Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino

datum: 30.09.2022
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-33/2022-1 z dne 2. 9. 2022 ter na podlagi pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 6. 9. 2022 objavlja Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino.

Razpis je zaključen. 

Izid razpisa 

 

1.   Namen in predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje odprav mladih v tujino v obdobju 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022.

2.   Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/2021, 89/2022), na postavki 18048 – sofinanciranje letovanja otrok in mladine, za leto 2022, v okvirni višini 1.500,00 €.

3.   Pogoji za izbor prijavitelja:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati posamezen prijavitelj:

-          stalno prebivališče v občini Ajdovščina,

-          starost od 15 do 29 let,

-          gre za odpravo mladih v tujino z namenom pridobivanja novih znanj ali z namenom izvajanja družbeno koristnih aktivnosti,

-          odprava mladih poteka v lastni režiji, prijavitelj sam organizira, načrtuje odpravo in določi namen oz. cilj odprave,

-          odprava mora trajati najmanj 1 teden,

-          na odpravi poteka promocija občine Ajdovščina,

-          po zaključku odprave mora prijavitelj pripraviti najmanj dve predstavitvi popotovanja za širšo javnost (do konca leta 2022).

4.   Merilo za izbiro prejemnikov sredstev

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje bodo pridobili sredstva za odpravo mladih v naslednji višini:

-          odprava po Evropi 200,00 €,

-          odprava izven Evrope 300,00 €.

Prednost pri sofinanciranju bodo imele odprave mladih, ki so bile izvedene z namenom izvajanja družbeno koristnih aktivnosti oziroma odprave mladih v trajanju 2 tedna in več.

V primeru manjšega števila prijav, se lahko sredstva za odpravo mladih v tujino povečajo, do porabe sredstev zagotovljenih s proračunom občine.

V primeru večjega števila prijav, bodo sofinancirane odprave mladih v tujino po vrstnem redu prejema. Upošteva se datum in ura poštnega žiga pri priporočeno oddanih vlogah oziroma datum in ura prejemne štampiljke Občine Ajdovščina pri osebno oddanih vlogah oziroma vlogah oddanih po redni pošti.

5.   Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se odprave mladih v tujino v obdobju od 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki jo bo upravičenec sklenil z Občino Ajdovščina, po predhodno izdanem sklepu.

6.   Način in rok za oddajo vlog

Prijave morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Javni razpis – odprave mladih v tujino - ne odpiraj« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: https://www.ajdovscina.si/, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za posredovanje vlog je do petka 14. 10. 2022. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali oddana osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina na telefonsko številko: 05/ 365 91 57 – Andreja Vidmar Sukanović.

7.   Odpiranje vlog in izid javnega razpisa

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z upravičenci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

8.   Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-33/2022

Datum: 30. 9. 2022

Občina Ajdovščina

 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Sklep o začetku postopka ter imenovanju komisije 

Obrazec 1 - prodatki o prijavitelju 

Obrazec 2 - prijava 

Obrazec 3 - vsebinsko in finančno poročilo