Javni razpis za spodbujanje in ohranjanje kmetijstva v občini Ajdovščina

datum: 01.03.2023
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 103/2015, 6/2016), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 89/2022 in 11/2023) in Sklepa o začetku postopka, imenovanju komisije za odpiranje vlog in strokovne komisije št. 331-1/2023 – 1 z dne 2. 2. 2023, objavlja Javni razpis za spodbujanje in ohranjanje kmetijstva v občini Ajdovščina.

I.                PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:

-       posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo: nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev rastlinjakov;

-       posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko proizvodnjo: gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, nakup opreme objektov za rejo živali (goveda, konjev, drobnice ter ekološka reja govedi, perutnine, prašičev ali mesnih pasem kuncev), čebelarjenje;

-       urejanje pašnikov;

-       nakup kmetijske mehanizacije.

 

II.                UPRAVIČENCI  

Do sredstev po tem razpisu so upravičene:

-       pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma v primeru ukrepa po 17., 21., 24. in 29. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju in v primeru ukrepa po 38. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020;

-       pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo proizvodno enoto na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima proizvodno enoto na območju občine Ajdovščina, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020.

Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sredstev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca do državne pomoči, da za namen, za katerega pridobiva državno pomoč ni prejel pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodne pomoči, oziroma koliko sredstev je že prejel. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES, št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES), št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo (ES), št. 1857/2006. Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES), št. 1857/2006, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES), št. 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES), št. 1857/2006.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

III.                      SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:

-       vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

-       pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo,

-       vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva,

-       vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca mikro podjetja oz. kmetijskega gospodarstva in morajo biti datirani v letu 2023;

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,

-       do pomoči niso upravičene fizične in pravne osebe, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina, države ali do zaposlenih v podjetju,

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,

-       mikro podjetje oz. kmetijsko gospodarstvo ni zaprosilo za financiranje naložb iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,

-       vlagatelj mora podpisati izjavo, da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov,

-       na mikro podjetju oz. kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

-       investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,

-       najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvo lahko znaša do 10.000,00 € državne pomoči,

-       upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroškov, povezanih z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva,

-       pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči, že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči),

-       naložba se izvaja na območju občine Ajdovščina.

 

IV.                      KREDITNA SREDSTVA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO EURIBOR + 0%

Splošni pogoji:

-       Najvišja vrednost kredita s subvencionirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi, je 50.000,00 €.

-       Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija) je ne glede na višino kredita največ 5 let.

Vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup opreme, ki je predmet dodelitve kredita. Potrebo za nakup ter zagotovitev rabe, vlagatelj izkaže oziroma dokaže z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo.

Višina sofinanciranja: Dodeli se kredit s subvencionirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.

a.    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v kmetijsko mehanizacijo

Cilj ukrepa je zmanjšanje proizvodnih stroškov ter izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva.

Upravičeni stroški: stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti: škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki, traktorji, priključni stroji, ipd.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti proizvodno enoto na območju občine Ajdovščina,

-          kmetijsko gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha primerljive kmetijske površine,

-          kmetijsko gospodarstvo mora iz svoje dejavnosti ustvarjati tržne viške,

-          vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup kmetijskega stroja ali opreme z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo ter zagotoviti rabo stroja oziroma opreme,

-          vlagatelj mora predložiti ponudbe oziroma predračune za načrtovano naložbo;

-          vlagatelj mora predložiti mnenje javne službe za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Višina sofinanciranja: Za nakup strojev in opreme se dodeli kredit s subvencionirano obrestno mero do največ 75% vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% zneska upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami.

 

 V.                  NEPOVRATNA SREDSTVA

a.    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko pridelavo

Cilj ukrepa je zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe občine Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje proizvodnje v vrtnarstvu.

Upravičeni stroški so stroški:

-          nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);

-          postavitve novega nasada ali obnove nasada: priprava zemljišča, nakup in postavitve opor in mrež za ograjo, stroški založnega gnojila ter nakup večletnega sadilnega materiala;

-          nakupa rastlinjaka vključno s stroški postavitve, brez stroškov sajenja in namakalnih naprav.

Pomoč se ne odobri za:

-          nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila ter nakup enoletnih rastlin

-          tekoče stroške proizvodnje in stroške sajenja

-          že izvedena dela in investicije, razen za izdelavo projektne dokumentacije

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem,

-          dela in stroške v zvezi z namakanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe in/ali ponudbe ali predračuni za načrtovano naložbo;

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje javne službe za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica;

-          rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa minimalne površine 300 m2;

-          za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali oljčnika ali matičnjaka ali 0,1 ha jagodičevja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha drugih trajnih nasadov in sicer na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;

-          za razširitev obstoječih nasadov ali na novo posaditi mora vlagatelj imeti v lasti ali zakupu nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali 0,1 ha jagodičja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha matičnjaka ali 0,5 ha mešanega nasada;

-          minimalna letna obnova nasada znaša 0,2 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali nasadov namiznega grozdja ali 0,1 ha jagodičja ali 0,3 ha matičnjaka ali mešanega nasada;

-          za razširitev obstoječih nasadov špargljev ali artičok ali drugih nesadnih trajnih nasadov mora vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;

-          za novo postavitev nasada špargljev ali artičok ali drugega nesadnega trajnega nasada mora imeti vlagatelj zemljišče v svoji lasti ali v zakupu minimalne površine 0,1 ha.

-          vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup opreme ali vzpostavitev/obnovo nasada ali izgradnjo rastlinjaka, ki je predmet dodelitve nepovratnih sredstev. Potrebo za nakup ter zagotovitev rabe, vlagatelj izkaže oziroma dokaže z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala pri obstoječih nasadih ali na novo posajenih nasadih do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar ne več kot 2.000,00 €/ha pri zemljiščih z naklonom do vključno 20%, pri zemljiščih nad 20% naklona pa ne več kot 3.000,00 €/ha. Pri izgradnji rastlinjaka bo sofinancirala do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami upravičenih stroškov, vendar ne več kot 20,00 €/m² rastlinjaka.

b.    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko pridelavo

Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali v občini Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški so:

-          stroški gradnje objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (novogradnje in adaptacije);

-          stroški nakupa opreme objektov za rejo živali (oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, molzna, prezračevalna oprema ipd.);

-          stroški nakupa opreme za izdelavo čebelnjaka ter za nakup panjev.

Pomoč se ne odobri za:

-          nadzor in inženiring,

-          že izvedena dela in investicije, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

-          nakup proizvodnih pravic, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,

-          dela, ki predstavljajo redna vzdrževalna dela (pri adaptacijah)

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          gradnja in adaptacija morata biti vezani neposredno na gradnjo ali urejanje prostora za živali;

-          gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe oziroma predračuni ali ponudbe za načrtovano naložbo;

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega;

-          mnenje javne službe za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

-          za izgradnjo ali prenovo hlevov je najmanjši obseg investicije:

·          za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpustom;

·          za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju;

·          za rejo krav molznic in pitancev 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 15 ležišč v nižinskem območju;

·          za ekološko rejo perutnine z najmanj 30 odraslimi živalmi za razplod;

·          za ekološko rejo prašičev z najmanj 10 ležišči z omejenimi možnostmi in 15 ležišči v nižinskem območju;

·          za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih živali, primernih za razplod;

·          vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja skladno z Uredbo o navzkrižni skladnosti;

-          za čebelarjenje je najmanjši obseg investicije in pogoj za pridobitev sredstev:

·          15 čebeljih družin avtohtone kranjske čebele,

·          certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar:

-          ne več kot 300,00 €/ležišče za govedo in konje pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah oziroma največ 75,00 €/ležišče za govedo in konje pri adaptacijah,

-          za novogradnje in nadomestne gradnje hlevov za drobnico ne več kot 75,00 €/ležišče oziroma 20,00 €/ ležišče pri adaptacijah hlevov za drobnico;

-          ne več kot 150,00 €/ležišče za prašiče pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah oziroma 75,00 €/ležišče za prašiče pri adaptacijah;

-          ne več kot 100,00 €/ čebeljo družino;

Pri številu ležišč se upošteva dejansko število vhlevljenih živali, ki pa ne sme biti večje od v dovoljenju navedene kapacitete hleva.

c.     Urejanje pašnikov

Cilj ukrepa je izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva ter izboljšanje naravnega okolja.

Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov ter stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Pomoč se ne odobri za:

-          že izvedena dela in investicije,

-          dela in stroške v zvezi z odvodnjavanjem,

-          dela in stroške v zvezi z namakanjem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          naložba se mora izvesti na površini najmanj 1 ha,

-          dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za postavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše),

-          ponudbe ali predračuni za načrtovano naložbo,

-          kopija katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega,

-          mnenje javne službe za kmetijsko svetovanje  Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar ne več kot 300,00 €/ha.

 

VI.                VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Po tem javnem razpisu je namenjenih 20.000 € za ukrepe dodelitve nepovratne državne pomoči ter 10.000 € za subvencioniranje obrestne mere.

 

VII.                KRAJ, NAČIN IN ROK PRIJAVE

Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z «Ne odpiraj  - prijava na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini  Ajdovščina za leto 2023«. Na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na katerega se vloga nanaša, ter ime, priimek in naslov vlagatelja. 

Rok za oddajo vlog je do vključno četrtka,  30. 3. 2023.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

 

VIII.                     VSEBINA VLOGE

Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:

-          izpolnjen prijavni obrazec »Prijava na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2023«

-          ustrezen Obrazec od 1 do 4,

-          obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.

Prijavni obrazec – vloga in ostala dokumentacija so na voljo od dneva objave razpisa na spletni strani http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/.

Vlagatelj lahko za isti namen, kandidira ter pridobi le eno vrsto državne pomoči (nepovratna sredstva ali kredit z bonificirano obrestno mero), prav tako vlagatelj ne more za urejanje iste površine prejeti državne pomoči po več kot enem namenu.

 

IX.                    ODPIRANJE PRAVOČASNO PRISPELIH VLOG

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Ajdovščina, bo z odpiranjem vlog začela v roku 3 dni po zaključku razpisa, v prostorih Občine Ajdovščina. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

X.                     OBRAVNAVANJE VLOG

Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Ajdovščina najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija vlagatelje pozvala, da v roku 15 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna. Zavržejo se prepozno prispele in neustrezno opremljene vloge. Neutemeljene vloge se zavrne.

Prejemniki sredstev bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo z Občino  Ajdovščina. S pogodbo bo natančneje urejen način in pogoji koriščenja sredstev ter izplačilo le-teh. Dodeljena sredstva po tem razpisu bodo izplačana po izvedeni investiciji, najkasneje do 16. 11. 2023, kar pomeni, da mora biti do takrat tudi investicija zaključena. Prejemniki kreditnih sredstev bodo na podlagi izdanega sklepa Občine Ajdovščina sklenili kreditno pogodbo z izbrano banko.

Občina Ajdovščina bo sredstva po tem razpisu dodeljevala v skladu z določili Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 - 2020. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala, bodo le-ta upravičencem dodeljena glede na skupno razpoložljivo višino sredstev sorazmerno nižja sredstva. Vlagateljem državna pomoč ne bo dodeljena, če bo komisija ugotovila, da je vlagatelj za ureditev, obnovo, ograditev, izgradnjo ali adaptacijo na prijavljenih parcelah s strani občine Ajdovščina, za katerikoli namen, že prejel državno pomoč.

 

XI.                      OBVEZNOSTI PREJEMNIKA POMOČI

-          z vsemi trajnimi nasadi, pašniki, objekti ali opremo, ki so predmet dodelitve državne pomoči, morajo prejemniki ravnati po načelu dobrega gospodarja. V primeru, da se prejemniki ne bodo držali pogojev iz tega razpisa, sklepa in pogodbe ter ne bodo ravnali po načelih dobrega gospodarja, bodo morali dodeljena sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva vračila,

-     po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 10 let po izplačilu sredstev, strojev in opreme pa ne sme odtujiti še najmanj 5 let po pridobitvi državne pomoči,

-          upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega naslova, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.

 

XII.                OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2023 je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina. Vlagatelji morajo vlogo predložiti na predpisanih obrazcih skupaj z vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.ajdovscina.si, pod rubriko »Javni razpisi«. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

 

XIII.                NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo sredstev, pridobljenih na podlagi Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2023, spremljajo in preverjajo Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Oddelek za finance, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020 vrniti že izplačana sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, prav tako izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

 

XIV.                      INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki 05) 365 91 35 (Doris Grmek).

 

XV.                      INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 331-1/2023

Datum: 1. 3. 2023

 

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije

OBRAZCI: 

Prijavni obrazec 

Obrazec 1 - nakup kmetijske mehanizacije, kreditna sredstva

Obrazec 2 - naložbe v rastlinsko proizvodnjo, nepovratna sredstva 

Obrazec 3 - posodabljanje v živinorejsko proizvodnjo, nepovratna sredstva 

Obrazec 4 - urejanje pašnikov, nepovratna sredstva 

Časovnica o opravljenem lastnem delu 

Končno poročilo 

Zahtevek za izplačilo pomoči