoljenja oz. projekt v fazi izvedbe (upravičeni stroški: stroški gradnje objekta oz. večjih investicijskih posegov v že zgrajene objekte) ali

c) projekt, izveden v celoti.

Celotna vrednost prijavljenega projekta mora znašati najmanj 10.000,00 €. Oprema ni predmet sofinanciranja in se kot taka ne všteva v vrednost projekta za potrebe tega razpisa.

V. Merila za izbor:

Skupaj lahko prijavitelj po vseh štirih merilih doseže največ 100 točk:

Merilo A: Vrednost projekta

točke

- od 100.000,00 € in več

10 točk

- od vključno 50.000,00 do 99.999,99 €

5 točk

- do vključno 49.999,99 €

0 točk

 

Merilo B: Skladnost namena nepremičnine s strategijo razvoja Občine Ajdovščina

točke

- skladnost v treh ali več prioritetah

50 točk

- skladnost v dveh prioritetah

40 točk

- skladnost v eni prioriteti

30 točk

- ni skladnosti

0 točk

 

Merilo C: Prispevek naložbe k razvoju občine Ajdovščina

točke

- projekt prispeva k razvoju občine Ajdovščina

20 točk

- projekt delno prispeva k razvoju občine Ajdovščina

10 točk

- projekt ne prispeva k razvoju občine Ajdovščina

0 točk

 

Merilo Č: Prispevek naložbe k delovanju prijavitelja

točke

- Naložba je nujna za delovanje prijavitelja v naslednjem 5-letnem obdobju.

20 točk

- Naložba je koristna za delovanje prijavitelja v naslednjem 5-letnem obdobju.

10 točk

- Naložba ne prispeva k delovanju prijavitelja v naslednjem 5-letnem obdobju.

0 točk

 

Točke se pri posameznem merilu A, B, C, Č dodelijo glede podatka prijavitelja iz vloge za prijavo na razpis in se seštejejo. Za sofinanciranje bodo izbrani prijavitelj, ki bodo dosegli največje število točk, pri čemer morajo za izbor doseči najmanj 50 točk, do porabe razpoložljivih sredstev.

VI. Obdobje izvajanja in poraba sredstev:

Sofinancira se upravičene stroške, ki so nastali v obdobju od 1.1.2020 do 30.11.2021. Pravice in obveznosti prijavitelja in občine so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju. Prijavitelj je dolžan omogočiti administrativni in finančni nadzor.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu, ki se sofinancira in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

VII. Način in rok za oddajo vlog:

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj NVO - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazec in drugi dokumenti (priloge), navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi, zavihek Javni razpisi.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja. Popolno vlogo predstavljajo obrazec za prijavo, ki mora biti podpisan in žigosan, ter zahtevane priloge.

Rok za prijavo na javni razpis je 30. 7. 2021. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno občine na dan roka do 12ih, ne glede na način pošiljanja, sicer se bo štela za prepozno (prejemna teorija).

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si  s pripisom: JR za sofinanciranje vlaganj NVO.

VIII. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po roku za prijavo na razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene. Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožba, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.  Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

 

Številka: 41031-0025/2021

Datum: 9. 7. 2021

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija