Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2022

datum: 30.03.2022
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-5/2022-1 z dne 25. 3. 2022 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 28. 3. 2022, objavlja Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2022.

Razpis je zaključen. 

Rezultati razpisa 

Zahtevek za izplačilo sredstev za delovanje veteranskih organizacij v letu 2022

1.     Predmet javnega razpisa:

Organizacija proslav občinskega pomena, drugih spominskih slovesnosti in delovanje veteranskih organizacij v letu 2022.

2.     Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2022 sofinancirala delovanje veteranskih organizacij v višini 11.800 €.

3.     Pogoji za izbor izvajalcev:

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          imajo sedež, izpostavo, enoto v Občini Ajdovščina ali so organizirani za več občin, katerih programi ali projekti se izvajajo tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina,

-          so registrirani za izvajanje programov/ projektov na področju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov ali projektov,

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta,

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali,

-          delujejo na neprofitni osnovi.

Ne sofinancira se programov ali projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk proračuna Občine Ajdovščina, razen postavk iz področja 10 - trg dela in delovni pogoji.

4.     Predmet sofinanciranja:

Sofinancira se organizacijo proslav, drugih spominskih slovesnosti in delovanja organizacij v letu 2022.

4.1. Organizacija proslav občinskega pomena:

Občina Ajdovščina bo v letu 2022 sofinancirala organizacijo naslednjih proslav občinskega pomena:

1.          Proslava ob dnevu suverenosti in odhodu zadnjega vojaka JA iz Severne Primorske - do 1.300 €

2.          Pohod po poteh spominov in opominov Nanos - Triglav - do 2.300 € 

Za vsako izmed navedenih proslav občinskega pomena občina sofinancira enega izvajalca, in sicer tistega, ki je glavni organizator proslave.

4.2. Organizacija drugih spominskih slovesnosti - do 300 €

Izvajalec lahko prijavi do največ 10 prireditev.

Pod I. in II. točko se sofinancira stroške organizacije proslave oz. spominske slovesnosti do 100 % stroškov, vendar največ do razpisane višine.

4.3. Delovanje organizacij:

 

merilo

število točk

1.

Razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil

Število programov in projektov (ne sofinancira se prireditev, ki so prijavljene pod točko I. oz. II.)

10 točk / program 5 točk / projekt

Kontinuiteta izvajanja programov in projektov

5 točk / program 2 točki / projekt

2.

Število (evidentiranih) članov

Točkuje se število članov prijavitelja s stalnim prebivališčem na območju občine na naslednji način: število članov prijavitelja / najvišje število članov posameznega prijavitelja na razpisu * 10

do 10 točk

3.

Organiziranost na območju Občine Ajdovščina

Sedež, izpostava ali enota organizacije na območju občine Ajdovščina

10 točk

Sedež izven občine, izvedba programa na območju občine, v program so vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina

5 točk

 

5.     Rok izvedbe in poraba sredstev:

Sofinancirane aktivnosti morajo biti izvedene v letu 2022, prav tako morajo biti porabljena odobrena sredstva v letu 2022. Sredstva bodo razdeljena najprej za organizacijo proslav občinskega pomena, zatem za organizacijo drugih spominskih slovesnosti, zatem za delovanje organizacij.

6.     Način in rok za oddajo vlog:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in na sedežu Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni strani, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Takšna prijava bo obravnavana kot popolna.

Prijave morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »javni razpis – veteranske organizacije 2022« in navedenim polnim naslovom vlagatelja. 

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

Rok za oddajo vlog je do petka, 22. 4. 2022. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur ali po elektronski pošti: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

7.     Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dva dni po roku za prijavo na razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

8.     Informacije javnega značaja:

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu oziroma projektu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-5/2022-3

Datum:   30. 3. 2022

 

Občina Ajdovščina

 

Besedilo javnega razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Vloga 

Vzorec pogodbe