Javni natečaj – vodja oddelka za prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina

datum: 12.01.2022
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) župan Občine Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta vodja oddelka za prostor.

Obvestilo o končanem javnem natečaju 

Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja oddelka za prostor - podsekretar.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:

-          končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali  specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja

-          najmanj 6 let delovnih izkušenj;

-          opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

-          imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-          znanje uradnega jezika;

-          državljanstvo Republike Slovenije;

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-          zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (kopijo dokazila),

2. izjavo o dosedanjih zaposlitvah in zahtevanih delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

  dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občinski upravi Občine Ajdovščina pridobitev podatkov iz uradih evidenc,

5. potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, če jih je kandidat opravil.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti, doktoratom znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem. 

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit iz upravnega postopka, pa skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP-G) najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

Okvirne delovne naloge:

-  vodenje oddelka, 

-  neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občinske uprave, 

-  samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja  prostora,

-  organiziranje, strokovno usmerjanje in usklajevanja dela oddelka ter sodelovanje z drugimi organi in organizacijami,

-  opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,

-  vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji,

-  druge naloge po navodilu nadrejenega. 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v višji naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a in Gregorčičevi 20, Ajdovščina.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, pisnega testa in razgovora s kandidati. Pisni test bo vseboval vprašanja s področja poznavanja lokalne samouprave ter področja prostora.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev) s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »javni natečaj za delovno mesto vodja oddelka za prostor«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. (05) 365 91 23, kontaktna oseba Gordana Krkoč. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-2/2022

Datum: 12. 1. 2022

Tadej Beočanin, župan

 

 Javni natečaj - vodja oddelka za prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina 

Vloga za zaposlitev