Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2022

datum: 14.09.2022
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov (Uradni list RS, št. 70/14, 48/18, 44/19 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 2022 z dne 26. 1. 2022, objavlja Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2022.

Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2022 

I.        Predmet razpisa

Predmet razpisa je:

-          štipendiranje dijakov in študentov, z namenom spodbujanja izobraževanja dijakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje dijakov in študentov ter

-          podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Občina Ajdovščina v letu 2022 razpisuje:

1.)   4 štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer za izobraževanje za naslednje poklice:

-          strojni tehnik (SSI)

-          elektrotehnik (SSI)

-          gradbeni tehnik (SSI)

-          mehatronik operater (SPI)

-          tehnik mehatronike (SSI)

-          inženir gradbeništva (visokošolsko in višješolsko izobraževanje) 

-          zdravnik, specialist družinske medicine

-          diplomirana medicinska sestra

Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

2.)   10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin

Občinske štipendije se dodelijo za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

3.)   nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja

Ob zadostnem številu prijav vlagateljev se praviloma podeli enako število nagrad za:

-          izjemne dosežke na državnem oz. mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in

-          izjemne dosežke oz. uspehe na kulturno/umetniškem področju.

II.      Upravičenci:

Splošni pogoji za upravičenost do štipendije in nagrade:

Do štipendiranja in nagrad za izjemne dosežke so upravičeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

-          so državljani Republike Slovenije z bivališčem v občini Ajdovščina,

-          imajo status dijaka in so pred 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali

-          imajo status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

Posebni pogoji za upravičenost do štipendije:

-          Do štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice je upravičen dijak oziroma študent, ki se izobražuje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice opredeljene v tem razpisu. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.

-          Do občinske štipendije je upravičen dijak oziroma študent, ki ima pridobljeno pravico do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi občinske štipendije kandidati z ugotovljenim nižjim dohodkom na družinskega člana. Upošteva se podatek o dohodku na družinskega člana iz trenutno veljavne odločbe o pridobitvi pravice do državne štipendije. Ob enakem dohodku na družinskega člana imajo prednost kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

Štipendije ni možno dodeliti:

-          za vpis v letnik, v katerega je dijak oziroma študent ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa,

-          za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja ravni, ki jo je dijak oziroma študent že dosegel,

-          osebam, ki prejemajo eno izmed štipendij iz Pravilnika,

-          osebam, ki prejemajo drugo kadrovsko štipendijo,

-          osebam, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost,

-          osebam, vpisanim v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,

-          poslovodnim osebam gospodarske družbe.

Posebni pogoji za upravičenost do nagrade:

-          Do nagrade za izjemne dosežke na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti je upravičen dijak oziroma študent, ki je dosegel izjemen dosežek na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, pod pogojem, da ima organizator tekmovanja javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja, da so tekmovanja organizirana najmanj v dveh stopnjah (regijsko - državno oziroma državno - mednarodno) in da je uvrstitev tekmovalcev na višji nivo tekmovanja možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji.

-          Do nagrade za izjemne dosežke na kulturno/umetniškem področju je upravičen dijak oziroma študent, ki je dosegel izjemen dosežek oziroma uspeh na kulturno/umetniškem področju, pod pogojem da je izvedel najmanj eno odmevno avtorsko razstavo, nastop oziroma predstavitev, ki je pozitivno in strokovno kritiško ovrednoten/a v tiskani ali elektronski publikaciji.

Za dokazovanje dosežkov za upravičenost do nagrad za izjemne dosežke se upošteva obdobje zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let. V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih sredstev, se denarna nagrada za izjemne dosežke dodeli kandidatom z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

III.      Obveznosti štipendistov

Obveznosti štipendistov občinskih štipendij so:

-          da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo in o tem obvesti štipenditorja,

-          da štipenditorja obvešča o vseh spremembah, ki vplivajo na prejemanje štipendije v roku 8 dni od nastale spremembe ali v 8 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel (prekinitev izobraževanja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba dohodkov, premoženja in prejemkov, ki so bili podlaga za pridobitev občinske štipendije, sprememba smeri izobraževanja, o drugih okoliščinah).

Obveznosti štipendistov lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev:

-          da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo in da uspešno zaključi izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo glede na čas trajanja izobraževalnega programa,

-          da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo in o tem obvesti štipenditorja,

-          da obvešča štipenditorja o vseh spremembah, ki vplivajo na prejemanje štipendije v roku 8 dni od nastale spremembe ali v 8 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel (prekinitev izobraževanja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba smeri izobraževanja, o drugih okoliščinah),

-          da se po zaključku šolanja v roku treh mesecev zaposli na območju občine Ajdovščina, najmanj za čas prejemanja štipendije, v kolikor obstaja ustrezna zaposlitev glede na smer izobraževanja.

IV.     Višina štipendij in nagrad

Višina štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice mesečno znaša:

-          za dijaka 12 % minimalne plače, to je 128,93 €

-          za študenta 25 % minimalne plače, to je 268,61 €.

Višina občinske štipendije mesečno znaša:

-          za dijaka 3,5 % minimalne plače, to je 37,60 €

-          za študenta 7 % minimalne plače, to je 75,21 €.

Štipendist je poleg štipendije upravičen tudi do dodatka za dosežen uspeh, in sicer:

-          10 €/mesečno za povprečno oceno dijaka od vključno 4,0 do vključno 4,25 oziroma povprečno oceno študenta od vključno 8,0 do vključno 8,5;

-          15 €/mesečno za povprečno oceno dijaka nad 4,25 do vključno 4,5 oziroma povprečno oceno študenta nad 8,5 do vključno 9,0;

-          20 €/mesečno za povprečno oceno dijaka nad 4,5 oziroma povprečno oceno študenta nad 9,0.

Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto za katero se upošteva povprečna ocena. Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v 1. letniku izobraževalnega programa.

Višina letne nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov znaša od 50 % do 60 % minimalne plače in se izplača v enkratnem znesku.

V.      Okvirna višina sredstev

Okvirna višina predvidenih proračunskih sredstev namenjenih za občinske štipendije in za štipendije za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice v šolskem letu 2022/2023 znaša za leto 2022 6.306 €, za nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov v letu 2022 pa 3.230 €.

Obdobje porabe sredstev za štipendije je šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, za nagrade pa do 31. 12. 2022.

VI.     Prijava na razpis in rok za oddajo vlog

Razpisna dokumentacija bo od 14. 9. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Razpisno dokumentacijo se lahko v razpisnem roku prevzame tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 8 dni pred zaključkom razpisa.

Prijava na javni razpis mora biti oddana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot nepopolna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene z ustreznim pripisom:

- »Javni razpis – štipendija za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice«, ali

- »Javni razpis – občinska štipendija«, ali

- »Javni razpis – nagrada za izjemni dosežek«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov vlagatelja.

Rok za oddajo vlog je petek, 7. 10. 2022. Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina.

Prepozno vložene vloge ter vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Andreja Vidmar Sukanović, tel. št.: 05/365 91 57, v času uradnih ur organa, ali po elektronski pošti: andreja.vidmar@ajdovscina.si.

VII.   Izbirni postopek

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo. Občina in štipendist oziroma nagrajenec medsebojna razmerja glede prejemanja štipendije oziroma nagrade uredita s pogodbo.

VIII.  Informacije javnega značaja 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo - ZDIJZ-UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-31/2021

Občina Ajdovščina

 

Besedilo javnega razpisa 

Vloga za štipendije 

Vloga za nagrade za izjemne dosežke 

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije 

Vzorec pogodbe - občinska štipendija 

Vzorec pogodbe - štipendija za lokalno pomembne poklice 

Vzorec pogodbe - nagrada