Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2022

datum: 24.01.2022
kategorija: Javni razpisi

V nadaljevanju je objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2022. Rok za oddajo vlog je do vkljjučno petka, 25. 2. 2022. Elektronske vloge bo mogoče izpolniti od torka, 1. 2. 2022, do izteka roka za prijavo na razpis.

Elektronske vloge je mogoče na portalu https://ajdovscina.e-razpisi.si izpolniti od torka, 1. 2. 2022,  do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 25. 2. 2022 (velja datum poštnega žiga).

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 (Uradni list RS št. 196/2021) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za vodenje postopka dodelitve sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2022 z dne 20. 1. 2022 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI AJDOVŠČINA V LETU 2022

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a) turističnih prireditev, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Ajdovščina in

b) športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na območju občine Ajdovščina. Za datum izvedbe prireditve se šteje datum pričetka posamezne prireditve.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini Ajdovščina, ki organizirajo športne prireditve izven občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:   

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki,

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirana iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA

Občina Ajdovščina bo zagotovila sofinanciranje prireditev po posameznih sklopih, kot sledi:

 

1.1

Ajdovščina v maju

do

20.000 € za dnevni program

do

10.000 € za večerni program

1.2

Kulinarična prireditev »Paštafešta«

do

8.000 €

 

1.3

Pohod po Vertovčevih poteh

do

4.000 €

1.4

Poletje v Vipavskem Križu

do

6.000 €

1.5

Kresovanje v Ajdovščini

do

3.500 €

1.6

Martinovanje na Brjah

do

4.000 €

1.7

Kriški semanji dnevi

do

3.000 €

1.8

Mednarodni pevski festival

do

3.000 €

1.9

Festival vina zelen

do

3.000 €

1.10

Festival češenj v Vipavskem Križu

do

3.000 €

1.11

Prvomajsko srečanje na Gori

do

6.000 €

1.12

Poletno dogajanje na Placu

do

11.000 €

1.13

Poletje za otroke

do

5.500 €

1.14

Celodnevni dogodek »Ale v Pale«

do

4.000 €

1.15

Glasbena prireditev »Koncert generacij«

do

11.000€

1.16

Božična zgodba v Vipavskem Križu

do

2.600 €

1.17

Drsanje s spremljevalnim programom

do

29.000 €

1.18

Božično-novoletni sejem

do

2.500 €

1.19

Silvestrovanje

do

13.000 €

1.20

Druge turistične prireditve

do

16.000 €

SKLOP 2: ŠPORTNE PRIREDITVE

 

2.1

Gorsko-kolesarski festival v Ajdovščini

do

8.500 €

2.2

Tekaška prireditev »Ultra-trail Vipavska dolina«

do

10.000 €

2.3

Tekaška prireditev »100 ob mrzli reki«

do

4.000 €

2.4

Avtomobilistično tekmovanje »Rally Vipavska dolina«

do

7.000 €

2.5

Kolesarska dirka Enduro Ajdovščina

do

5.000 €

2.6

Nogometni turnir mesta Ajdovščina

do

10.000 €

2.7

Rokometni turnir mesta Ajdovščina

do

6.000 €

2.8

Futsal turnir mesta Ajdovščina

do

3.000 €

2.9

Prvenstvo v košarki 3x3

do

10.000 €

2.10

Druge športne prireditve

do

16.000 €

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznegasklopa, tistega, ki bo na podlagi meril iz tega razpisa prejel največ točk.V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana  prej. Izjema  sta  sklopa 1.20  (Druge  turistične  prireditve)  in  2.10  (Druge  športne prireditev), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopoma 1.20 (Druge turistične prireditev) in 2.10 (Druge športne prireditev) je 3.000 €.

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V kolikor za posamezno prireditev ne bo nobene prijave ali bodo sredstva ostala nerazdeljena, se ta sredstva lahko prenesejo  v  sklop  1.20  (Druge  turistične  prireditve)  in/ali  v  sklop 2.10  (Druge  športne prireditve). 

Sredstva  so  zagotovljena  v  proračunu  Občine  Ajdovščina  na  proračunski  postavki 14009 »sofinanciranje turističnih prireditev«, v višini 250.000 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški  čiščenja  prireditvenega  prostora,  stroški  najema  sodnikov,  merilcev,  delegatov  in podobno. 

V  primeru odpovedi prireditev iz sklopov 1.11 do 1.19 ter 2.1 do 2.9 zaradi takrat veljavnih ukrepov za preprečevanja širjenja okužbe z virusom kovid, so upravičeni stroški, ki  so predmet sofinanciranja izvedbe prireditev, samo stroški storitev, ki so bile opravljeni do trenutka nastopa okoliščin, ki so botrovale odpovedi prireditve. 

V  sklopih 1.20  (Druge  turistične  prireditve)  in 2.10  (Druge  športne  prireditve)  bo  Občina Ajdovščina dodatno sofinancirala upravičene stroške:

-       prevoza stojnic »Vipavska dolina«, ki so v lasti Občine Ajdovščina in

-       postavitve cestnih zapor, ki ji bo izvedel pristojni upravljalec ceste.

Dodatno  sofinanciranje  prevoza  stojnic  in  postavitve  cestnih  zapor  je  upravičeno  samo  v primeru,  da  organizacija  prireditve  zahteva  najem  stojnic  in/ali  cestne  zapore.  Občina Ajdovščina bo dodatno sofinancirala te upravičene stroške v deležu do 100 %. Organizator mora te  upravičene  stroške  dokazati  z  ustreznim  računom/dokazilom.  Dodatna  sredstva  za sofinanciranje najema stojnic in cestnih zapor so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na  proračunski  postavki  »sofinanciranje  prireditev«, v  višini  2.400  €.  V  kolikor  sredstva, namenjena prevozu stojnic in zapori cest, ne bodo porabljena, se le-ta lahko prerazporedijo za sofinanciranje prireditev pod sklopoma 1.20 (Druge turistične prireditev) in/ali 2.10 (Druge športne prireditev). 

Neupravičeni stroški:  povračljiv  davek  na  dodano  vrednost;  stroški,  ki  so  delno  ali  v celoti sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna ali drugih javnih virov; stroški, ki so vezani na dejavnosti  pridobitnih  aktivnosti  (npr.  izvajanje  gostinske  dejavnosti  na  prireditvi),  stroški nakupa pribora, krožnikov, slamic in lončkov iz plastike za enkratno uporabo. 

Rok  porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022, razen za prireditve, ki se izvajajo po 1. 12. 2022, za katere velja, da morajo bi sredstva porabljena do 15. 1. 2022.  

Dodeljena  sredstva  bodo  izplačana  na  podlagi  predloženega  zahtevka,  finančnega  ter vsebinskega zaključnega poročila.

IV.  POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)      Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

-       Prireditev  mora  prispevati  k  promociji  in  prepoznavnosti  občine  Ajdovščina  in/ali destinaciji Vipavska dolina.

-       Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

-       Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih  medijev  (tiskani  mediji,  radio,  splet,  socialna  omrežja  itd.).  Organizator prireditve mora TIC-u  Ajdovščina  predložiti natančen program prireditve najmanj 1 mesec pred pričetkom prireditve.

-       Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objavili logotip Občine Ajdovščina; logotip (grb) mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe Občine Ajdovščina. 

-       Prijavitelji prireditev v sklopih od 1.1 do 1.20 ter od 2.1. do 2.10 morajo na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip destinacijske znamke Vipavska dolina; znak mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina. 

-       Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

-       Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo za izvedbo  prireditve  (kot  npr.  elektro  priključek,  vodni  priključek,  zagotoviti  ustrezno zbiranje odpadkov).

-       Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo prireditve.

-       Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina.  

-       Prijavitelj  mora  zagotavljati  materialne,  prostorske,  kadrovske  in  organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

-       Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

-       Za  izvedbo  prireditve  mora  prijavitelj  poskrbeti  za  vse  potrebne  ukrepe  vezane  na  preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, veljavne v času izvedbe prireditve.

-       Prijavitelj mora pri serviranju jedi ter pijač ponuditi pribor, lončke, krožnike in slamice, ki niso iz plastičnih materialov za enkratno uporabo.

Priporočilo:  prijaviteljem  večjih  prireditev  Občina  Ajdovščina  svetuje,  da  pri  organizaciji prireditev zagotavljajo javni prevoz iz drugih krajev na lokacijo prireditve.

b)      Posebni pogoji

SKLOP 1 – TURISTIČNE PRIREDITVE

Poleg  splošnih  pogojev  morajo  prijavitelji  turističnih  prireditev  za  pridobitev  sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

1.1. AJDOVŠČINA V MAJU

Prireditev  Ajdovščina  v  maju  mora  slediti  cilju  postati  glavna  turistična  prireditev  v  občini Ajdovščina, namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev. Tema prireditve so značilnosti in zanimivosti Ajdovščine oziroma Vipavske doline ter promocija le-teh širši množici. Prireditev mora potekati kontinuirano minimalno 2 dni (vikend) v drugi polovici meseca maja 2022. Odvijati se mora na Lavričevem trgu ter drugih lokacijah v središču mesta Ajdovščina. Program prireditve Ajdovščina v maju mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev (otrokom, mladim, starejšim) ter vsebovati različne dejavnosti. Večerni program  mora  zajemati  nastope  priznanih  glasbenih  skupin  ter  privabiti  večje  število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo, organizator prireditve mora na vidnih  lokacijah  (na  glavnem  odru,..) prireditve  izobesiti  transparent  z  imenom  prireditve, poskrbeti  mora  za  postavitev  spletne  strani  s  podatki  o  prireditvi  Ajdovščina  v  maju  ter prireditev oglaševati preko različnih medijev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopen brez vstopnine. Za organizacijo prireditve lahko izbrani prijavitelj prejme največ 30.000 €, od tega jih je 20.000 € namenjenih dnevnemu programu prireditve, 10.000 € pa večernemu programu prireditve. Izbrani prijavitelj bo porabo denarja dokazoval pri zaključnem poročilu.

1.2    KULINARIČNA PRIREDITEV »PAŠTAFEŠTA«

Prireditev mora potekati v središču mesta Ajdovščina ter zajemati ponudbo različnih jed iz testenin. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter prispevati k prepoznavnosti kulinarike mesta Ajdovščina in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.3  POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH

Prireditev  mora  zajemati  organizacijo  pohoda,  ki  poteka  po  urejeni  trasi  »Po  Vertovčevih poteh«. Prireditev mora potekati novembra 2022, biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev  ter  vključevati  pester  program  tekom  celotnega  pohoda.  Izbran  prijavitelj prireditve mora poskrbeti za pregled in urejanje trase pohoda pred prireditvijo, za ureditev oznak  na  trasi  pohoda  ter  da  se  v  organizacijo  prireditve  vključijo  tudi  lokalna  društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine. 

1.4  POLETJE V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora vsebovati sklop različnih dogodkov, ki se bodo odvijali tekom poletnih mesecev v Vipavskem Križu. Sklop prireditev mora vsebovati različne vsebine (npr. glasba, predstave, delavnice …) ter biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Večina dogodkov, kot so delavnice, morajo biti za obiskovalce dostopni brezplačno. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter prispevati k prepoznavnosti Vipavskega Križa in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. 

1.5  KRESOVANJE V AJDOVŠČINI

Prireditev  mora  potekati  30.  aprila 2022  v  centru  mesta  Ajdovščina.  Prireditev  mora  biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati tako postavitev in prižig kresa kot tudi zabavni večerni program po prižigu kresa. Organizator prireditve Kresovanje mora poskrbeti za povrnitev prireditvenega prostora v stanje, kakršno je bilo pred prireditvijo. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.6  MARTINOVANJE  NA BRJAH

Prireditev Martinovanje na Brjah mora potekati v vasi Brje in biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Slediti mora tradiciji martinovanj v Vipavski dolini. Prireditev mora vključevati izobraževalni, zabavni in kulinarično-vinski program. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni. Večina dogodkov na prireditvi Martinovanje mora biti obiskovalcem dostopnih brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. 

1.7  KRIŠKI SEMANJI DNEVI

Prireditev Kriški semanji dnevi mora potekati v Vipavskem Križu in biti namenjena promociji Vipavskega Križa ter privabljati različne ciljne skupine obiskovalcev. Program prireditve mora sloneti  na  zgodovini  in  posebnostih  Vipavskega  Križa  ter  vključevati  pester  in  kakovosten kulturni  program.  Prireditev  mora  imeti  jasno  grafično  podobo  ter  biti  oglaševana preko različnih medijev.

1.8  MEDNARODNI PEVSKI FESTIVAL

Prireditev Mednarodni pevski festival mora trajati najmanj 2 dni in zajemati nastope več pevskih zborov.  Festival  mora  potekati  na  lokacijah,  primernih  za  zborovsko  petje  in  prispevati  k prepoznavnosti občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.9  FESTIVAL VINA ZELEN

Prireditev  Festival  vina  zelen  mora  potekati  junija 2022  v  Vipavskem  Križu  ter  vključevati prisotnost  več  vinarjev  iz  Vipavske  doline  ter  njihovega  vina  zelen.  Prireditev  mora  biti namenjena  promociji  Vipavskega  Križa,  destinacije  Vipavska  dolina  in  prepoznavnosti avtohtonega vina zelen. Privabiti mora različne ciljne skupine obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. 

1.10  FESTIVAL ČEŠENJ V VIPAVSKEM KRIŽU

Večji delež programa prireditve mora potekati v Vipavskem Križu in sloneti na promociji češenj ter češnjevih izdelkov iz Vipavske doline. Prireditev mora vsebovati tudi pester in kakovosten spremljevalni zabaven program, ki bo privabil večje število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. 

1.11  PRVOMAJSKO SREČANJE NA GORI

Prireditev  Prvomajsko  srečanje  na  Gori  mora  potekati  1.  5. 2022  na  Predmeji,  biti  mora namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vsebovati zabavno-glasbeni program. Organizator prireditve  mora poskrbeti za brezplačni javni prevoz iz drugih krajev Vipavske doline  na  lokacijo  prireditve  (Predmejo).  Prireditev  mora  biti  obiskovalcem  dostopna  brez vstopnine. 

1.12  POLETNO DOGAJANJE NA PLACU

Prireditev Poletno dogajanje na Placu mora vsebovati sklop prireditev, ki se dogajajo najmanj 4 vikende v poletnih mesecih na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Sklop prireditev mora vsebovati različne vsebine (glasba, predstave, kulinarika,…) ter biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Dogodki morajo biti obiskovalcem dostopni brezplačno. Skladno z Odlokom o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina se morajo vsi dogodki v sklopu Poletnega dogajanja na Placu, ki bodo potekali na Lavričev trgu, zaključiti do 23. ure. 

1.13  POLETJE ZA OTROKE

Prireditev Poletje za otroke mora potekati v poletnih mesecih na Lavričevem trgu ter ostalih lokacijah v središču mesta Ajdovščina. Potekati mora najmanj 3 vikende in vključevati različne vrsta aktivnosti za otroke. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.14  CELODNEVNA PRIREDITEV »ALE V PALE«

Celodnevna prireditev »Ale v Pale« mora potekati v športnem parku Pale v drugi polovici meseca julija 2022. Prireditev mora vključevati celodnevni program za različne ciljne skupine obiskovalcev in večerni koncertni del priznanih glasbenih skupin. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Izbrani prijavitelj mora o dogajanju obvestiti bližnje prebivalce.

1.15  GLASBENA PRIREDITEV »KONCERT GENERACIJ«

Glasbena  prireditev »Koncert  generacij«  mora  zajemati  organizacijo  večjega  dvodnevnega glasbenega dogodka, kjer nastopajo številne znane lokalne glasbene skupine. Prireditev mora potekati na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.7  BOŽIČNA ZGODBA V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora potekati meseca decembra v Vipavskem Križu in trajati najmanj 2 dni. Program prireditve mora sloneti na večkratni uprizoritvi božične zgodbe ter v Vipavski Križ privabiti večje število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.8  DRSANJE S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

Prireditev Drsanje s spremljevalnim programom mora vključevati postavitev in skrb drsališča, postavljenega  v  centru  mesta  Ajdovščina.  Drsanje  in  spremljevalni  program  morata  biti zagotovljena najmanj 30 dni v času med 1. 12. 2022 in 30. 01. 2022. Prijavitelj mora poskrbeti za postavitev drsališča, obratovanje in vzdrževanje drsališča, najem opreme ter za spremljevalni animacijski program za otroke (in odrasle). Drsališče mora biti v času pouka brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina (vključno z izposojo opreme za drsanje). Občina Ajdovščina bo izbranemu prijavitelju na izbrani lokaciji zagotovila električno energijo ter po potrebi ustrezen pod. 

1.9  BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 

Božično-novoletni sejem mora potekati v mesecu decembru 2022 v centru mesta Ajdovščina. Sejem mora potekati najmanj 2 dni in zajemati: vsaj en dan prodajo lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov, ki traja do najmanj 18.ure; prodajo unikatnih izdelkov; otroški program; prihod Božička oziroma Dedka Mraza ter spremljevalni animacijski program; večerni zabavni program ter  prodajo  toplih  napitkov.  Prireditev  mora  biti  obiskovalcem  dostopna  brez  vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.10  SILVESTROVANJE

Prireditev  Silvestrovanje  mora  potekati  31.  decembra 2022  v  centru  mesta  Ajdovščina. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program ter privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Izbrani prijavitelj mora poskrbeti, da bo na odru vidno odštevanje časa do novega leta,  vsaj  v  zadnjih  minutah  leta 2022.  Prireditve  mora  biti  obiskovalcem  dostopna  brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.20 DRUGE TURISTIČNE PRIREDITVE

Druge turistične prireditve morajo slediti naslednjim pogojem. Prireditev:

-       je skladna s turistično ponudbo občine Ajdovščina, 

-       vključuje glasbene in/ali kulturne in/ali ustvarjalne in/ali eno gastronomske vsebine,  

-       oživlja mestna ali vaška jedra,

-       prispeva k ohranjanju in/ali oživitvi kulturne dediščine ali varovanju naravnih vrednost okolja, kjer poteka, 

-       je namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

-       ni  krajevni  praznik,  organiziran  in  sofinanciran  iz  proračuna  posamezne  krajevne skupnosti.

SKLOP 2 – ŠPORTNE PRIREDITVE

Poleg  splošnih  pogojev  morajo  prijavitelji  športnih  prireditev  za  pridobitev  sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

2.1  GORSKO KOLESARSKI FESTIVAL V AJDOVŠČINI

Prireditev Gorsko kolesarski festival Ajdovščina mora potekati v mestu Ajdovščina. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni ter zajemati tekmovanja v različnih kategorijah gorskega kolesarjenja, tudi v kolesarski kategoriji cross country (xt). Namen prireditve je povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.2  TEKAŠKA PRIREDITEV »ULTRA-TRAIL VIPAVSKA DOLINA«

Prireditev mora potekati na območju Vipavske doline. Start ali cilj prireditve mora potekati v občini  Ajdovščina.  Zajemati  mora  organizacijo  različno  dolgih  gorskih  in  mestnih  tekaških preizkušenj, med katerimi tudi gorski ultramaraton z dolžino vsaj 100 kilometrov. Del tras mora potekati  v  občini  Ajdovščina.  Prireditev  mora  vključevati  tekmovalni  ter  spremljevalni  del programa.  Namen  prireditve  je  privabiti  večje  število  tekmovalcev  v  občino  Ajdovščina  in povečati  prepoznavnost  destinacije  Vipavska  dolina.  Prireditev  mora  imeti  jasno  grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.3  TEKAŠKA PRIREDITEV »100 OB MRZLI REKI«

Prireditev  mora  potekati  v  mestu  Ajdovščina. Zajemati  mora  organizacijo  različno  dolgih tekaških preizkušenj, eno tudi v dolžini 100 kilometrov. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.4  AVTOMOBILISTIČNO TEKMOVANJE »RALLY VIPAVSKA DOLINA«

Prireditev mora zajemati organizacijo rally dirke, ki poteka po mestu in občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.5  KOLESARSKA TEKMA ENDURO AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo kolesarskega tekmovanja v kategoriji enduro. Izvesti se mora na območju občine Ajdovščina in potekati vsaj 2 dni. Namen prireditve je privabiti večje število gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.  Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.6  NOGOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo štiridnevnega nogometnega turnirja v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati mednarodne ekipe, starostnih skupin od 7 do 13 let. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.7  ROKOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo večdnevnega rokometnega turnirja v mesecu maju v mestu  Ajdovščina.  Na  turnirju  morajo  sodelovati  ekipe  različnih  starostnih  ekip.  Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.8  FUTSAL TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo futsal turnirja v mestu Ajdovščina. Turnir mora trajati najmanj 2 dni, sodelovati pa morajo lokalne ekipe ter ekipe iz drugih krajev Slovenije ali tujine. Tekmovalni del mora biti organiziran v skladu s futsal pravili Nogometne zveze Slovenije in v skladu  z  Medobčinsko  nogometno  zvezo  Nova  Gorica.  Namen  prireditve  je  privabiti  večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.9  PRVENSTVO V KOŠARKI 3X3

Prireditev mora zajemati organizacijo košarkarskega tekmovanja v kategoriji 3x3. Prireditev mora potekati v Ajdovščini. Na prvenstvu mora sodelovati več ekip, ki bodo tekmovala v košarki 3x3. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.10  DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Druga športna prireditev mora slediti naslednjim pogojem. Prireditev:

-          pripomore k prepoznavnosti različnih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v občini Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina,

-          pospešuje motivacijo za šport in športne aktivnosti v občini Ajdovščina,

-          je namenjene različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-          ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

-          ni krajevni praznik, organiziran in sofinanciran iz proračuna posamezne krajevne skupnosti.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

V.  MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

60

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve.

0–50

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja.

0–10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

20

Do 100 obiskovalcev

0

Od 100 do 500 obiskovalcev

5

Od 500 do 1000 obiskovalcev

15

Več kot 1000 obiskovalcev

20

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

5

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 50 % sofinanciranja prireditve

5

Prijavitelj, ki pričakuje nad 50 % sofinanciranja prireditve

0

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

5

Nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

Vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

5

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk. Komisija bo posebej ocenjevala prireditve iz sklopa 1 (Turistične prireditve) in sklopa 2 (Športne prireditve).

VI.  PRIJAVA NA RAZPIS IN ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Prijavitelj mora za vsako priredite, ki jo prijavlja na razpis, oddati svojo vlogo. Elektronske vloge je  potrebno  izpolniti  preko  spletnega  portala  https://ajdovscina.e-razpisi.si.  Povezava  do spletnega portala in elektronskih vlog je dostopna tudi na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/). 

Elektronske vloge je mogoče na portalu https://ajdovscina.e-razpisi.si izpolniti od 1. 2. 2022 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 25. 2. 2022 (velja datum poštnega žiga).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj prijavni obrazec natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec mora vlagatelj do vključno petka, 25. 2. 2022 poslati priporočeno po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostaviti na sedež Občine v poslovnem času občinske uprave. 

Izjema so prireditve Tekaška prireditev 100 ob mrzli reki, Silvestrovanje, Božično-novoletni sejem ter Drsanje s spremljevalnim programom, za katere je rok za izpolnitev in oddajo natisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti ali osebno na Občino Ajdovščina do vključno srede, 1. 6. 2022 (velja datum poštnega žiga).  

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo izpolnjene preko spletnega portal https://ajdovscina.e- razpisi.si, natisnjene in v roku oddane ali poslane na Občino Ajdovščina. 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2022 (Turistične prireditve / Športne prireditve)«.

Na hrbtni srani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.  

Prijava  vsebuje  naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila:

1. Podatki o prijavitelju

2. Podatki o prireditvi

3. Opis programa prireditve

4. Reference prijavitelja

5. Promocija in oglaševanje

6. Finančna konstrukcija projekta

7. Izjava prijavitelja

8. Izjava za podjetja ali s.p., ki oblikujejo »enotno podjetje« (izpolnijo le podjetja ali s.p., ki tvorijo »enotno podjetje«)

Občina  Ajdovščina  lahko  v  primeru  naknadne  ugotovitve,  da  je  prijavitelj  v  vlogi  navajal neresnične podatke, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju prireditve. 

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo  od  dneva  nakazila  prejemniku,  razen,  če  se  pred  izvedbo  prireditve  pridobi soglasje Občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VII.  NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: 

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še: 

a)      poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega  promocijskega  materiala  ali  članek  o  prireditvi  objavljenega  v  tiskanem  ali spletnem mediju), 

b)      finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb itd.) ter 

c)      zahtevek za izplačilo sredstev.

VIII. OBRAVNAVA VLOG:

a)      Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.

b)      Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)      Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene (tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev) pa zavrnejo.

d)      Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)      Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)       Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X.  OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega  razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog. 

XI.  INFORMACIJE: 

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/365-91-59 (Janja Lazar) ali pišejo na elektronski naslov janja.lazar@ajdovscina.si. 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

XII.  INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih  denarnih  sredstvih.  Objavljeni  bodo  osnovni  podatki  o  projektu  in  prejemniku finančnih  sredstev  skladno  z  zakonom,  ki  ureja  dostop  do  informacij  javnega  značaja,  in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06

–  ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji  morajo  pojasniti,  zakaj  posamezen  podatek  ne  sme  biti  dostopen  javnosti  kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina  Ajdovščina  lahko  domnevala,  da  vloga  po  stališču  prijavitelja  ne  vsebuje  poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Številka: 41031-14/2022

Datum: 21. 1. 2022                                              

 

Občina Ajdovščina, Tadej Beočanin 

 

Besedilo Javnega razpisa 

Sklep o začetku postopka