Javni natečaj – svetovalec za družbene zadeve v Občinski upravi Občine Ajdovščina

datum: 03.08.2021
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) župan Občine Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec za družbene zadeve.

Občina Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za družbene zadeve.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:

-       imeti morajo najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja);

-       imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma izpolnjevati pogoje za naziv svetovalec III,

-       imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-       morajo obvladati uradni (slovenski) jezik,

-       imeti morajo opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,

-       imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-       zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (kopijo potrdila),

2. izjavo o dosedanjih zaposlitvah in zahtevanih delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občinski upravi Občine Ajdovščina pridobitev podatkov iz uradih evidenc,

5. potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, če jih je kandidat opravil.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka, pa skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP-G) najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja. 

Okvirne delovne naloge:

- Samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov na delovnem področju kulture, športa, mladine ter ostalih organizacij s področja družbenih dejavnosti

- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji

- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti

- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog

- druge naloge po navodilu nadrejenega

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: svetovalec I,  svetovalec II, svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, pisnega testa in razgovora s kandidati. Pisni test bo vseboval vprašanja iz področja poznavanja lokalne samouprave, Občine Ajdovščina ter področja družbenih dejavnosti, s poudarkom na področju kulture, športa in mladih ter upravnih postopkov.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave (na prijavnem obrazcu) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za družbene zadeve«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. (05) 365 91 23, kontaktna oseba Gordana Krkoč. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina.

Številka: 110-15/2021

Datum: 3. 8. 2021

Tadej Beočanin, župan 

 

Besedilo razpisa 
Prijavni obrazec