Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2023

datum: 10.03.2023
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018, 38/2018 in 79/2022), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 34/2015, 93/2015, 38/2017 in 145/2020) ter Priglašene sheme državne pomoči »Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina« (št. priglasitve: M001-5879914-2015), objavlja Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2023.

1.     SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

Z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini   90.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 %, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30. 11. 2023. Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

2.     SPLOŠNI RAZPISNI POGOJI

Kreditna sredstva s subvencionirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

–        za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

–        za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,

–        za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,

–        za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Investicija v premičnino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se mora ohraniti v občini Ajdovščina vsaj 5 let po končani investiciji, oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za enako dejavnost. Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete. Nepremičnina, ki je predmet dodelitve državne pomoči, se ne sme odtujiti najmanj 5 let.

Sredstva po tem javnem razpisu se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €). Državna pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu. 

3.     UPRAVIČENCI

Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Ajdovščina. Pri nakupu premičnin se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podjetnika posameznika.

»Enotno podjetje« (v nadaljevanju podjetje) pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a)  podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

b)   podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

c)    podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

d)    podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so iz sektorjev ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodba), predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države; če so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb; so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; nimajo sedeža v občini Ajdovščina, razen če investicija, ki je predmet prijave na razpis, leži na območju občine Ajdovščina.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.

Posamezen upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo.

4.     POSEBNI RAZPISNI POGOJI IN MERILA

Kreditna sredstva bodo dodeljena vlagateljem, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. Investicija, s katero vlagatelj kandidira, mora zagotavljati ohranitev ali odpirati nova delovna mesta. Investicija, ki je predmet vloge, mora predstavljati zaključeno celoto, mora biti skladna z vso tangirano zakonodajo ter mora biti okoljsko sprejemljiva in energetsko učinkovita.

5.     VIŠINA KREDITA IN KREDITNI POGOJI

Višina kredita je odvisna od vrste investicije ter višine zaprošenega kredita. Za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oz. izgradnjo nepremičnin do višine kredita vključno 25.000,00 € je odplačilna doba 5 let, za kredite za nakup oz. izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.000,00 € je odplačilna doba 10 let. Subvencionirana obrestna mera znaša 6 - mesečni EURIBOR + 0 % letno, moratorij za odplačevanje glavnice kredita je do 31. 12. 2023, stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja znašajo največ 0,2 % od stanja kredita (enkrat letno), stroški odobritve kredita znašajo največ 75,00 €, ne glede na višino kredita, način vračila in zavarovanja kredita je skladen s pogoji poslovne banke.

Višina kredita ne sme presegati 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10 % skupne kreditne mase oz. največ 100.000,00 €, razen v primeru, če strokovna komisija ugotovi upravičenost in gospodarnost investicije. V tem primeru lahko strokovna komisija odobri kredit tudi nad zgoraj navedenimi limiti, vendar višina državne pomoči, ki se jo dodeli posameznemu upravičencu na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 € oz. 100.000,00 € za podjetja iz cestnoprometnega sektorja v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov. Državna pomoč se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere. Višino dodeljene državne pomoči po pravilu de minimis bo za vsakega upravičenca posebej preverjala strokovna komisija pri Ministrstvu za finance RS.

6.     UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih in proizvodnih prostorov, stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme, stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.

7.     ROK KORIŠČENJA KREDITA

Rok koriščenja kredita je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasneje do 30. 11. 2023.

8.    ODLOČANJE

Vloge bo obravnavala strokovna komisija praviloma enkrat mesečno. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi kredita s subvencionirano obrestno mero obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva oddaje popolne vloge. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu, kot bodo vložene, pri čemer se šteje dan in ura oddaje vloge oziroma zadnje dopolnitve vloge (velja poštni žig). Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene, nepopolne vloge ali vloge, ki bodo vložene po porabi sredstev, pa zavržene. Pritožbe zoper sklep obravnava župan.

Posojilna pogodba se bo sklepala med kreditojemalcem in banko. Namensko porabo pridobljenega kredita bosta preverjali strokovna komisija in banka. V primeru, da prosilec odobrenega kredita ne prične koristiti v roku treh mesecev od datuma pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči, izgubi pravico do koriščenja sredstev in do ponovne prijave na razpis v koledarskem letu.

9.    ROK IN NAVODILA ZA ODDAJO VLOG

Interesenti oddajo vlogo s zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki ga natisnejo iz spletne strani www.ajdovscina.si. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJETNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave, od 30. 3. 2023 do najkasneje 15. 11. 2023 oziroma do porabe sredstev kreditne mase. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina (Janez Furlan, elektronski naslov: janez.furlan@ajdovscina.si ali na tel. št. 05 365 91 26, v času uradnih ur organa)  ali na Območni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščini (Marko Rondič, tel. št. 05 364 49 00).

10.  INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

 

Številka: 41031-0012/2023

 Datum: 7. 3. 2023

 

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo javnega razpisa 

Prijavni obrazec (pdf), prijavni obrazec (word)