Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2022

datum: 07.01.2022
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-1/2022 z dne 5. 1. 2022 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 7. 1. 2022 objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAPOSLITEV V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH ZA LETO 2022.

Javni razpis je zaključen. 

Rezultati razpisa za sofinanciranje NVO v letu 2022

 

I. Predmet javnega razpisa: 

Sofinanciranje zaposlitev za krajši delovni čas nevladnim organizacijam v občini Ajdovščina v letu 2022, (v nadaljevanju izvajalcem) in sicer za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022. Izvajalci lahko sklepajo pogodbe o zaposlitvi tudi za daljše obdobje od razpisanega sofinanciranja ali za nedoločen čas. Namen razpisa je spodbujanje razvoja zaposlitvenih programov in novih delovnih mest v sodelovanju lokalne skupnost in izvajalcev z namenom boljše/večje učinkovitosti delovanja izvajalcev in hkrati zmanjševanje brezposelnosti na območju občine Ajdovščina.

Cilji razpisa:

-       učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij, predvsem društev, krovnih zvez in neprofitnih zasebnih zavodov, delujočih na območju občine Ajdovščina,

-       zmanjšanje brezposelnosti,

-       ohranjanje ali razvijanje delovnih sposobnosti vključenih posameznikov,

-       socialna vključenost.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2022 sofinancirala zaposlitev NVO v okvirni višini 165.600,00 evrov.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

-       imajo sedež v občini Ajdovščina,

-       njihovi programi/projekti so namenjeni prvenstveno prebivalcem občine Ajdovščina,

-       imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,

-       so registrirani za opravljanje dejavnosti in izvajanje programov, ki jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,

-       delujejo na neprofitni osnovi,

-       izvajalci morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Ajdovščina.

Na razpisu ne more kandidirati izvajalec, ki je kandidiral na javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2022 in je bil njegov progam zavrnjen ali iz katerega koli razloga ni bil sprejet.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci, ki so kandidirali in bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje zaposlitev v NVO za leto 2021. Krovne zveze društev izpolnjujejo ta pogoj, če vključujejo ali povezujejo društva, ki izpolnjujejo pogoj naveden v tem odstavku.  

IV. Predmet sofinanciranja:

Sofinancira se tiste izvajalce, ki s pogodbo o zaposlitvi dokažejo vključitev oseb (v nadaljevanju udeleženci), od vključno V. ravni izobrazbe dalje in hkrati s pogodbo o zaposlitvi dokažejo, da bo udeleženec izvajal del redne dejavnosti NVO.

V. Višina in deleži sofinanciranja:

Občina Ajdovščina izbranim izvajalcem na razpisu za udeleženca sofinancira stroške plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti, kot po programu javnega dela, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela do dogovorjene višine, malice, sorazmernega dela regresa za letni dopust in stroške zdravniškega pregleda. Maksimalna višina mesečnih in letnih sredstev, ki jih občina odobri, se določi v pogodbi med občino in izvajalcem in se zaradi morebitnih nastalih višjih stroškov ne spreminja.  Izvajalec je dolžan pred oddajo zadnjega zahtevka predložiti plačilne liste za zaposlenega udeleženca na NVO in kumulativo plač. V primeru manj izplačanih sredstev se pri zadnjem zahtevku opravi poračun.

Posameznemu izvajalcu se sofinancira zaposlitev enega udeleženca do največ 20 ur tedensko. Višina plače, ki jo za krajši delovni čas, za enega udeleženca sofinancira Občina Ajdovščina, je določena v spodnji tabeli. Mesečni znesek določen v tabeli je maksimalni znesek, ki ga občina izvajalcu sofinancira za pokritje stroška plač.  Občina krije tudi stroške povračila prehrane med delom do maksimalne višine 70,00 evrov na mesec na udeleženca, prevozne stroške v maksimalni višini 20,00 evrov na mesec na udeleženca (prizna se 0,1evra/km). Materialne stroške po dejanski višini stroškov za izvajalce, ki so jim materialni stroški posebej, s pogodbo odobreni.

Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, kot ga opravljajo v programu javnega dela, za krajši delovni čas 20 ur tedensko. Minimalna plača od 1. 1. 2022 znaša 1.024,24 evrov. V kolikor se med letom spremeni višina minimalne plače, se lahko spremeni tudi najvišji dovoljeni znesek sofinanciranja plače posameznega udeleženca.

 

Raven strokovne izobrazbe

VIŠINA PLAČE ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS 4 URE DNEVNO

I. BRUTO

II. BRUTO

V.

512,12

594,57

VI.

563,33

654,03

VII.

614,45

713,48

 

VI. Merila za izbor:

število točk

1.

Izvajalec je bil v letu 2021 izbran na razpisu za NVO

20 točk

Izvajalec je v letih 2020 ali 2021 kandidiral in/ali izvajal javna dela (se izključuje s prvo alinejo)

5 točk

Izvajalec je organizacija, ki deluje v javnem interesu (dokazila)

3 točke

Izvajalec je organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (dokazila) (se izključuje s tretjo alinejo)

15 točk

2.

Izvajalec bo vključeni osebi zagotavljal:

-razliko plače do dodatnih ur zaposlitve

5 točk

Izvajalec vključeni osebi zagotavlja:

- zaposlitev za nedoločen čas

5 točk

Izvajalec bo zaposlil osebo, ki je bila v preteklem letu že zaposlena preko razpisa za zaposlitve v NVO (dokazila)

5 točk

Izvajalec bo zaposlil mladega občana Občine Ajdovščina (starost do vključno dopolnjenih 29 let v letu razpisa – obvezna dokazila)

5 točk

Izvajalec bo zaposlil osebo, ki je bila v zadnjih treh mesecih pred objavo razpisa prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali vključena v javna dela(točke se ne seštevajo) (dokazila)

5 točk

 

3.

 

Program izvajalca je skladen s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

do 15 točk

Izvajalec je humanitarna ali športna organizacija

5 točk

Izvajalec je organizacija za mlade ali mladinska organizacija

5 točk

Izvajalec bo izvajal program na področju turizma

5 točk

 

Ponudbe se razvrsti padajoče glede na število točk. Sofinancira se izvajalce, ki dosežejo najmanj 25 točk. Med ponudbami z enakim številom točk imajo prednost najprej izvajalci, ki zaposlujejo za nedoločen čas in potem izvajalci, ki zagotavljajo razliko plače do dodatnih ur zaposlitve.

Za dokazovanje izpolnjevanja meril za izbor pod točko 2, mora izvajalec sam dostaviti ustrezna dokazila npr. kopije pogodb o zaposlitvi, M1 obrazce, pogodbe o javnih delih, potrdilo zavoda za zaposlovanje o prijavi in podobno. Za ta dokazila strokovna komisija ne bo pošiljala pozivov za dopolnitev vloge. Če izvajalec kandidata, ki bo vključen v zaposlitev NVO, do izteka razpisa še ne bi imel izbranega, točkovanja pod četrto in peto alinejo 2. točke meril ne more uveljavljati.

VII. Obdobje izvajanja in poraba sredstev:

Program sofinanciranja zaposlitev NVO po  tem razpisu traja največ 12 mesecev, od 1. 12. 2021 do največ 30. 11. 2022. Pogodba o zaposlitvi med izvajalci in izbranimi udeleženci se lahko sklepa za razpisno obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022, za daljše obdobje ali nedoločen čas ali polni delovni čas, če je izvajalec izvedel postopek zaposlitve, zaposlil osebo, ki ustreza razpisnim pogojem in sam zagotavljal razliko sredstev za zaposlitev. Če je pogodba o zaposlitvi z udeležencem sklenjena za daljše obdobje kot je razpisno obdobje ali za nedoločen čas, veljajo za udeleženca prijavni pogoji, ki so veljali na dan prijave. Izvajalec je dolžan vsako spremembo vključenega udeleženca v zaposlitev takoj sporočiti Občini Ajdovščina. Občina ob vsaki spremembi preveri ali vključeni udeleženec izpolnjuje pogoje, ki so bila izvajalcu, po merilih priznana za vključitev v sofinanciranje.  Sredstva zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina za ta namen, morajo biti porabljena v letu 2022. Za obdobje od 1. 12. 2021 do podpisa pogodbe bodo izvajalcem sredstva refundirana s strani Občine. Pristojnosti in odgovornosti izvajalca in Občine bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju zaposlitve. Izvajalec je dolžan omogočiti administrativni in finančni nadzor. Izvajalec je dolžan zaposlitev izvesti po določbah Zakona o delovnih razmerjih. V primeru ugotovljenih kršitev zakonodaje lahko Občina zahteva vračilo nakazanih sredstev. Natančen način sofinanciranja, dostave zahtevkov, dokazil in plačil bo določen v pogodbi o sofinanciranju zaposlitve.

V primeru navajanja lažnih dejstev v prijavi na razpis, z namenom neupravičene pridobitve razpisnih sredstev, ki se ugotovijo kadarkoli v postopku, se vloga prijavitelja zavrne, v primeru, da je pogodba že sklenjena pa občina od pogodbe odstopi in zahteva vračilo sredstev. V primeru, da ima Občina do prijavitelja terjatve, se vloga zavrne.

Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izvajalec je dolžan udeleženca opozoriti na določila zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženca mora seznaniti z uporabo njegovih osebnih podatkov in namenom uporabe, kar udeleženec potrdi z izjavo.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

VIII. Način in rok za oddajo vlog:

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v NVO - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi, zavihek Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 26. 1. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno občine na dan roka, do konca uradnih ur. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 36 59 123 – Gordana Krkoč.

IX. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji dan po roku za prijavo na razpis. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-1/2022

Datum: 7. 1. 2022

OBČINA AJDOVŠČINA

 

Besedilo razpisa 

Obrazci