Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2023

datum: 06.02.2023
kategorija: Javni razpisi

V nadaljevanju je objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2023. Rok za oddajo vlog je do vključno ponedeljka, 27. 2. 2023. Elektronske vloge bo mogoče izpolniti od torka, 6. 2. 2023, do izteka roka za prijavo na razpis. 16. februarja pa bo ob 17. uri preko aplikacije Zoom potekala javna predstavitev razpisa in novega spletnega obrazca, hkrati pa boste dobili tudi odgovore na vaša morebitna vprašanja.

Do predstavitve dostopate prek te povezave: https://us02web.zoom.us/j/82392224666. 

Elektronske vloge je mogoče izpolniti na portalu https://ajdovscina.tendee.net/, in sicer od 6. 2. 2023 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za  prijavo na razpis je do vključno ponedeljka, 27. 2. 2023.  Več podrobnosti o postopku oddaje vlog najdete v razpisu pod točko VI (šesto poglavje razpisa). 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18 in 79/22), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS št. 89/2022 in 11/2023) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za vodenje postopka dodelitve sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2023 z dne 2. 2. 2023 objavlja

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a)    turističnih prireditev, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Ajdovščina in

b)    športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 na območju občine Ajdovščina. Za datum izvedbe prireditve se šteje datum pričetka posamezne prireditve.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini Ajdovščina, ki organizirajo športne prireditve izven občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki,

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirana iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA 

Občina Ajdovščina bo zagotovila sofinanciranje prireditev po posameznih sklopih, kot sledi:

SKLOP 1: TURISTIČNE PRIREDITVE

 

1.1

Ajdovščina v maju

do

20.000 €

1.2

Rimski dnevi v Ajdovščini

do

30.000 €

1.3

Kulinarična prireditev Paštafešta

do

8.000 €

1.4

Pohod Po Vertovčevih poteh

do

4.000 €

1.5

Poletje v Vipavskem Križu

do

6.000 €

1.6

Kresovanje v Ajdovščini

do

3.000 €

1.7

Martinovanje na Brjah

do

4.000 €

1.8

Uprizoritev Kriških semanjih dni

do

3.000 €

1.9

Mednarodni pevski festival

do

3.000 €

1.10

Večja zabavna priredit v Lokavcu Noč pod Čavnom

do

3.000 €

1.11

Prvomajsko srečanje na Gori

do

6.000 €

1.12

Sklop poletnih prireditev za otroke na Lavričevem trgu

do

6.000 €

1.13

Dvodnevni glasbeni dogodek Ale v Pale

do

11.000 €

1.14

Božična zgodba v Vipavskem Križu

do

2.600 €

1.15

Večji operni koncert na Colu

do

9.000 €

1.16

Sklop akustičnih koncertov v grajskem obzidju

do

10.000 €

1.17

Glasbena prireditev Zgodbe generacij

do

10.000 €

1.18

Druge turistične prireditve

do

20.000 €

 

SKLOP 2: ŠPORTNE PRIREDITVE

2.1

Gorsko-kolesarski festival v Ajdovščini

do

8.500 €

2.2

Ultra tekaška prireditev Ultra-trail Vipavska dolina

do

15.000 €

2.3

Tekaška prireditev 100 ob mrzli reki

do

6.000 €

2.4

Avtomobilistično tekmovanje Rally Vipavska dolina

do

7.000 €

2.5

Kolesarska dirka v Enduro Ajdovščina

do

6.000 €

2.6

Nogometni turnir mesta Ajdovščina

do

10.000 €

2.7

Rokometni turnir mesta Ajdovščina

do

6.000 €

2.8

Futsal turnir mesta Ajdovščina

do

3.000 €

2.9

Prvenstvo v košarki 3x3

do

10.000 €

2.10

Ženski mednarodni rokometni turnir

do

3.000 €

2.11

Zaključni ženski rokometni turnir FINAL4

do

10.000 €

2.12

Druge športne prireditve

do

20.000 €

 

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa, tistega, ki bo na podlagi meril iz tega razpisa prejel največ točk. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej. Izjema sta sklopa 1.18 (Druge turistične prireditve) in 2.12 (Druge športne prireditev), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopoma 1.18 (Druge turistične prireditev) in 2.12 (Druge športne prireditev) je 3.000 €, višina sofinanciranja posamezne prireditve bo odvisna od števila prejetih točk, vrednosti prireditve, učinka prireditve na turistični razvoj destinacije Vipavska dolina ter razpoložljivih sredstev.

Naziv/ime prireditve ni pogojen z nazivom posameznega razpisanega sklopa. Organizator lahko naziv/ime prilagodi po lastni presoji, vendar mora biti iz naziva/imena razvidno, da se navezuje na posamezen sklop.

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V kolikor za posamezno prireditev ne bo nobene prijave ali bodo sredstva ostala nerazdeljena, se ta sredstva lahko prenesejo v sklop 1.18 (Druge turistične prireditve) in/ali v sklop 2.12 (Druge športne prireditve).

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 14009 »sofinanciranje turističnih prireditev«, v višini 270.000€. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov in podobno.

V sklopih 1.18 (Druge turistične prireditve) in 2.12 (Druge športne prireditve) bo Občina Ajdovščina dodatno sofinancirala upravičene stroške:

-       prevoza stojnic »Vipavska dolina«, ki so v lasti Občine Ajdovščina in

-       postavitve cestnih zapor, ki ji bo izvedel pristojni upravljalec ceste.

 

Dodatno sofinanciranje prevoza stojnic in postavitve cestnih zapor je upravičeno samo v primeru, da organizacija prireditve zahteva najem stojnic in/ali cestne zapore. Občina Ajdovščina bo dodatno sofinancirala te upravičene stroške v deležu do 100 %. Organizator mora te upravičene stroške dokazati z ustreznim računom/dokazilom. Dodatna sredstva za sofinanciranje najema stojnic in cestnih zapor so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 14009 »sofinanciranje turističnih prireditev«, v višini 6.900 €. V kolikor sredstva, namenjena prevozu stojnic in zapori cest, ne bodo porabljena, se le-ta lahko prerazporedijo za sofinanciranje prireditev pod sklopoma 1.18 (Druge turistične prireditev) in/ali 2.12 (Druge športne prireditev).

Neupravičeni stroški: povračljiv davek na dodano vrednost; stroški, ki so delno ali v celoti sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna ali drugih javnih virov; stroški, ki so vezani na dejavnosti pridobitnih aktivnosti (npr. izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi), stroški nakupa pribora, krožnikov, slamic in lončkov iz plastike za enkratno uporabo.

Rok  porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2023.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega in vsebinskega zaključnega poročila.

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

 

a)    Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

-       Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina.

-       Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

-       Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja itd.). Organizator prireditve mora na TIC Ajdovščina  predložiti natančen program prireditve najmanj 14 dni pred prireditvijo.

-       Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip Občine Ajdovščina; logotip (grb) mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe Občine Ajdovščina.

-       Prijavitelji prireditev v sklopih od 1.1 do 1.18 ter od 2.1. do 2.12 morajo na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip destinacijske znamke Vipavska dolina; znak mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina.

-       Prijavitelj mora poskrbeti za jasno grafično podobo in prireditev oglaševati preko različnih medijev.

-       Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

-       Prijavitelj mora pravočasno zagotoviti vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

-       Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo prireditve.

-       Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

-       Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

-       Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

-       Za izvedbo prireditve mora prijavitelj poskrbeti za vse potrebne ukrepe vezane na  preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, veljavne v času izvedbe prireditve.

-       Prijavitelj mora pri serviranju jedi ter pijač ponuditi pribor, lončke, krožnike in slamice, ki niso iz plastičnih materialov za enkratno uporabo.

 

Priporočilo: prijaviteljem večjih prireditev Občina Ajdovščina svetuje, da pri organizaciji prireditev zagotavljajo javni prevoz iz drugih krajev na lokacijo prireditve.

 

b)    Posebni pogoji

 

SKLOP 1 – TURISTIČNE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji turističnih prireditev za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

 

1.1. AJDOVŠČINA V MAJU

Prireditev Ajdovščina v maju mora slediti cilju postati glavna turistična prireditev v občini Ajdovščina, namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev. Tema prireditve so značilnosti in zanimivosti Ajdovščine oziroma Vipavske doline ter promocija le-teh širši množici. Prireditev mora potekati kontinuirano najmanj dva dni (vikend) v drugi polovici meseca maja 2023. Odvijati se mora na Lavričevem trgu ter drugih lokacijah v središču mesta Ajdovščina. Program prireditve Ajdovščina v maju mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev (otrokom, mladim, starejšim) ter vsebovati različne dejavnosti. Večerni program mora zajemati nastope priznanih glasbenih skupin ter privabiti večje število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo, organizator prireditve mora na vidnih lokacijah (na glavnem odru,...) prireditve izobesiti transparent z imenom prireditve, poskrbeti mora za postavitev spletne strani s podatki o prireditvi Ajdovščina v maju ter prireditev oglaševati preko različnih medijev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopen brez vstopnine.

 

1.2 RIMSKI DNEVI V AJDOVŠČINI

Prireditev mora potekati v središču mesta Ajdovščina. Namenjena mora biti lokalnemu prebivalstvu in tujim obiskovalcem. Potekati mora najmanj dva dni. Vsebine morajo biti namenjene različnim ciljnim skupinam. Osrednja tema prireditve je zgodovina Rimljanov. Prispevati mora k prepoznavnosti rimske zgodovine tega območja ter vsebovati kakovosten kulturni program. Cilj prireditve je, da postane ena glavnih turističnih prireditev v občini Ajdovščina. Sklop prireditev naj zajema različne vsebine (gladiatorski boji, postavitev tabora, delavnice za otroke, glasbeni program,…). Organizator mora poskrbeti za celodnevni spremljevalni program s stojnicami z lokalnimi ponudniki. Prireditev mora prispevati k prepoznavnosti mesta Ajdovščina in Vipavske doline v Sloveniji in tujini. V ta namen mora organizator oblikovati video material za promocijo kasnejših prireditev na temo rimske zgodovine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo. Organizator mora poskrbeti za oglaševanje preko različnih medijev.

1.3  KULINARIČNA PRIREDITEV PAŠTAFEŠTA

Prireditev mora potekati v središču mesta Ajdovščina ter zajemati ponudbo različnih jed iz testenin. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter prispevati k prepoznavnosti kulinarike mesta Ajdovščina in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.4 POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH

Prireditev mora zajemati organizacijo pohoda, ki poteka po urejeni trasi Po Vertovčevih poteh. Prireditev mora potekati novembra 2023, biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati pester program tekom celotnega pohoda. Izbran prijavitelj prireditve mora poskrbeti za pregled in urejanje trase pohoda pred prireditvijo, za ureditev oznak na trasi pohoda ter da se v organizacijo prireditve vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.5 POLETJE V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora vsebovati sklop različnih dogodkov, ki se bodo odvijali tekom poletnih mesecev v Vipavskem Križu. Sklop prireditev mora vsebovati različne vsebine (npr. glasba, predstave, delavnice,…) ter biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Večina dogodkov, kot so delavnice, morajo biti za obiskovalce dostopni brezplačno. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter prispevati k prepoznavnosti Vipavskega Križa in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.6 KRESOVANJE V AJDOVŠČINI

Prireditev mora potekati 30. aprila 2023 v centru mesta Ajdovščina. Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati tako postavitev in prižig kresa kot tudi zabavni večerni program po prižigu kresa. Organizator prireditve Kresovanje mora poskrbeti za povrnitev prireditvenega prostora v stanje, kakršno je bilo pred prireditvijo. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.7 MARTINOVANJE  NA BRJAH

Prireditev Martinovanje na Brjah mora potekati v vasi Brje in biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Slediti mora tradiciji martinovanj v Vipavski dolini. Prireditev mora vključevati izobraževalni, zabavni in kulinarično-vinski program. Prireditev mora trajati najmanj dva dni. Večina dogodkov na prireditvi Martinovanje mora biti obiskovalcem dostopnih brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.8 UPRIZORITEV KRIŠKIH SEMANJIH DNI

Prireditev Kriški semanji dnevi mora potekati en vikend junija v Vipavskem Križu in biti namenjena promociji Vipavskega Križa ter privabljati različne ciljne skupine obiskovalcev. Program prireditve mora sloneti na zgodovini in posebnostih Vipavskega Križa ter vključevati pester in kakovosten kulturni program. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.9 MEDNARODNI PEVSKI FESTIVAL

Prireditev Mednarodni pevski festival mora trajati najmanj dva dni in zajemati nastope več pevskih zborov. Festival mora potekati na lokacijah, primernih za zborovsko petje in prispevati k prepoznavnosti občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.10 VEČJA ZABAVNA PRIREDITEV V LOKAVCU NOČ POD ČAVNOM

Prireditev Noč pod Čavnom mora potekati v mesecu avgustu v Lokavcu. Biti mora namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Vsebovati mora glasbeno-zabavni program in dnevni animacijski program za otroke. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.11 PRVOMAJSKO SREČANJE NA GORI

Prireditev Prvomajsko srečanje na Gori mora potekati 1. 5. 2023 na Predmeji, biti mora namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vsebovati zabavno-glasbeni program. Organizator prireditve mora poskrbeti za brezplačni javni prevoz iz drugih krajev Vipavske doline na lokacijo prireditve (Predmejo). Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.12 SKLOP POLETNIH PRIREDITEV ZA OTROKE NA LAVRIČEVEM TRGU

Prireditev mora potekati v poletnih mesecih na Lavričevem trgu ter ostalih lokacijah v središču mesta Ajdovščina. Potekati mora pet vikendov (petek, sobota) v času šolskih poletnih počitnic. Vključevati mora različne vrste predstav (izvajanje, uprizarjanje pred občinstvom) za otroke in mladino, ki so obiskovalcem dostopne brezplačno. Delavnice in podobne aktivnosti, ki vključujejo aktivno udeležbo obiskovalcev (otrok) so lahko vključene le kot spremljevalni program prireditve. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.  

1.13 DVODNEVNA GLASBENA PRIREDITEV ALE V PALE

Dvodnevna prireditev Ale v Pale mora potekati v športnem parku Pale v drugi polovici meseca julija 2023. Prireditev mora vključevati dvodnevni program za različne ciljne skupine obiskovalcev in večerni koncertni del priznanih glasbenih skupin. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Izbrani prijavitelj mora o dogajanju obvestiti bližnje prebivalce.

1.14 BOŽIČNA ZGODBA V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora potekati meseca decembra v Vipavskem Križu. Program prireditve mora sloneti na večkratni uprizoritvi božične zgodbe ter v Vipavski Križ privabiti večje število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.15 OPERNI KONCERT NA COLU

Prireditev mora potekati v mesecu marcu na Colu in zajemati nastope pevskih zborov ter priznanih slovenskih opernih pevcev. Prispevati mora k prepoznavnosti občine Ajdovščina in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Prireditev mora imeti tudi dobrodelno noto.

1.16 SKLOP AKUSTIČNIH KONCERTOV V GRAJSKEM OBZIDJU

Prireditev mora potekati v obdobju med junijem in avgustom v grajskem obzidju. Zajemati mora nastope priznanih slovenskih glasbenikov. Program prireditve mora imeti sklop dveh akustičnih koncertov. Prispevati mora k prepoznavnosti občine Ajdovščina in Vipavske doline. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.17 GLASBENI DOGODEK ZGODBE GENERACIJ

Glasbeni dogodek mora potekati v mesecu septembru na Lavričevem trgu. Nastopati morajo številne lokalne glasbene skupine. Program mora privabiti čim večje število obiskovalcev. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.18 DRUGE TURISTIČNE PRIREDITVE

Druge turistične prireditve morajo izpolnjevati naslednje pogoje. Prireditev:

-       je skladna s turistično ponudbo občine Ajdovščina,

-       vključuje glasbene in/ali kulturne in/ali ustvarjalne in/ali eno gastronomske vsebine,    

-       oživlja mestna ali vaška jedra,

-       prispeva k ohranjanju in/ali oživitvi kulturne dediščine ali varovanju naravnih vrednost okolja, kjer poteka,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

-       ni krajevni praznik, organiziran in sofinanciran iz proračuna posamezne krajevne skupnosti.

 

SKLOP 2 – ŠPORTNE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji športnih prireditev za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

2.1 GORSKO-KOLESARSKI FESTIVAL V AJDOVŠČINI

Prireditev Gorsko kolesarski festival Ajdovščina mora potekati v mestu Ajdovščina. Prireditev mora trajati najmanj dva dni ter zajemati tekmovanja v različnih kategorijah gorskega kolesarjenja (cross country,…) in spremljevalni program za otroke in mlajše tekmovalce. Namen prireditve je povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.2 TEKAŠKA PRIREDITEV ULTRA-TRAIL VIPAVSKA DOLINA

Prireditev mora potekati na območju Vipavske doline. Start in cilj prireditve mora potekati v občini Ajdovščina. Zajemati mora organizacijo različno dolgih gorskih in mestnih tekaških preizkušenj, med katerimi je tudi gorski ultramaraton z dolžino vsaj 100 kilometrov. Del tras mora potekati v občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.3 TEKAŠKA PRIREDITEV 100 OB MRZLI REKI

Prireditev mora potekati v mestu Ajdovščina. Zajemati mora organizacijo različno dolgih tekaških preizkušenj, eno tudi v dolžini 100 kilometrov. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.4 AVTOMOBILISTIČNO TEKMOVANJE RALLY VIPAVSKA DOLINA

Prireditev mora zajemati organizacijo rally dirke, ki poteka po mestu in občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.5 KOLESARSKA TEKMA ENDURO AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo kolesarskega tekmovanja v kategoriji enduro. Izvesti se mora na območju občine Ajdovščina in potekati vsaj dva dni. Namen prireditve je privabiti večje število gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.6 NOGOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo štiridnevnega nogometnega turnirja v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati mednarodne ekipe, starostnih skupin od 7 do 13 let. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.7 MOŠKI ROKOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo večdnevnega rokometnega turnirja v mesecu maju v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati ekipe različnih starostnih ekip. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.8 FUTSAL TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo futsal turnirja v mestu Ajdovščina. Turnir mora trajati najmanj dva dni, sodelovati morajo lokalne ekipe ter ekipe iz drugih krajev Slovenije in/ali tujine. Tekmovalni del mora biti organiziran v skladu s futsal pravili Nogometne zveze Slovenije in v skladu z Medobčinsko nogometno zvezo Nova Gorica. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.9 PRVENSTVO V KOŠARKI 3X3

Prireditev mora zajemati organizacijo košarkarskega tekmovanja v kategoriji 3x3. Prireditev mora potekati v Ajdovščini. Na prvenstvu mora sodelovati več ekip, ki bodo tekmovale v košarki 3x3. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.10 ŽENSKI MEDNARODNI ROKOMETNI TURNIR

Prireditev mora zajemati ženski mednarodni rokometni turnir namenjen mlajšim selekcijam. Potekati mora v športnem centru Police v mesecu avgustu. Na turnirju morajo sodelovati lokalne ekipe ter ekipe iz drugih krajev Slovenije in/ali tujine. Prireditev mora vsebovati izobraževalni in animacijski program. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.11 ZAKLJUČNI ŽENSKI ROKOMETNI TURNIR FINAL4

Prireditev mora zajemati zaključni ženski rokometni turnir pokala za ženske FINAL4. Potekati mora v Ajdovščini v športnem centru Police in trajati najmanj dva dni. Prireditev mora vključevati sodelovanje z medijskimi hišami in televizijskim prenosom v živo. Vključevati mora tekmovalni in spremljevalni/animacijski del programa. Namen prireditve je privabiti večje število obiskovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.12 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Druga športna prireditev mora izpolnjevati naslednje pogoje. Prireditev:

-          pripomore k prepoznavnosti različnih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v občini Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina,

-       pospešuje motivacijo za šport in športne aktivnosti v občini Ajdovščina,

-       ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

-       ni krajevni praznik, organiziran in sofinanciran iz proračuna posamezne krajevne skupnosti.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

 

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

60

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve.

0–50

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja.

0–10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

20

Do 100 obiskovalcev

0

Od 100 do 500 obiskovalcev

5

Od 500 do 1000 obiskovalcev

15

Več kot 1000 obiskovalcev

20

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

5

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 50 % sofinanciranja prireditve

5

Prijavitelj, ki pričakuje nad 50 % sofinanciranja prireditve

0

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

5

Nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

Vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

5

 

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa, tistega, ki bo na podlagi meril iz tega razpisa prejel največ točk. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej. Izjema sta sklopa 1.18 (Druge turistične prireditve) in 2.12 (Druge športne prireditev), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopoma 1.18 (Druge turistične prireditev) in 2.12 (Druge športne prireditev) je 3.000 €, višina sofinanciranja posamezne prireditve bo odvisna od števila prejetih točk, vrednosti prireditve, učinka prireditve na turistični razvoj destinacije Vipavska dolina ter razpoložljivih sredstev.

 

Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50% vseh možnih točk. Komisija bo posebej ocenjevala prireditve iz sklopa 1 (Turistične prireditve) in sklopa 2 (Športne prireditve).

VI. PRIJAVA NA RAZPIS IN ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Prijavitelj mora za vsako posamezno prireditev, ki jo prijavlja na razpis, oddati elektronsko vlogo preko spletnega portala https://ajdovscina.tendee.net/ ter na Občino Ajdovščina poslati ali oddati podpisan in žigosan kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjene elektronske vloge. Povezava do spletnega portala in elektronskih vlog je dostopna tudi na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Elektronske vloge je mogoče izpolniti na portalu https://ajdovscina.tendee.net/, in sicer od 6. 2. 2023 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za  prijavo na razpis je do vključno ponedeljka, 27. 2. 2023. 

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za prireditve mora vlagatelj natisniti zgolj kontrolni obrazec iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjen, podpisan in žigosan kontrolni obrazec mora vlagatelj do vključno ponedeljka, 27. 2. 2023, (velja datum poštnega žiga) poslati priporočeno po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostaviti na sedež Občine v poslovnem času občinske uprave.

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo v roku izpolnjene preko spletnega portala https://ajdovscina.tendee.net/ ter bodo vsebovale kontrolni obrazec, ki bo natisnjen in v zgoraj navedenem roku oddan ali poslan na Občino Ajdovščina.

Opomba: elektronskih vlog ni treba tiskati in v fizični obliki pošiljati ali oddati na Občino Ajdovščina. Natisne, podpiše, žigosa ter pošlje se samo kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjene elektronske vloge. 

Kontrolni obrazec mora biti oddan v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2023 (Turistične prireditve / Športne prireditve)«.

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.

Prijavitelj mora za vsako prireditev, ki jo prijavlja na razpis, oddati svojo elektronsko vlogo in svoj kontrolni obrazec. Vsak kontrolni obrazec mora biti poslan oziroma oddan v svoji ovojnici.

Elektronska vloga  vsebuje  naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila:

 

Podatki o prijavitelju Podatki o prireditvi Opis programa prireditve Reference prijavitelja Promocija in oglaševanje Finančna konstrukcija projekta Izjava prijavitelja IZJAVA 2 (Izjava o seznanitvi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije) Izjava za podjetja ali s.p., ki oblikujejo »enotno podjetje« (izpolnijo le podjetja ali s.p., ki tvorijo »enotno podjetje« 

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju prireditve.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če pridobi soglasje Občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)      poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),

b)      finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb itd.) ter

c)      zahtevek za izplačilo sredstev.

VIII. OBRAVNAVA VLOG:

a)      Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.

b)      Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)      Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene (tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev) pa zavrnejo.

d)      Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)      Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)       Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XI. INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/365-91-59 ali pišejo na elektronski naslov janja.lazar@ajdovscina.si ali veronika.koren@ajdovscina.si

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

XII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina Ajdovščina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Številka: 41031-5/2023

Datum: 6. 2. 2023                                        

 

Občina Ajdovščina
Tadej Beočanin 

 

Besedilo javnega razpis

Sklep o začetku postopka